Kjersti Toppe i Aftenposten om nedlegging av Ullevål, Helseforetaksloven og helseminister Høie

Kongen befaler, Høie?

Helseminister Bent Høie hevder i Aftenposten 11. juli at hverken helseforetaksloven eller merknadene sier noe om at Stortinget skal behandle store saker som nedlegging av Ullevål sykehus og ber meg bruke helseforetakslovens om strandlektyre.

Jeg vil da vise til Stortingets kjente merknader i innstilling til lov om helseforetak (Innst.O.nr. 118 (2000-2001) der Høies eget parti skriver følgende: «Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, har merket seg at på tross av at ansvar og beslutningsprosesser er delegert så langt i systemet som mulig, så kan ikke saker av vesentlig betydning for å ivareta politiske målsettinger, avgjøres av helseforetaket. Dette innebærer at større saker i praksis går helt til storting og regjering.(..)»

Men helseminister Høie nekter likevel å la Stortinget få uttale seg om sykehussaker av vesentlig betydning. Det levner helseministeren lite ære. Det er å håpe at om ikke Høie selv innser at det er uklokt å opptre som Kongen befaler i sykehussaker som den i Oslo, vil hans egne partikollegaer eller regjeringskollegaer snart justere kursen for ham.

Kjersti Toppe, stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson, Senterpartiet

Posted in Debattinnlegg | Leave a comment

Bjørg Sandkjær m.fl. i Klassekampen om fotomuseum på Sukkerbiten

Vil ha park, ikke fotohus


Av Torbjørn Tumyr Nilsen og Julia Martincic

Ny sammensetning i bystyret kan vende tommelen ned for nytt fotografihus på Sukkerbiten i Oslo etter valget.Vil ha park, ikke fotohus

Sukkerbiten:

 • Sukkerbiten er en tomt ved havkanten ved operaen i Oslo.
 • I 2018 inngikk Hav Eiendom AS og Fotografihuset AS en intensjonsavtale om å etablere Fotografihuset på tomta.
 • Planen er å bygge et fotohus på 3700 kvadratmeter. Et lite område er markert fri for ferdsel og kai-aktivitet.SV lover omkamp om Fotografihuset på Sukkerbiten i byrådsforhandlingene etter valget. – Vi vil jobbe hardt for at området omreguleres, sier ordfører Marianne Borgen (SV) i Oslo.

Kultur

Forrige uke åpnet Hav Eiendom og Fotografihuset et visningssenter rett nedenfor Operaen i Oslo. Her vises de 98 arkitektforslagene til Fotografihuset – et internasjonalt senter for fotografi som planlegges bygget på tomta kjent som Sukkerbiten.

Mens arkitektkonkurransen pågår, åpner SV i Oslo nå for omkamp om beliggenheten til det som omtales som «en verdensarena for fotografi». Ordfører Marianne Borgen er listetopp for SV før lokalvalget. Hun er tydelig på at slaget om Fotografihuset kan bli viktig i eventuelle byrådsforhandlinger.

– Vi ønsker å omregulere området, så vil valget avgjøre maktfaktorene i bystyret for hvordan det kan gjennomføres. Men folk skal være klar over at SVs utgangspunkt når vi går inn i valgkampen nå, er at vi skal jobbe hardt for at området skal omreguleres.

Hun viser til at Sukkerbiten i dag er regulert for bebyggelse, men at SV, sammen med Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil omregulere tomta.

Det er trolig musikk i ørene til aksjonsgruppa «Sukkerbitens venner», som kjemper mot planene om Fotografihuset. De ønsker heller å bruke området til bading, park og friluftsaktiviteter. Det holder Borgen med dem i.

– Vi må passe på at Bjør­vika ikke blir et område hvor du må betale for å kose deg ved sjøen, sier Borgen.

Støtter SV

Ordføreren understreker at hun ikke er mot etableringen av Fotografihuset.

– Dette er ikke en kamp mot Fotografihuset, men en kamp mot beliggenheten. Oslo trenger også et fotomuseum, men det trenger ikke ligge på Sukkerbiten. Vi må finne et alternativ, sier hun.

I dag er byrådspartiene i Oslo splittet i saken. Arbeiderpartiet ønsker at Fotografihuset skal etableres på tomta, mens SV og MDG vil ha museet et annet sted. Samtidig viser siste Oslo-måling fra Sentio at Arbeiderpartiet vil være i mindretall i et eventuelt nytt rødgrønt byrådssamarbeid.

I dag er Rødt støtteparti for byrådet. De er også tydelige på at Sukkerbiten bør bli en viktig forhandlingssak etter valget.

– Bjørvika er jo bare betong og kulturinstitusjoner, og vi trenger ikke flere. Samtidig står det mange tomme, verna bygninger rundt om i Oslo, som også må kunne gå an å bruke til et fotoformål, sier Maren Rismyhr andrekandidat for Rødt i Oslo.

– Ønsker dere i Rødt å jobbe for å få til en annen framtid for sukkerbiten?

– Ja, jeg vil det. Dette har vi ikke diskutert skikkelig. Men når saken kommer opp, kan jeg tenke meg å gå inn for omregulering. Forslaget til SV høres fornuftig ut, så jeg tenker at vi kan stille oss støttende til det.

Også MDG vil ha omregulering. Å gjøre området til et friareal blir en viktig sak for bystyrekandidat Arne Haabeth:

– Oslo MDG har vedtatt en resolusjon på at Fotografihuset ikke skal ligge på Sukkerbiten. Vi mener slike områder helt åpenbart bør brukes til fellesareal, sier Haabeth.

Han understreker at dette gjelder flere områder i byen og at partiet må prioritere kampene sine ut ifra valgresultatet.

– Men Sukkerbiten som sjønært fellesareal er viktig for oss, sier Haabeth.

Senterpartiet kan denne høsten komme inn i Oslo bystyre for første gang siden 1995. Førstekandidat Bjørg Sandkjær vil også støtte en omregulering av tomta.

– Vi ønsker en grønnere og åpnere by, og vi ønsker Sukkerbiten som friområde. Når jeg leser i Klassekampen at det ikke står et samlet fotomiljø bak bygget, ser jeg heller ikke behovet for enda et signalbygg i Bjørvika. Vi har allerede et fotohus i Horten, sier Sandkjær.

Vil ha både hus og park

For Arbeiderpartiet er det et viktig premiss for debatten at det ikke er gratis å omregulere tomta. Anders Røberg-Larsen (Ap) mener det blir feil å si at man mister et friområde hvis Fotografihuset bygges, siden det allerede er regulert til bebyggelse.

– Forslag om at kommunen skal kjøpe eiendommen for å bygge park vil medføre store kostnader for kommunen, og det er vel ingen som foreløpig har kommet opp med forslag om hvordan dette skal finansieres. Vi tror derimot det er mulig å realisere både friområde og et bygg.

– Kan Arbeiderpartiet snu?

– Arbeiderpartiet ønsker å realisere fotografihuset på Sukkerbiten. Det er vårt standpunkt. Området er regulert til et annet formål, så da må vi eventuelt ta den diskusjonen i våre partiorganer.

Til Klassekampen understreker ordfører Marianne Borgen at SV har tatt kostnadene til omregulering i betraktning når de har lovet omkamp om Sukkerbiten.

– Vi må også ta den økonomiske kostnaden dette vil medføre, sier Borgen.

Posted in Intervjuer i media | Leave a comment

Kjersti Toppe i Aftenposten om målbildet for Oslo Universitetssykehus (OUS)

Kjersti Toppe mener at helseministeren ikke har lest Helseforetaksloven godt nok i forbindelse med flytting av Ullevål sykehus til Gaustad, og at det legges opp til feil behandling av saken: Saker av vesentlig karakter skal ikke avgjøres av helseforetaket selv, og at Stortinget så skal behandle lånesøknader i milliardklassen.

Image may contain: text
Posted in Debattinnlegg | Leave a comment

Oslo Senterparti om togforbindelser til Europa

Oppslag på Oslo Sps Facebook-side 26.6.2019:

Oslo Senterpartis forslag om nattog til Europa ble vedtatt på Senterpartiets landsmøte i mars. Stortinget behandla forslag om mer nattog til Europa nettopp, det stemte Venstre og KrF mot! Helt utrolig. Mindre overraskende at H og Frp også var mot. Tog-fans må åpenbart stemme rødgrønt.

Posted in Uttalelser | Leave a comment

Dagens Medisin: – Sp fremmer forslag om å stoppe nedleggelse av Ullevål sykehus

Fredag fremmer Senterpartiet forslag om å stoppe nedleggelsen av Ullevål sykehus.

Publisert: 2019-06-20 15.09

Anne Grete Storvik
ags@dagensmedisin.no

– Styret i foretaket skal ikke kunne legge ned Norges største akuttsykehus uten politisk kamp, sier stortingsrepresentant for Sp, Kjersti Toppe, som krever stans i planene om å legge ned Ullevål.
Foto: Lasse Moe

Torsdag vedtok Helse Sør-Øst at Ullevål sykehus legges ned. Det nye universitetssykehuset skal ligge på Gaustad, og det blir ett lokalsykehus på Aker.

Sp og helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe reagerer sterkt på at vedtaket kommer på tross av at akuttmiljøet ved Oslo universitetssykehus (OUS) har advart mot at planen vil gi dårligere akuttilbud og beredskap både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Hun frykter også at flere nye planlagte sykehus i Helse Sør-Øst kan bli satt på vent som følge av byggeplanene i Oslo.

– Vedtaket Helse Sør-Øst gjorde, er bygd på sviktende beslutningsgrunnlag. Det er ikke gjort en reell vurdering av Ullevål-alternativet, slik fagmiljøet har etterspurt. Vedtaket er dyrt og dårlig. Det vil få store konsekvenser for andre sykehusinvesteringer i Helse Sør-Øst, fordi det ikke vil være penger igjen til disse. Det er et paradoks at sykehus i regionen må betale regningen for et sykehus i Oslo som ingen vil ha, uttaler Kjersti Toppe.

Her er Senterpartiets forslag som fremmes i Stortinget fredag:

 «Stortinget ber regjeringen omgjøre vedtaket fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst 24. juni 2016, og sikre gjennom nytt foretaksmøte at sykehusutbyggingen i Oslo planlegges ut fra følgende sykehusstruktur:

 • Radiumhospitalet opprettholdes som spesialisert kreftsykehus
 • Ullevål sykehus bygges ut som stort akuttsykehus med traumesenter
 • Aker sykehus blir nytt lokalsykehus for hele Groruddalen
 • Rikshospitalet opprettholdes uforandret for lands- og regionsfunksjoner.
 • I senere faser samles regionfunksjonene på Ullevål.»


Den sykehusstrukturen Senterpartiet nå foreslår for Oslo, er lik den som Oslo legeforening presenterte som en løsning tidligere i vår, det såkalte «Parksykehuset Ullevål». 

Posted in Avisartikler | Leave a comment

Kjersti Toppe om nedleggelsesvedtaket for Ullevål sykehus i Dagens Medisin

Sp fremmer forslag om å stoppe nedleggelse

– Styret i foretaket skal ikke kunne legge ned Norges største akuttsykehus uten politisk kamp, sier stortingsrepresentant for Sp, Kjersti Toppe, som krever stans i planene om å legge ned Ullevål.
Foto: Lasse Moe

Torsdag vedtok Helse Sør-Øst at Ullevål sykehus legges ned. Det nye universitetssykehuset skal ligge på Gaustad, og det blir ett lokalsykehus på Aker.

Sp og helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe reagerer sterkt på at vedtaket kommer på tross av at akuttmiljøet ved Oslo universitetssykehus (OUS) har advart mot at planen vil gi dårligere akuttilbud og beredskap både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Hun frykter også at flere nye planlagte sykehus i Helse Sør-Øst kan bli satt på vent som følge av byggeplanene i Oslo.

– Vedtaket Helse Sør-Øst gjorde, er bygd på sviktende beslutningsgrunnlag. Det er ikke gjort en reell vurdering av Ullevål-alternativet, slik fagmiljøet har etterspurt. Vedtaket er dyrt og dårlig. Det vil få store konsekvenser for andre sykehusinvesteringer i Helse Sør-Øst, fordi det ikke vil være penger igjen til disse. Det er et paradoks at sykehus i regionen må betale regningen for et sykehus i Oslo som ingen vil ha, uttaler Kjersti Toppe.

Her er Senterpartiets forslag som fremmes i Stortinget fredag:

 «Stortinget ber regjeringen omgjøre vedtaket fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst 24. juni 2016, og sikre gjennom nytt foretaksmøte at sykehusutbyggingen i Oslo planlegges ut fra følgende sykehusstruktur:

 • Radiumhospitalet opprettholdes som spesialisert kreftsykehus
 • Ullevål sykehus bygges ut som stort akuttsykehus med traumesenter
 • Aker sykehus blir nytt lokalsykehus for hele Groruddalen
 • Rikshospitalet opprettholdes uforandret for lands- og regionsfunksjoner.
 • I senere faser samles regionfunksjonene på Ullevål.»

Den sykehusstrukturen Senterpartiet nå foreslår for Oslo, er lik den som Oslo legeforening presenterte som en løsning tidligere i vår, det såkalte «Parksykehuset Ullevål».

Posted in Intervjuer i media | Leave a comment

Pressemelding fra Senterpartiets stortingsgruppe om nedlegging av Ullevål sykehus

Senterpartiet fremmer forslag i Stortinget om å stoppe nedleggelsen av Ullevål sykehus. Bakteppet er at styret i Helse Sør-Øst torsdag ettermiddag vedtok å gå videre med planen om å legge ned Ullevål sykehus, på tross av at akuttmiljøet ved Oslo universitetssykehus (OUS) har advart mot at planen vil gi dårligere akuttilbud og beredskap både lokalt, regionalt og nasjonalt.

– Vedtaket Helse Sør-Øst gjorde i dag, er bygd på sviktende beslutningsgrunnlag. Det er ikke gjort en reell vurdering av Ullevål-alternativet, slik fagmiljøet har etterspurt. Vedtaket er dyrt og dårlig. Det vil få store konsekvenser for andre sykehusinvesteringer i Helse Sør-Øst, fordi det ikke vil være penger igjen til disse. Det er et paradoks at sykehus i regionen må betale regningen for et sykehus i Oslo som ingen vil ha, sier Kjersti Toppe, stortingspolitiker og helsepolitisk talsperson i Senterpartiet.

Her er forslaget Senterpartiet vil fremme i Stortinget fredag morgen:

«Stortinget ber regjeringen omgjøre vedtaket fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst 24. juni 2016, og sikre gjennom nytt foretaksmøte at sykehusutbyggingen i Oslo planlegges ut fra følgende sykehusstruktur:

 • Radiumhospitalet opprettholdes som spesialisert kreftsykehus
 • Ullevål sykehus bygges ut som stort akuttsykehus med traumesenter
 • Aker sykehus blir nytt lokalsykehus for hele Groruddalen
 • Rikshospitalet opprettholdes uforandret for lands- og regionsfunksjoner.
 • I senere faser samles regionfunksjonene på Ullevål.»

– Planene til Helse Sør-Øst må stoppes. Styret i foretaket skal ikke kunne legge ned Norges største akuttsykehus uten politisk kamp. Det styret i Helse Sør-Øst gjør, er å følge opp helseminister Bent Høie sitt standpunkt. Senterpartiet er grunnleggende uenig med Høie i dette, sier Toppe.

– Jeg ber Fremskrittspartiet og Venstre i regjering og stoppe nedleggelsen av Ullevål. De må ikke la Høie styre hele sykehuspolitikken. Fagmiljøet har frarådet dette i årevis. Å gå i gang med tidenes største norske sykehusinvestering uten å ha fagfolkene i ryggen, er å sløse med penger

Senterpartiet er også bekymret for sykehustilbudet på andre deler av Sør- og Østlandet. De totale investeringskostnadene for byggeplanene i OUS er anslått til rundt 50 milliarder kroner. Samtidig er det en lang rekke sykehusbygg som er planlagt i Helse Sør-Øst: Nytt sykehus i Innlandet, nytt sykehus i Drammen, nytt akuttbygg i Kristiansand, utvidelse av akuttmottaket på Sykehuset Østfold, nytt somatikkbygg i Skien, for å nevne bare noen. Det er all grunn til å frykte at flere av disse prosjektene kan bli satt på vent som følge av byggeplanene i Oslo.

Den sykehusstrukturen Senterpartiet nå foreslår for Oslo, er i tråd med det som ble anbefalt av en uavhengig gruppe fagpersoner med lang erfaring fra sykehusplanlegging og store offentlige prosjekter den 8. april i vår:

https://beta.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/oslo-legeforening/promotert-artikkel/sykehus-i-oslo-et-barekraftig-alternativ-framtidsrettet-fleksibelt-og-gront/

Ifølge rapporten fra denne gruppa innebærer dette alternativet at investeringen blir opptil 20 milliarder kroner mindre – i hovedsak fordi man slipper å rive nye og velfungerende sykehusbygg.

Vedtaket som ble gjort av helseministeren i foretaksmøtet 24. juni 2016 var at utviklingen av Oslo universitetssykehus skulle ha følgende såkalte «målbilde»:

–  Et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad

–  Et lokalsykehus på Aker

–  Et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet

Det var dette vedtaket som innebar at Ullevål sykehus skulle legges ned, og det er dette vedtaket Senterpartiet vil omgjøre.

Posted in Byutvikling, Pressemelding | Leave a comment

Trygve Magnus Slagsvold Vedum til VG om flytting av Ullevål sykehus og NRK

Vedum ut mot statlige flytteplaner: Som å flytte Notodden til Oslo


«HISTORIELØST»: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier det er historieløst av NRK å flytte fra de unike bygningene i bakgrunnen, på Marienlyst i Oslo. Foto: Tore Kristiansen

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum angriper to store statlige flytteplaner. – Blir de iverksatt, blir det som å flytte alle innbyggerne i Notodden, Hammerfest, Holmestrand eller Namsos til Oslo.

Han kaller NRK historieløse.

– Jeg er kraftig provosert over planene om at NRK skal flytte fra sine lokaler på Marienlyst og at Ullevål skal nedlegges til fordel for et nytt og gigantisk sykehus ved Gaustad. Det er spesielt argumentene som brukes, som er provoserende, sier Vedum.

Han viser til at begge prosjektene har en klar forutsetning.

– NRK-ledelsen gjort det klart at det er et premiss at de før de avklarer eventuell flytting, er sikret store inntekter ved at de får selge til eiendomsselskap som skal utvikle boliger der. Styreleder i Helse Sør-Øst, Svein Gjedrem, har sagt at rett ut at tomtesalg er det som gjør sykehus-flytteprosjektet bærekraftig.

Vi møter ham foran NRK-bygget på Marienlyst i Oslo, som han flere ganger i uken går inn for å lokke nye velgere til sitt parti.

14 000 mennesker

Han har regnet.

– Samlet er det anslått at salg av de to eiendommene kan gi 6500 nye boliger. Legger vi SSBs vurderinger av at det bor 2,17 personer pr. husholdning i Norge, så betyr det at man planlegger boliger for over 14 000 mennesker. Det tilsvarer flere innbyggere enn det er i NotoddenHammerfestNamsosHolmestrand eller en rekke andre mellomstore norske byer.

– Det passer vel ganske bra når det er mange tusen som hvert år vil flytte til Oslo?

– Nei, det er ikke noe mål at stadig flere skal klumpe seg sammen på Oslo Vest. Snarere tvert om: Staten skal ikke være noen pådriver til slik sentralisering. Sp er derfor både mot å bygge et gigantisk sykehus, som det vil bli mye vanskeligere å styre, og å flytte NRK.

– Oslo trenger mer plass, for å bygge boliger. Skal de bygge i høyden?

– De har fortsatt mange mulige steder til utbygging. Og det bør ikke være et premiss at Oslo skal bli større og større. Oslo skal være en god by å vokse opp i, med plass til grønn lunger og aktiviteter. Det får grenser for hvor stor tilflyttingen bør være og staten bør ikke bidra.Trygve Slagsvold Vedum stilte i bunad: – Jeg ser at representanten har kledd seg opp

– NRK ønsker å møte fremtiden med mer moderne lokaler?

– Jeg ser det argumentet, men de bør i sterkere grad han fokus på å utvikle de unike bygningene de har her på Marienlyst. Det er også vernehensyn, som gjør det mer komplisert. Jeg synes det er historieløst å flytte fra Marienlyst.Disse statlige arbeidsplassene skal flyttes ut av Oslo

En god distrikts-nyhet – fra NRK-sjefen

Vi får tak i NRK-sjef Tor Gjermund Eriksen på vei hjem fra Hamar. Han humrer.

– Jeg tror Vedum liker det vi har gjort i dag: Opprettet nytt kontor og 20 arbeidsplasser på Hamar. Når det gjelder flytting fra Marienlyst, så har ikke det en eneste sentraliserende tanke i seg. Vi vil flytte fordi vi etter 80 år i NRK-huset har behov for et mer moderne mediehus, som er mindre.

– Og, legger han til:

– Det er store miljømessige og sikkerhetsmessige utfordringer med bygget på Marienlyst.

– Dere kommer ikke utenom at flytting fordrer at dere får inntekter fra salget, hvor boliger trolig er det mest inntektsbringende?

– Hvor mange som skal bo hvor i Oslo, er det politikerne som tar seg av. Selvfølgelig i dialog med oss, når det gjelder denne saken, men dette er ikke noe NRK kan styre.

Kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande i Helse Sør-Øst RHF sier hun ikke ønsker å kommentere saken.

– Årsaken er at dette er forhold som ligger mange år frem i tid. Styret i Helse Sør-Øst RHF skal i sitt møte 20. juni ta stilling til videre fremdrift i videreutviklingen av Oslo universitetssykehus.

Hun sier at det møtet ikke vil avklare noe vedrørende boliger som finansieringskilde.

Posted in Intervjuer i media | Leave a comment

Bjørg Sandkjær og Morten Edvardsen i Klassekampen: – Dropp gjengs leie!

Posted in Avisartikler, Debattinnlegg | Leave a comment

Dagens Perspektiv: – Grünerløkka Senterparti kan komme på vippen i Oslo


Sp på Løkka. Andre- og førstekandidat for Senterpartiet i Oslo, Morten Edvardsen og Bjørg Sandkjær, representerer begge Grünerløkka Senterparti. Foto: Knut Petter Rønne

Senterpartiet ligger an til å få to representanter inn i bystyret. Begge kommer fra Grünerløkka.

Av Knut Petter Rønne
​28. mai 2019

Skal Aps Raymond Johansen ha håp om gjenvalg, må han høyst sannsynlig gjøre sine hoser grønne hos Senterpartiet i Oslo. Det samme må trolig Høyres Eirik Lae Solberg, hvis han har ambisjoner om å nå til byrådtopps i Rådhuset.

En ny politisk maktfaktor seiler opp i hovedstaden: Senterpartiet har nå bitt seg fast midt i tjukkeste Oslo. Og er blitt en spiller de andre poltikerne plutselig tar svært alvorlig. 

2,6 prosent på den siste lokalvalgsmålingen i Oslo gir Senterpartiet to representanter til Oslo bystyre. Og sannsynligheten for å komme i vippeposisjon er stor. 

Byttedyr eller nyttedyr?

Dagens Perspektiv møter de nye toppspillerne i Oslo-politikken på Art Bar på Grünerløkka. I fjor kåret til Oslos beste bar av trendmagasinet Natt og Dag.

Vi håper de bestiller cafe latte, men det går i te og vanlig svart kaffe.

Førstekandidat Bjørg Sandkjær smiler bredt til nabo og andrekandidat Morten Edvardsen. Begge to bor i nabolaget – på Løkka. Stedet Trygve Slagsvold Vedum elsker å hate.

Bjørg Sandkjær jobber til vanlig med helsespørsmål i Norad. Tidligere har hun arbeidet for ulike FN-organisasjoner og har bodd i utlandet i lengre perioder i forbindelse med jobben. Hun har bodd i Oslo siden 1992, og ble medlem i Senterpartiet i 2012.

– Det var EU og spørsmålet om selvråderett og lokal medbestemmelse som gjorde at jeg valgt å melde meg inn i Sp, forteller hun.

Morten Edvardsen ble Sp-medlem hjemme i Alta i 1997. Han forteller at det var «arbeid, miljø, og internasjonal solidaritet» som vekket hans engasjement.

– Er det typiske Sp-saker, da?

– Ja! Jeg hadde en plakat med Anne Enger Lahnstein på rommet mitt hjemme. Og på den sto de tre stikkordene. De oppsummerer hva jeg mener er viktigst i politikken, sier Edvardsen.

Gjengs leie

Det er en ganske unik situasjon de to Grünerløkka-naboene er kommet i. Å få 2,6 prosent oppslutning på en meningsmåling i Oslo for Senterpartiet er svært sjelden kost.

Ingen av de to kan huske at partiet har hatt større oppslutning foran et lokalvalg. Og de merker godt at de er i ferd med å bli en reell maktfaktor i Oslopolitikken.

– Vi blir tatt mer alvorlig. Det er vanskeligere å overse oss nå.

– Hva sier de på bygda om suksess her i byen? Er De glade på deres vegne i Hedmark?

– Ja! Vi fikk masse god oppmerksomhet på landsmøtet nylig. Hele partiet synes dette er stas.

– Rir dere på den nasjonale Senterparti-vinden, eller har dere klart å skape oppmerksomhet her i Oslo på egen hånd?

– Vi får nok litt drahjelp av Senterpartiet nasjonalt, erkjenner Bjørg Sandkjær. – Men vi har klart å sette noen viktige saker på dagsorden i Oslo, så jeg vil si begge deler. Ja vi løftes av partiets nasjonale framgang, men Oslofolk har også lagt merke vår politikk her i byen, sier hun.

– Som hva da?

– Gjengs leie, kommer det kontant fra andrekandidat Edvardsen. – Den saken bør byrådet ordne opp i dersom de vil leke med oss. Det er en viktig sak for Senterpartiet, som vi har frontet lenge, påpeker han.

Saken om såkalt «gjengs leie» er i ferd med å bli en skikkelig nøtt for det rødgrønne byrådet.

Poenget er at utviklingshemmede og andre med spesielle behov blir avkrevd leie til markedspris i kommunale leiligheter og bofellesskap. Det har vist seg å skape store økonomiske utfordringer for en lang rekke beboere, og byrådet har lovet å rydde opp. Men det tar sin tid. Og da Høyre nylig foreslo i bystyret å sette ned leien til nivået før gjengs leie ble innført i 2017, sa de rødgrønne nei. De sa de måtte klargjøre saken mer.

Og i revidert budsjett, som ble lagt fram sist uke, bevilger byrådet 35 millioner kroner til å dekke mellomlegget «gjengs leie-beboerne har hatt siden 2017. I tillegg skal leien settes ned med 15 prosent for alle som omfattes av ordningen.

– Hva sier dere til den løsningen? Er det godt nok fra byrådet?

– Det er bra at byrådet nå kommer etter. Men vi kommer ikke unna at de har påført mange mennesker unødvendige bekymringer og kanskje søvnløse netter med bekymringer om hvordan man skal klare å dekke neste måneds utgifter etter at de skrudde opp leia, sier Morten Edvardsen. – Her burde en rødgrønn ryggmargsrefleks ha slått inn lenge før vi kom dit vi er i dag. Et kutt på 15 prosent er bra, men ikke nok. Senterpartiet vil kutte 20 prosent, etter at gjengs leie er reversert, fortsetter han.

Kjente Sp-toner

 – Ok, ok. Er det andre saker dere har vært tydelige på da?

– Vi har også vært tydelig i kampen om å bevare Ullevål og Aker sykehus. Og at vi heller vil utvikle sykehustjenester der enn å bygge nytt og gigantisk sykehus på Gaustad, sier Bjørg Sandkjær.

– Styrket medbestemmelse i bydelene er også en viktig sak for oss, fortsetter hun.

– Jøss, dette er jo kjente Senterparti-toner. Tjenester…

– … der folk bor, avslutter Morten Edvardsen.

– Dere vil ha mer makt til bydelene. Men er Oslofolk opptatt av bydeler, da?

– Nei, folk bryr seg ikke om bydeler og bydelsutvalg. Men de bryr seg om de offentlige tjenestene der de bor. Også Oslofolk er opptatt av lokalsamfunnet sitt, sier Sandkjær.

De to senterpartistene ønsker mer folkelig engasjement inn i Oslo-politikken. Ifølge dem stemmer Oslo-velgere i større grad etter nasjonale saker. Fra basen på Grünerløkka vil Senterpartiet i hovedstaden skape folkelig, lokalt engasjement også blant blaserte osloensere.

– Reell makt må flyttes til bydelene. Oppgaver, ikke bare kostnader. Sykehjem, byutvikling, barnehager, ramser Bjørg Sandkjær opp.

– Det er kanskje ikke så mye ulv å slåss mot her i byen?

– Nei, ulvesaken er ikke så aktuell for oss, sier Sandkjær. Så kommer hun på noe: Forvaltningen av Oslo kommunes skoger. Oslo har mye skog. Og byrådet har vedtatt å forby jakt på småvilt og rovdyr. De vil også la deler av skogen gro igjen. Det liker Sp-folket dårlig.

– Vi mener jo at natur må forvaltes, ikke gro igjen.

Bjørg Sandkjær (46)
Leder i Oslo Senterparti
Førstekandidat til bystyret i Oslo ved valget i september 2019
Kommer fra: Grimstad
Bosted: Grünerløkka, Oslo
Bodd i Oslo siden: 1992
Sivil jobb: Seniorrådgiver i Norad.
Sivil status: Forlovet med Jan Gunnar (de skal gifte seg i juni!)

Morten Edvardsen (37)
Styremedlem i Grünerløkka Senterparti
Andrekandidat til bystyret i Oslo ved valget i september 2019
Kommer fra: Alta
Bosted: Grünerløkka, Oslo
Bodd i Oslo siden: 2003
Sivil jobb: Politisk seniorrådgiver i Norsk elbilforening
Sivil status: Samboer med Magnus

Raymond-prat

– Raymond Johansen har sagt i et intervju med Dagens Perspektiv at han gjerne tar en prat med dere etter valget. Han har tydeligvis fått med seg fremgangen. Tar dere imot invitasjonen?

– Selvsagt. Vi har allerede tatt en liten prat. Men vi vil snakke med alle, vi, sier Sandkjær.

Hun ikler seg den sedvanlige vippeposisjonen:

– Det er ikke gitt at de rødgrønne bare kan regne med oss. Vi vil gi vår støtte der vi får mest gjennomslag, sier hun.

Med andre ord vil også Høyres Eirik Lae Solberg være en naturlig pratemakker etter valget.

– Men det er litt vanskelig å se for seg at vi har så mye til felles med Frp, da, sier Morten Edvardsen.

Førstekandidat Sandkjær nikker bekreftende. – Det er riktig. Men snakke kan vi. Med alle. Vi snakker sak, heller konstellasjoner. Vi er uansett plassert i midten.

Oslos utfordringer

– La oss snakke sak da. Byrådet lanserte nylig en ny boligpolitikk, der de blant annet vil gå inn å eie en del av en bolig, slik at inngangsprisen blir rimeligere. Bra forslag?

– Ja, det støtter vi.

– Den såkalte Oslomodellen, som skal bremse sosial dumping?

– Den er vi veldig for.

– Tillitsreformen i kommunen, med et mål om mindre stoppeklokke og mindre rigid målstyring?

– Det er en sak vi har jobbet lenge med. Vi er for. Men her er ikke byrådet på langt nær i mål.

– Urbant landbruk? MDG og dere er vel ikke så uenige der?

– Absolutt ikke. Og det er blitt populært! Men MDG vil ta mark fra kolonihagene i Oslo og lage sykkelvei. Det er vi sterkt imot!

– Ikke så veldig uenige med byrådet om disse Oslo-sakene, altså. Hvilke er de tre viktigste utfordringene Oslo står overfor, etter deres mening?

– Sosiale forskjeller. Vi må gjøre noe med forskjellene i Oslo, sier de to nærmest i kor.

– Så er det klima. Vi må kutte klimagassutslippene i byen. Vi må bli karbonfrie innen transport, på byggeplassene og i søppelhåndteringen, sier Morten Edvardsen.

– Den tredje er lokaldemokrati og medbestemmelse. Vi må ta makten og beslutningene ut av de lukkede rom, sier Bjørg Sandkjær.

– Vet dere. For tre uker siden svarte Raymond Johansen på det samme spørsmålet. Og de to første svarene deres er nærmest kopier av hans svar…. Det var dette med å ikke velge side da…?

De to smiler litt forlegent.

– Hvilken byrådspost kan du tenke deg, spør vi Bjørg Sandkjær. – Hvis begge kommer inn i bystyret, kan dere ikke regne med å få to byrådsposter. Det får være måte på.

– He, he. Det er veldig vanskelig og veldig hypotetisk spørsmål. Helst noe jeg har litt greie på …

– Det går fint. Jeg kan være gruppeleder, skyter Morten Edvardsen inn.

– Må jeg svare? fortsetter Sandkjær. – Er det lov å si at jeg ikke har tenkt igjennom akkurat det?

– Nei. Du må ikke svare. Ingen pleier å svare på det uansett.

– Jeg kan si at jeg gjør det partiet ber meg om, smiler Bjørg Sandkjær.

De begynner å bi proffe nå, de to politiker-naboene på Grünerløkka.

Posted in Intervjuer i media | Leave a comment