Kjersti Toppe i Dagsavisen om Arbeiderpartiet, Høyre og Ullevål

«Arbeiderpartiet kjøper Høies argumenter helt ukritisk»


Sykehus-saken kommer til å bli en av høstens aller viktigste politiske saker.

I valgkampen vi nå har lagt bak oss, har Arbeiderpartiet fremstått som Høyre og helseminister Bent Høie fremste allierte i sykehussaken i Oslo. Høies påstander om at utbygging av Ullevål vil sluke legespesialister fra distriktene, har tydeligvis gått rett inn.

Påstanden er ikke troverdig. At Arbeiderpartiet er det eneste partiet som helt ukritisk kjøper Høies og Høyres nye argumentasjon i saken, er beklagelig.

Høies forslag til oppsplitting av Ullevål sykehus er blitt møtt med store protester. Blant annet fra nær samtlige ansattorganisasjoner og fra det akuttmedisinske fagmiljøet. Motstanden mot prosjektet på Gaustad handler ikke om hvorvidt man velger den ene eller den andre tomta.

Les også: Dramatiske fødsler utelatt fra nasjonal kartlegging

Den handler om at den planlagte løsningen, der akuttmiljøet som i dag er på Ullevål splittes, går på bekostning av et forsvarlig pasienttilbud.

«Belysningen» av Ullevål, som helseforetaket fikk gjennomført i vår og som konkluderer med at Ullevål blir dyrere, er ikke den utredningen de tillitsvalgte ba om.

For det Helse Sør-Øst har gjort, er å «belyse» den nøyaktig samme virksomhetsinnretningen – hvor den eneste forskjellen er tomtevalget. Dermed har man «belyst» en sykehusstruktur som ingen noensinne har bedt om, heller enn å vurdere det alternativet fagmiljøene mener er det fornuftige.

Les også: Helseministeren kan stoppe dette

Ifølge Høie vil nedleggelsen av Ullevål sykehus lønne seg fordi man kan fjerne funksjoner som i dag finnes på både Rikshospitalet og Ullevål. Men Høie eller helseforetaket klarer ikke å gjøre rede for hvilke funksjoner som faktisk blir overflødige.

Det vi vet er at Oslo universitetssykehus (OUS) for å klare investeringen, forventer en årlig «gevinstrealisering» på over en milliard kroner. Flere pasienter må da behandles av Oslo kommune i stedet for på sykehus, og 500–600 ansatte skal visstnok bli overflødige. Til Dagens Næringsliv uttaler Høie at han ikke bekymrer seg for om et nytt sykehus på Gaustad skulle vise seg å bli for lite

Erfaringen fra tilsvarende sykehussaker viser at det er krevende å oppnå de innsparingene helseforetaket budsjetterer med. Forventet gevinstrealisering skjer ikke, stordriftsfordelene uteblir. I forkant av at sykehusene Aker, Ullevål og Rikshospitalet/Radiumhospitalet ble slått sammen til OUS i 2010, ble vi forespeilet at fusjonen skulle gi en årlig effektiviseringsgevinst på opptil 900 millioner kroner.

Les også: Oslovalget er et sykehusvalg

Etter få år hadde helseforetaket bygd seg opp et underskudd på rundt tre milliarder kroner. For både Ahus og Sykehuset Østfold Kalnes forventet man store effektiviseringer idet nybyggene sto klare. I begge tilfellene ble utfallet store underskudd og overfylte sykehus i årene etter at de nye sykehusene åpnet.

Det mest «effektive» helseforetaket i Norge er i dag Vestre Viken, som fortsatt driver sykehus på fire relativt små steder. OUS har en pyramideorganisasjon med 1350 underliggende enheter med administrerende direktør på toppen. Det er således ikke sykehusstrukturen som er problemet i Oslo. Men en uholdbar organisasjonsstruktur med manglende faglig, stedlig ledelse.

Det er allerede spesialistmangel i Norge. Årsaken er ikke sykehusstrukturen i Oslo, men at det utdannes for få spesialister.

Les også: Stadig sterkere press mot Bent Høie i sykehussaken

Erfaringer fra blant annet Storbritannia viser at et konsept med samling på Gaustad, mest trolig fører til svekket produktivitet og dermed høyere kostnader for pasientbehandling, ikke mindre. Dermed er det Høies prestisjeplaner for en Gaustad-utbygging som vil stjele helseressurser fra resten av landet ved at sykehustilbudet i Oslo blir både dyrt og dårlig.

Etter valget er nå et flertall i Oslo bystyre imot planene om å legge ned Ullevål sykehus. Sykehussaken i Oslo kommer til å bli én av høstens aller viktigste politiske saker – både i bystyret og på Stortinget. Nå gjenstår det bare at Arbeiderpartiet får orden på sykehuspolitikken sin.

Heller enn å være blant helseminister Høies fremste støttespillere, bør både Raymond Johansen og Jonas Gahr Støre lytte til sitt eget lokallag i Oslo som på årsmøtet vedtok at Ullevål-alternativet måtte utredes. Aker må bli lokalsykehus for hele Groruddalen. Fagmiljøet på Ullevål må ikke splittes.

Posted in Debattinnlegg | Leave a comment

Rune Svendsen til Nordre Aker Budstikke om Sps politikk for bydelen

nab.no

Senterpartiet håper på BU-debut: – Vil gi befolkningen en enklere hverdag, med kortere vei til makten

Karl Andreas Kjelstrup 06.09.2019


Rune Svendsen og Senterpartiet håper å gjøre BU-debut etter valget, og vil jobbe for at flere avgjørelser skal tas lokalt i bydelene.

Du som bor i Nordre Aker kan i år stemme i to valg – det er valget av nytt bystyre, og valget til bydelsutvalget (BU) i Bydel Nordre Aker. Fram til valgdagene 8. og 9. september presenterer vi alle partiene som stiller til bydelsutvalget i Nordre Aker, og deres toppkandidater. Vi snakker om hvilke saker de mener er viktige å jobbe for og med i neste periode. I dag møter vi toppkandidaten i Senterpartiet, et av partiene som ennå ikke har vært representert i BU.

Rune Svendsen (f. 1961)

Bosted: – Bor på Kjelsås med kone og to barn og en kinesisk nakenhund. Har bodd i Oslo siden 1986, og de siste 12 årene i Nordre Aker.

Yrke: Jeg har vært sjømann, og har bakgrunn fra det maritime. Er utdannet kokk og forpleiningssjef, i tillegg til utdanning som navigatør.

Fritidsinteresser: Er ungdomsleder i Solemskogen jeger- og fiskerforening. – VI driver et høstingsbasert friluftsliv, og er et tilbud ved siden av breddeidretten.

NORDRE AKER: Rune Svendsen er lokallagsleder i Vestre Aker Senterparti, som dekker bydelene Vestre Aker og Ullern, i tillegg til oss her i Nordre Aker. Som beboer i denne bydelen, stiller Svendsen derfor som listetopp til bydelsutvalget i Nordre Aker.

– Senterpartiet er ikke bystyret nå, og har heller ingen representanter i bydelsutvalget, partiet har heller aldri vært representert i BU. Hva er målene og ambisjonene for dette valget?

– Vi ønsker å sette vårt fotavtrykk på politikken og bidra til at befolkningen skal få en enklere hverdag, med kortere vei til makten, sier Svendsen.

Meningsmålinger i sommer har vist at partiet kan komme inn i bystyret, kanskje til og med med to representanter.

– Vi vil ha makten nærmere folk, sier Svendsen.

Mer makt til bydelene

Senterpartiet i Oslo ønsker et sterkere lokaldemokrati enn i dag, med overføring av mer beslutningsmyndighet til bydelene.

– Slik at innbyggerne i større grad kan bli hørt og få løst de problemene de har. Det bor én million mennesker i Stor-Oslo, samtidig ser vi at vi er den byen som har lengst vei til makten. Og det er et paradoks.

– Hvilke saker mener du bør kunne delegeres til bydelene?

– Det kan være fortetting. Vi har snakket mye med velforeninger, blant annet på Tåsen. Utbygging skal skje på innbyggenes, ikke utbyggernes, premisser. Vi ønsker blant annet tettere samarbeid mellom bydelene og Plan- og bygningsetaten.

– Det som skjer nå i utbyggingssaker er at lokalbefolkningen blir presenter for ferdige planer, gjerne fra kommersielle utbyggere, som de skal uttale seg om. Og da er det altfor sent med reell innflytelse, sier Svendsen.

Barn og ungdom

Andre hjertesaker for Senterpartiet er tryggere skoleveier, og en god barndom.

– Det starter med trygge nærområder. Vi sier ja til satsing på flere ungdomsklubber i våre bydeler, Vi ønsker å ta vare på ungdommene, og vi ser at breddeidretten begynner å koste ganske mye når barna kommer opp i tenårene. Det er stort press på utstyrsfronten. Vi ønsker at idretten, spesielt for barn, skal bli billigere og at den skal være mye mer tilgjengelig.

– Hvor bør ungdomstilbudet i Nordre Aker styrkes i dag?

– Blant annet her i Nydalen. Og ellers må vi gå gjennom idrettsarenaer i området og se om noe kan gjøres bedre, billigere og mer tilgjengelig for flere. Dette er langsiktige mål vi må jobbe for sammen, på tvers av partitilhørighet, sier Svendsen.

– Hva tror du blir den avgjørende saken i denne valgkampen?

– Vi ser at folk er veldig opptatt av enkeltsaker, enten det er bygging av Røatunnel eller løse den trafikale flaskehalsen på Lilleaker. Bevaring av friområder og kolonihager. Vi har jo kolonihager spesielt i vårt program. Det er noe som opptar folk mye, og som vi jobber med.

Ullevål sykehus

Det er likevel én sak Senterpartiet løfter som sin klare fanesak i dette valget.

– Vår toppsak i denne valgkampen er ja til utbygging av Aker og Ullevål sykehus, og nei til gigantsykehus på Gaustad. Bevare Ullevål tror vi er det beste for Oslos innbyggere og de som sokner til Ullevål sykehus i dag. En utbygging av Gaustad vil ta veldig lang tid, og koste anslagsvis 15-20 milliarder mer enn utbygging av Ullevål, sier Senterparti-politikeren.

– Når vi ser på utbygging av Gaustad, så er det også en for liten tomt til en slik utbygging. Og veldig mange som bor i området vil bli berørt av utbyggingen.

En annen av Senterpartiets viktigste saker i Oslo, er nei til gjengs leie.

– Vi sier ja til kutt i husleie i omsorgsboliger og kommunale boliger. Gjengs leie er et feilgrep, som går ut over eldre og funksjonshemmede, sier Svendsen.

Senterpartiet sier også ja til mer synlig politi som jobber forebyggende.

– Vi ser at nærpolitireformen slår ut også i Oslo fordi vi ikke får den tryggheten vi bør ha i en så stor by.

Senterpartiet på vippen

Svendsen trekker også frem mobilitet for innbyggerne, med bedre kollektivtilbud og lavere billettpriser.

– Spesielt er det viktig for oss som bor litt ute i randsonen. Det trengs hyppigere avganger og et bedre tilbud, slik at folk slipper å gå så langt til holdeplassene.

– Hvilke tre saker ser du på som de aller viktigste her i Nordre Aker?

– Det må bli Ja til Ullevål sykehus. Nei til fortetting på utbyggernes premisser. Og å bevare kolonihagene.

– Senterpartiet er et sentrumsparti, men satt i regjering med Ap og SV i åtte år, og har kanskje fått en fot inn på venstresiden? Hvor plasserer Senterpartiet seg i oslopolitikken, og i Nordre Aker?

– I utgangspunktet er Senterpartiet blokkuavhengig. Vi samarbeider på saker. Vi vil ikke sette oss verken til høyre eller venstre, men gjør det som er til befolkningens beste. Det er ikke så viktig å tilhøre på den ene eller andre siden, sier Svendsen.

– De borgerlige partiene har flertallet med én representant i BU denne perioden. Skulle du komme inn i en vippeposisjon i BU, hvilken vei ville du vippet?

– En vippeposisjon er en gullkantet posisjon. Det gir veldig mye mer makt enn om man ikke er i den posisjonen. Da vil sakene våre stå i høysetet: Vi vil samarbeide på tvers av partigrensene, så sant vi får gjennomslag for våre saker. Slik vil vi komme frem til de beste resultatene for bydelens innbyggere.

– Så i en slik situasjon må Høyres BU-lederkandidat Erik K. Normann og Arbeiderpartiets BU-lederkandidat Bente M. Larsen komme til deg og selge seg inn best mulig?

– De får komme med hatten i hånden, smiler Svendsen.

Folkelig engasjement

Han mener lokaldemokratiet gjennom BU er viktig, men også det engasjementet som er vist gjennom ulike aksjonsgrupper i bydelen de siste årene.

– Vi ser at det å stå på barrikadene nytter. Å få sin stemme hørt i de sakene man mener er viktig. I avstemminger vil Senterpartiet alltid være på bydelens side, og jobbe for gjennomslag for det beste resultatet for bydelen og de det gjelder, sier Svenden.

– Hvordan stiller Senterpartiet seg til planene som nå foreligger på Tåsen senter og områdene rundt? Bydelsutvalget har bedt om en helhetlig plan for Tåsen, men ikke fått gehør hos Plan- og bygningsetaten.

Han sier Senterpartiet i BU vil støtte kravet om en helhetlig planlegging og utvikling av Tåsen-området, slik bydelspolitikerne denne perioden har bedt om, men ikke fått gehør for hos Plan og bygningsetaten.

– Det er viktig at området planlegges på en helhetlig måte. Vi kan ikke godta fortetting bare for å fortette, og at utbyggerne skal få maksimere profitten. Derfor må vi lage en helhetlig plan som gjør at hele området tjener på det, ikke bare utbyggerne, sier han.

Maridalen

– Maridalen er et område som er brukt til et vell av fritidsinteresser, enten det er på eller ved siden av veien. Vi bør jobbe for å gjøre området trygt for syklende, gående og de på rulleski, og også de som må kjøre inn. Det er et veldig viktig rekreasjonsområde, et område for idrett og lek som vi må gjøre best mulig, sier Svendsen.

Langs Maridalsveien skal det komme gang- og sykkelskulder, men skal stå ferdig først om seks års tid. Asfalten er i dårlig stand, og noen ønsker at den skal asfalteres nå mens vi venter på permanent utbedring. Hva mener du om det?

– Slik veien er i dag er den trafikkfarlig med huller og sprekker i asfalten. Vi skal bruke penger på å gjøre veien farbar.

– Også veien til Sandermosen må sørges for at er bra og at innbyggerne som bor helt inne ved Movann stasjon har en trygg og god vei. Det er et yndet turområde, og stiene og turveiene er også kjempefine. Det er viktig å gjøre dette området tilgjengelig for sport, idrett og rekreasjon, sier Svendsen.

Senterpartiet var tidlig ute med å gi sin støtte til aksjonsgruppa for park i Nydalen.

– Ja, Bjørg Sandkjær (Sps 1. kandidat til bystyret) har sagt ja til forpliktelsen og spørsmålene som ble fra aksjonsgruppa, og vi stiller oss selvfølgelig 100 prosent bak det. Og selv om de har Akerselva som et godt rekreasjonsområde. Så trenger vi bedre parker for ballspill og liknende for de unge som bor her i området. Nydalen har vokst mye og skal vokse mer, så vi må sørge for gode lokale områder for sport, og fritidsaktiviteter og rekreasjon, sier Svendsen, og legger til at partiet ønsker å ta hele bydelen i bruk.

Senterpartiet og Oslo

– Senterpartiet er kanskje best kjent som et distriktsparti, og har ikke vært så stort i Oslo tidligere. Hvorfor er Oslo viktig for Senterpartiet, og hvorfor bør oslofolk få øyene opp for dere?

– Vi tror at en stemme til Senterpartiet vil kunne vise seg å være en veldig god investering for Oslos befolkning.

– Hvordan vil du selge inn til meg som velger i Nordre Aker, at Senterpartiet er det riktige valget?

– Jeg lover at vi skal jobbe for at det skal være kortere vei til makten. Vi skal jobber for at befolkning og innbyggere i bydelen blir hørt. Vi skal stå på kravene og stemme for det som er viktig for innbyggerne.

Posted in Intervjuer i media, Valg 2019 | Leave a comment

Tonje Viken til Groruddalens avis om byutvikling

Senterpartiet om Gamle Oslo: – Sukkerbiten som grøntområde


Senterpartiet har gjort store byks på nasjonale meningsmålinger ved dette valget og ligger an til å bli Norges tredje største parti. Partiet stiller også liste til bydelsutvalget i Gamle Oslo og vi har stilt 1. kandidat Tonje Merete Viken åtte spørsmål om lokale forhold. Om den største saken akkurat nå, hva skal «Sukkerbiten» brukes til, er svaret krystallklart: – Grøntområde!

Akers Avis Groruddalen
Publisert: 04.09.2019 kl 12:25
Sist oppdatert: 04.09.2019 kl 16:03

Hva er de viktigste sakene i Gamle Oslo akkurat nå?

LOKALT NÆRINGSLIV:

– De små butikkene bydelen har mye å si for godt og variert tilbud i bydelen. Ettersom Sp er for en desentralisert politikk, vil det si at vi ønsker oss gode tjenester og også et levende næringsliv i bydelen. For å legge til rette, trenger vi støyreduksjon og at regionbussene i Schweigaards gate flytter trasé. Vi trenger også lov og orden og ønsker et bedre tilbud som kan motvirke rus og småkriminalitet. Utvidet skjenkebevilgning i forbindelse med spesielle arrangementer som Musikkens Dag vil også være positivt for det lokale næringslivet. Ikke minst må det være enkelt å komme seg til butikkene, og for Kværnerbyen vil det for eksempel si en utvidelse av 20-bussen. Holdeplassen i Oslo-gates videre skjebne vil også ha en del å si for hvordan byen utvikler seg.

BOLIG:

– Vi trenger et god tog variert boligtilbud som folk har råd il å benytte seg av. VI ønsker å skryte gjengs leie og senke husleia på kommunale boliger med 20 prosent. Overskukddet skal gå til opppussing og vedlikehold.

SAMFERDSEL:

– Regionbussene langs Schweigaards gate skaper støy og forstyrrer beboere og ødelegger for lokalt næringsliv. Samtidig vil det lokale tilbudet svekkes når trykke- og busslinjer flyttes til Dronning Eufemias gate. Dette er det verste av to verdener. Vi er motstanderer av å legge ned eksisterende holdeplasser, og ønsker at tilbudet i Dronning Eufemias gate skal komme I tillegg til – og ikke istedenfor – trikkeforbindelsene i Schweigaards gate. VI vikl også støtte en utvidelse av 20-bussens trase til Kværnebyen.

Senterpartiets Tonje Merete Viken.

Senterpartiets Tonje Merete Viken.

Områdeløftet på Tøyen og Grønland har pågått siden 2014. Er dere fornøyd med resultatene?

– Områdeløftet har hatt mange positive resultater. Vi tenker da særlig på innføringen av gratis AKS. Men godt begynt er bare halvt fullført, og det er vikitg å arbeide systematisk med de utfordringene som fortsatt gjenstår.

Hva skal dere gjøre for å bedre integreringen og hindre utenforskap?

– Man trenger ikke ha minoritetsbakgrunn for å være dårlig integrert.

– Inntektsforskjeller er en viktig driver av ulikhet. Derfor støtter vi alle tiltak mot sosial dumping og er varme tilhengere av de endringene byrådet har inført som sikrer skikkelige arbeidsvilkår og nok lærlingplasser i offentlige byggeprosjekter, den såkalte Oslo-modellen. Videre trengs ungdomsklubber og gratis tilbud som forhindrer utenforskap. Det er også en ufordring for bydelen at mange skolebarn ikke har lært seg å lese og skrive i løpet av de første skoleårene. I den forbindelse er skolemat viktig, rimeligere AKS, og vi ønsker også å styrke morsmålsopplæringen. Vi har ikke programfestet gratis AKS, men vi vil gå imot behovsprøving.

– Gratis møteplasser er viktig. Vi ønsker at Botsen så snart som mulig skal tas i bruk og fylles med liv og aktivitet. Vi synes forslaget om å bruke det kunst, men vi er opptatt av hvordan det innrettes. Vi ønsker at det skal være en møteplass for flest mulig av de som blir der, og det er viktig at typen aktivitter favner bredt. Vi vil støtte opprettelsen av flere ungdomsklubber i bydelen.

Fjordbyen med Barcode og bl.a. Munchmuseet og Nasjonalbiblioteket. Hvordan ser ditt parti på resultatet, sett med lokale briller?

– Senterpartiet er alltid for desentrealisering. Vi mener det er mer enn nok symbolbygg I Bjørvika som det er, og vi vil gjerne legge kunstinstitusjoner og symbolbygg til flere bydeler for å skape gode og varierte tilbud over hele byen. Mange av føringene er allerede lagt. For oss er det viktig at innbyggerne I Fjorbyen blir hørt, og at det kommer flere grøntarealer. Det er også viktig å unngå at det blir en soveby, men svaret på dette er ikke nødvendigvis rådyre serveringssteder som bare et fåtall har råd til å benytte seg av.

Og hva bør skje på Sukkerbiten? Planen er å bygge fotografiets hus på «den lille øya» ved operaen, men flere tar nå til orde for omregulering til friområde. Hva mener dere?

– Vi vil at Sukkerbiten skal brukes til grøntområde – det er viktig også for beboerne i Gamlebyen. Bydelsutvalget har sagt tyedelig at de ønsker Sukkerbiten som grønt friområde som alle har råd til å benytte seg av. Vi vil også gjerne diskutere på hvordan det kan fylles med aktivitet som gjør at det blir attraktivt både sommer og vinter.

Er eiendomsskatten for høy i Oslo?

– Det er viktig for kommunen å ha et godt inntektsgrunnlag. Vi er verken for eller mot einedkmsskatt, men skal vi ha den, må den ha en sosial profi.

Er bompengeringen en nødvendighet?

– Den viktigste funksjonen bompengeringen har, er å sørge for mindre trafikk i sentrum og sikre finansiering av vei og kollektiv I Oslo. Hvis trykket blir for høyt for folk med dårlig råd, er vi gjerne med å diskutere løsninger for det.

I rushtida er busser og t-baner fylt til randen. Sentrumstunnelen er fremdeles mange år unna. Hva vil dere gjøre for å bedre situasjonen i mellomtiden?

– Flere busser og ta vare på eksisterende holdeplasser + utvide 20-bussen.

Posted in Intervjuer i media, Valg 2019 | Leave a comment

Alexander Breiby Herseth til Sagene Avis om hva Sp vil gjøre i bydelen

Aleksander Breiby Herseth (Sp): – Je er en kær med hjerte for historia


Sagene Senterpartis toppkandidat er et menneske som har et veldig stort hjerte for å se tida. Derfor tror han noe av det viktigste ved en kommende politikk, er å se de yngre og eldre i samspill.

Publisert: 29.08.2019 kl 18:02

I Oslo kommune er det valg til bystyre og til bydelsutvalg, 8. og 9. september. Du kan også forhåndsstemme frem til 6. september, se her hvor du kan forhåndsstemme i bydelen. Sagene Avis vil frem mot valget presentere toppkandidatene i alle lokalpartiene som stiller til valg til Sagene bydelsutvalg.

BYDEL SAGENE: Først og fremst vil Sagene Senterparti bygge opp det gode lokalmiljøet. Det er grunnpilaren. De vil ha et lokalmiljø som har tjenester nær beboerne – nærhet til skole, omsorgsløsninger og Ullevål sykehus.

– Jeg ønsker å fremme at vi kan opprettholde Ullevål som sykehusplassering, og pusse opp Ullevål sykehus, slik at en ikke går inn for gigantplanene på Gaustad. Hvis en ikke har lokalpolitikere som presser på for et ønske om å opprettholde Ullevål sykehus, vil det heller ikke være noen motstand. Derfor må vi ha lokalpolitikere som sier klart ifra, sier Sagene Senterpartis toppkandidat, Aleksander Breiby Herseth.

Akerselva er også en av de viktigste kampsakene, fortsetter han.

– Nærhet til dette turområdet er viktig, men også at en ferdigstiller Akerselva-prosjektet som det det er. Nemlig et område som skal være tilgjengelig for folk, og som skal være grønt. Derav er det viktig at Sukkerbiten i Bjørvika blir et tilgjengelig grøntareal. Det er viktig at Akerselva sluttføres slik det var tenkt.

– God politikk for alle åra

– Hvordan vil akkurat du gjøre en forskjell i bydelen?

– Sp har ikke vært representert i denne bydelen på aldri så lenge. Derfor blir en forskjell gjerne på grunn av de sakene vi fremmer, særlig Ullevål. Men så blir jeg en forskjell fordi jeg er en ganske ung person som har bodd i bydelen i fire år, men som har en genuin interesse for eldreomsorg, og for at vi skal ha en god politikk for alle åra. Og jeg er et ungt sinn som ser hvorfor blant annet et kulturtilbud er utrolig viktig for dem som har bikket noen år, og som kanskje sitter på et sykehjem.

Sp-politikeren har jobbet som frivillig på sykehjem, hvor han arrangerte aktiviteter for de eldre. Han ser viktigheten av den kulturelle spaserstokken og at BU setter av penger til frivillig arbeid, slik at folk kan komme til for eksempel sykehjemmene for å ha underholdning og quizer – tilbud han mener gagner det lokale miljøet.

– Jeg er en ung kar med hjerte for historien og for dem som har levd før oss.

Bruker lyrikk og humor i politikken

– Jeg er et menneske som har et veldig stort hjerte for å se tida. Den vi lever i nå, tida som var før og fremtida. Jeg er lektorstudent, og er ferdig med master i historie til våren. Men nå har jeg drevet med en del museumspedagogikk for Arbeidermuseet, hvor jeg lager opplegg i dette historiske miljøet og forteller hvorfor arbeiderkulturen er så sterk på Sagene. Jeg har en genuin historieinteresse, og det speiler meg veldig.

Han spiller også teater og revy. Derfor liker han å bruke lyrikk og humor som virkemiddel i politikken, for å få et skråblikk på det hele. Han arrangerer også ofte vandringer langs Akerselva, der han bruker revyviser som innslag for å vise hvordan byen har vært før, med et humoristisk blikk.

– Ser de yngre og eldre i samspill

– Hvorfor skal folk stemme på akkurat deg?

– Hvis du vil ha en stemme som ser de yngre og de eldre i samspill. Det tror jeg er noe av det viktigste ved en kommende politikk, at generasjonene bindes sammen av menneskebåndene. Og ønsker du å ha en politikk innblandet med litt kultur, litt humoristiske innslag i hverdagen, så er jeg en som syns det er viktig å ikke bare se det alvorlige saksfeltet, men også med litt skråblikk. Politikere blir neste brukt som en klagemur, hvor en skal løfte alt som er problematisk. Det er ikke alltid like lett å svare på alt, derfor er det så viktig at en har et humoristisk blikk på styresett og hvordan ting blir gjort.

– Føler du bydelsutvalget (BU) blir hørt? Syns du BU burde ha større vedtaksrett?

– De blir langt ifra hørt. Jeg syns altfor mye makt er sentrert i rådhuset. BU disponerer en veldig liten sum, og vi ønsker at mye av tilbudet og fordelingen skal ligge i BU, slik at bydelspolitikerne får ansvaret med å eksempelvis fordele penger til skole, eldreomsorg og til de tjenestene som er i bydelen. Slik får du politikere som er nærmest der avgjørelsen blir tatt. Vi har et lokaldemokrati som vi skal holde ved like, det er et demokratiunderskudd i Oslo. Det er altfor mange mennesker som er samlet under én avgjøringskanal. En desentralisering i Oslo lønner seg for å få et sterkere lokaldemokrati, slik at folk blir mer hørt.

Det store ønsket er selvsagt at Sp får en representant inn i både BU og bystyret, men da er Breiby Herseths ønske også at den personen kan få Ullevål til å være sykehusplasseringen.

Alder: 23
Bosted: Bor på Sagene, og er fra Lillehammer. – Men mor er fra Odalen. Og det preger meg ganske sterkt, for det er ingen lillehamring som ville sagt at jeg snakker Lillehammer-dialekt, sier han på bred odalsdialekt.
Yrke: Jobber på Arbeidermuseet ved siden av lektorstudiene. Har også jobbet på Maihaugen på Lillehammer, Odalstunet, Norsk folkemuseum, som lærervikar og på Norsk Kjøretøyhistorisk museum. Han har også vært frivillig på sykehjem.
Fritidsinteresser: Revy og teater, og er glad i å gå i skogen. – Det er kort vei til nordmarka, det er bare å ta bussen til Tåsen og rett opp. Vi må benytte de fine friluftsarealene. Jeg er et friluftsmenneske som liker å se at jeg går på historisk grunn.

Posted in Intervjuer i media, Valg 2019 | Leave a comment

Sps Nadine Mustafa, Bjørg Sandkjær og Åslaug Sem-Jacobsen med flere i VG om fortsatt støtte til Human Rights Service

Stans statsstøtten til HRS nå!

Regjeringen har endelig gått inn for en statlig handlingsplan mot muslimhat. Å stanse statsstøtten til Human Rights Service vil være et opplagt skritt for å vise at man nå mener alvor.

I etterkant av det mislykkede høyreekstreme terrorangrepet mot en moské i Bærum lørdag 10. august har vi hørt statsminister Erna Solberg og en lang rekke statsråder ta avstand fra muslimhat.

Det meste av det vi har av forskningsbaserte data og offentlig statistikk har siden 2013 klart og entydig pekt i retning av at norske borgere med muslimsk bakgrunn opplever langt mer hat og fordommer i sine hverdagsliv enn enhver annen minoritet i Norge, med unntak av roma- og romani-talende folk.

Nye forskningsbaserte studier indikerer at det er en klar sammenheng mellom hatretorikk og hatmotivert vold mot minoriteter. 

en fersk artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet Ethnic and Racial Studies analyserer forskerne Sindre Bangstad (KIFO) og Frode Helland (UiO) retorikken i Hege Storhaugs bok «Islam- den ellevte landeplage».

I sin analyse finner artikkelforfatterne at Storhaug, informasjonsleder i Human Rights Services (HRS), i boken gjennomgående forsøker å skape følelser av frykt mot muslimer ved å hevde at vi i Vesten befinner oss i en «sivilisasjonskrig med islam» som vi angivelig ikke har sett maken til siden «1930-tallet» (s 25). Denne krigen har visstnok vart i hele 1400 år og kan ifølge Storhaug ene og alene tilskrives «islams» påståtte ambisjoner om å gjøre Vestens folk og land til «slaver under islams imperialistiske banner» (s 225). Islam er ifølge Storhaug «verre enn nazismen» (s 80).

AUF-leder ut mot Human Rights Service: – Kutt støtten, Erna

Underteksten i dette budskapet er ikke til å misforstå. Det er vanskelig å tolke det på annen måte enn at Storhaug mener at nordmenn og europeere må forholde seg til islam og muslimer på samme måte som man i sin tid forholdt seg til nazismen. Er bruk av vold mot fredelige muslimer utelukket fra Storhaugs side?  Storhaug vil at vi skal betrakte islam ikke som et hvilket som helst annet tros- og livssyn, men som en «politisk ideologi» (s 136). Hun vil også at norske myndigheter aktivt bryter grunnleggende internasjonale forpliktelser vedrørende tros- og livssynsfrihet i form av forbud mot bygging av moskeer og forbud mot deler av Koranen.

For Storhaug er islam, en kulturelt og historisk svært sammensatt religion med en 1400-årig historie ensbetydende med den moderne politiske ideologien islamisme (som først oppstår i Egypt i 1928), og den salafi-jihadistiske terrorbevegelsen ISIL uttrykk for en «korrekt fortolkning» av islam (s 110-11, 120, 126-7, 167-8 og 305). I Storhaugs bok fremtrer muslimske menn stort sett som voldtektsmenn og terrorister, og voldtekt av kvinner og barn fremstilles som noe som grunnleggende sett er noe ‘islamsk’ og som avledet av ‘Profetens forbilde.’ «Kvintessensen av islam», skriver Storhaug i et typisk avsnitt, «er en sexdoktrine for maniske» og islam er «dypt antifeministisk» (s 142).

Artikkelforfatterne bemerker også Storhaugs mildest talt spesielle kildebruk og fullstendig fraværende kildekritikk. Storhaug anvender seg av en rekke sentrale forfattere i den konspiratoriske Eurabia-genren, herunder den selvlærte egyptiskfødte forfatteren Bat Ye’or [egentlig Gisèlle Littman] som sentrale kilder. Dette fremstår som bemerkelsesverdig, gitt at Storhaug etter at det ble dokumentert at hun i en årrekke før Breiviks terrorangrep 22. juli 2011 hadde anbefalt Peder Are Nøstvold Jensen (kjent som «Fjordman») sine eurabiske nettvers, som var inspirert av Fjordmans omfattende kontakt med og innflytelse fra nettopp Ye’or, påsto at hun tok sterk avstand fra hele Eurabia-teorien. Så sent som i mai i år hyllet Storhaug og HRS den nå avdøde italienske forfatteren Oriana Fallaci, som mot slutten av sitt liv spilte en avgjørende rolle i å popularisere Eurabia-teorien.

De klareste og mest utvetydige eksempelet på det muslimhatet som Hege Storhaug og HRS i mange år med statsstøtte har bidratt til finner man imidlertid uttrykt i hennes tekster på rights.no. I kontekst av flyktningkrisen i 2015 fremsatte Storhaug på rights.no fullstendig udokumenterte, absurde og dypt stigmatiserende påstander om at 81 prosent av syriske asylsøkere i Norge skulle være IS-sympatisører.

I 2017 hevdet Storhaug på samme nettsted å sitte på «dokumentasjon» på eksistensen av en angivelig «hemmelig hær av IS-terrorister som bare ventet på ordre til å angripe Europa og Norge» og tok til orde for tvungen deportasjon og internering av opptil 100 000 muslimer i Europa.

Dette kan vanskelig leses som noe annet enn oppfordringer til etnisk rensning. I 2018 oppfordret Storhaug så lesere av rights.no til å sende inn bilder av den pågående «kulturelle revolusjonen» i Norge – eller altså av vanlige norske muslimer – uten deres samtykke. 

HRS har siden de kom inn på en ekstraordinær post på statsbudsjettet i 2001 mottatt mer enn 22,5 millioner kroner av norske skattebetaleres penger. I tillegg kommer betydelige beløp fra HRS etter hvert mange rike høyreorienterte onkler. Midlene brukes etter det opplyste nå utelukkende til nettstedet rights.no.

Stilt overfor økende krav om å avvikle statsstøtten til Storhaug og HRS den siste tiden har statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen hevdet at støtten til HRS er nødvendig for å sikre «ytringsfriheten» og «meningsmangfoldet» i Norge. Det er imidlertid ingen som har argumentert for å frata Storhaug og HRS deres ytringsfrihet. Det argumenteres for at regjeringen ikke skal bidra til å legitimere og styrke Storhaug og HRS sin hatpropaganda mot muslimer ved å finansiere den over statsbudsjettet. Prinsippet om like borgerrettigheter i en liberal og demokratisk stat er uforenlig med at staten subsidierer hatefulle og diskriminerende synspunkt som direkte undergraver disse rettighetene. Retten til å uttrykke hatefulle synspunkt innebærer ikke en rett til å få disse synspunktene finansiert av staten.

HRS og Hege Storhaug bidrar dag ut og dag inn aktivt til muslimhatet i Norge. For å si det med Irfan Mushtaq i Al-Noor Islamic Centre i Bærum, så trenger vi «en regjering som står imot muslimhets gjennom handlinger og ikke bare ord.»

Regjeringen har nå endelig støttet en statlig handlingsplan mot muslimhat. Å stanse statsstøtten til HRS vil være et opplagt neste skritt for å dokumentere at man nå mener alvor.

——


UMAR ASHRAF, forfatter og samfunnsdebattant
THEE YEZEN AL-OBAIDE, assisterende generalsekretær, Salam
SINDRE BANGSTAD, forsker I, KIFO, styremedlem, Antirasistisk Senter, ARS
AXEL FJELD, styremedlem i Fagbevegelsens partilag, Ap i Bergen
HASTI HAMIDI, 2. kandidat i bydel Gamle Oslo for SV
MARIAN HUSSEIN, vararepresentant til Stortinget, SV
KENNETH ARCTANDER JOHANSEN, bystyrekandidat, SV
LISA ESOHEL KNUDSEN, rådgiver, Minotenk
MARTIN HENRIKSEN, stortingsrepresentant, Ap
ERVIN KOHN, 2. nestleder, Antirasistisk Senter
JON MACHLIK, antirasistisk Leder, Sosialistisk Ungdom
NADINE MUSTAFA, bystyrekandidat i Oslo, Senterpartiet
SOFIA RANA, bystyrekandidat i Oslo, Rødt
BJØRG SANDKJÆR, fylkesleder og 1. kandidat til Oslo Bystyre, Senterpartiet 
ÅSLAUG SEM-JACOBSEN, stortingsrepresentant, Senterpartiet
FARID SHARIATI, sosialpolitisk talsperson, MDG
VICTORIA SIRNES, leder Antirasistisk og minoritetspolitisk utvalg, Rødt
RUNE BERGLUND STEEN, leder, Antirasistisk Senter
SHOAIB SULTAN, rådgiver, Antirasistisk Senter, Bystyrerepresentant MDG
GAUTE BØRSTAD SKJERVØ, sentralstyremedlem, AUF
FREDDY-ANDRÉ ØVSTEGÅRD, stortingsrepresentant, SV

Publisert: 03.09.19 kl. 09:41

Posted in Debattinnlegg | Leave a comment

Dagsavisen om Oslo Sps veivalg ved eventuell vippeposisjon 2019

Senterpartiet kan avgjøre hvem som får makta i Oslo. Sjekk hva Høyre og Arbeiderpartiet svarer


Sp kan avgjøre hvem som får makta i Oslo etter valget. Både Ap og Høyre kjemper nå om partiets gunst.

Av Aslak Bodahl / FriFagbevegelse

I minst tre målinger i sommer er Senterpartiet representert i bystyret til høsten – to av dem har vært med én representant. I den siste, som ble gjort av Opinion for FriFagbevegelse, Dagsavisen og Fagbladet, var partiet inne med to representanter.

Partiet kan havne på vippen og plutselig bli helt avgjørende for hvem som får flertall. Sp har ikke vært i bystyret i Oslo siden 1995.

Må redde Ullevål

Sp vil i så fall bruke makta til å berge Ullevål sykehus fra å bli nedlagt. Dermed åpner partiet for å vrake et rødgrønt samarbeid i Oslo. Å få skrotet nedleggingsplanene er nemlig blitt et absolutt krav for Sp i hovedstaden. Et borgerlig byråd får Sps støtte hvis det kan redde Ullevål.

LES OGSÅ: Frykter udemokratisk Ullevål-avgjørelse

Sp står sammen med Frp, KrF, Venstre, MDG, SV, Rødt, Helsepartiet og Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) om en reell utredning av fortsatt drift ved sykehuset. De vil at bystyret skal stoppe reguleringsplanen for Gaustad. Både Høyre og Ap sier nei til bevaring.

Eirik Lae Solberg, Oslo Høyres ordførerkandidat, mener partiet hans og Sp har mange sammenfallende politiske standpunkter.

– Jeg ser fram til gode samtaler med Sp hvis partiet kommer inn i bystyret, sier han til FriFagbevegelse.

Høyres saker med Sp

Lae Solberg nevner følgende politiske saker som Høyre og Sp har felles i Oslo:

 • Stoppe den planlagte utbyggingen på Smestad og ta ut utviklingsområder av kommuneplanen som innebærer ødeleggelse av eksisterende gode nabolag
 • Ta vare på parker og grøntområder og utvikle flere grøntområder og småhusområder
 • Satse mer på fritidsaktiviteter for unge. Særlig i områder med høyere tetthet av familier med dårlig økonomi
 • Arbeide for trygge skoleveier til og fra alle skoler
 • Fortsette å utvikle temaskoler, i samarbeid med næringslivet, i tilknytning til klyngemiljøer i byen
 • Sørge for et tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv
 • Legge til rette for å profilere Oslo for internasjonale investeringer og etableringer
 • Styrke kollektivtilbudet på tvers av Oslo og prioritere gode forbindelser som binder byen sammen uten at man må via sentrum
 • Beslutninger skal tas nærmest mulig innbyggerne. Respekt for eiendomsretten.

Høyre-politikeren nevner også økt satsing på kartlegging av kompetanse og godkjenningsordninger for utdanning og realkompetanse fra utlandet – både nyankomne asylsøkere og innvandrere så vel som de som har kommet før, men ikke har hatt sjansen til å få sin kompetanse anerkjent i Norge.

Aps saker med Sp

Frode Jacobsen er Oslo Aps leder. Han opplever at Sp deler av mange av Aps visjoner og ønsker for byen – i tillegg til at det er mye de to partiene er enige om.

LES OGSÅ: Ordføreren ut mot regjeringens bom-kompromiss

Han ramser opp følgende saker som både Ap og Sp er enige om:

 • En offensiv politikk for å redusere klimagassutslippene
 • Styrkingen av kollektivtilbudet må fortsette
 • Velferdstjenestene bør drives i kommunal regi eller av ideelle aktører
 • Skattepengene skal gå til velferd til byens befolkning og ikke til utbytte for multinasjonale selskaper
 • Et seriøst arbeidsliv med hovedregel om faste, hele stillinger
 • Styrking av velferden der folk bo og betydningen av levende bydeler og trygge nærmiljøer med små forskjeller

– Det skjer mye i Oslo nå. Vi bygger sterkere fellesskap, mer velferd og har en offensiv klimapolitikk. Det vil vi fortsette med, og gjerne sammen med Sp. Alternativene i Oslo er tydelige, og jeg blir overrasket hvis Sp velger samarbeid med Frp og FNB, sier Jacobsen til FriFagbevegelse.

Posted in Generell, Valg 2019 | Leave a comment

Bjørg Sandkjær i intervju i Dagsavisen om Ullevål-saken

Senterpartiets Oslo-topp: – Vi er åpne for borgerlig samarbeid

Foto: Senterpartiet
Bjørg Sandkjær, Senterpartiets førstekandidat i Oslo.

Joda, Senterpartiet finnes også i Oslo, og kan fort havne på vippen. Førstekandidat Bjørg Sandkjær har et absolutt krav før valget.

Hvem: Bjørg Sandkjær (46)

Hva: Førstekandidat for Senterpartiet i Oslo.

Hvorfor: I Dagsavisens meningsmåling for Oslo forrige ble Senterpartiet målt til 3,1 prosent, større enn Frp på 2,9 prosent.

På vår siste Oslo-måling er dere større enn Fremskrittspartiet, og i andre målinger har dere havnet på vippen i bystyret. Vi kan få bønder i bystyret for første gang siden EU-striden på 90-tallet! Hvem blir byrådsleder etter valget hvis dere får bestemme?

– Vi har sagt at vi har ett absolutt krav, nemlig å bevare Ullevål sykehus. Så det er opp til de andre. Vi vet at både Høyre og Arbeiderpartiet har vedtak om at de er enige med oss. Det er ikke verre enn at de følger sine egne vedtak.

Så dere er åpne for å styre byen med Bompengepartiet og Fremskrittspartiet på bekostning av Arbeiderpartiet?

– Hmm. Det er jo fullt kaos på borgerlig side, så det er ikke så godt å si. Det blir litt hypotetisk.

Det er jo ikke hypotetisk, på mange målinger er det en politisk realitet.

– Ja. Vi er enige om at Ullevål er vårt krav. Og det er jo Bompengepartiet helt enige i. Ellers vet jeg ikke så mye om hva de står for, bortsett fra at vi er helt uenige om bompenger. Og vi står jo langt fra Frp rent politisk. Men jo, vi er åpne for borgerlig samarbeid.

Senterpartiet er jo et distriktsparti som vil fjerne makt og innflytelse og penger fra hovedstaden til fordel for mindre steder der det bor færre folk. Hvorfor i all verden skal folk i Oslo stemme på Senterpartiet da?

– Vi er et parti for lokaldemokrati og folkestyre. Er det noe vi trenger i Oslo, er det mer av det, for eksempel mer makt til bydelene.

Det har blitt sagt at Oslo Sp vil at alle bydeler skal ha hvert sitt brannvesen, hvert sitt politi osv.?

– Nei. Men vi mener at bydelene skal få mer å si. For eksempel på Grünerløkka der jeg bor er det 60.000 mennesker, som tilsvarer en stor norsk by. Men bydelsutvalget har veldig lite makt til å bestemme over ting som skjer i bydelene. Det er det vi snakker om. Karikeringen stemmer ikke.

Trygve Slagsvold Vedum har tatt til orde for å fjerne 12 milliarder fra byvekstavtalene og i stedet bruke penga på en bygdevekstavtale. Han vil altså ta fra oss penger som vi skal bruke på T-bane og trikker. Er du enig?

– Jeg er ikke enig i premisset ditt. Vi legger fortsatt opp til å bruke 48 milliarder på byvekstavtalene de neste 10 årene, som er en vekst. Men vi må kikke litt på størrelsen på bypakkene og se om det er noe vi kan ta ut. Vi i Senterpartiet syntes for eksempel at vi kan droppe ny E18 vestover.

Dere er jo soleklare på at dere vil beholde Ullevål sykehus. Men ifølge Bent Høie betyr det i praksis at vi ikke får nye sykehusbygg i Oslo verken på Gaustad, Ullevål eller Aker. Er ikke det dumt?

– Jeg er ikke enig i Bent Høies premiss heller. Han truer med at vi ikke får bygge noe på Aker, men det er alle enige om at vi skal.

Men nytt sykehus på Aker skal jo finansieres av salget av Ullevål-tomta?

– Oslo kommune har dårlige erfaringer med å selge sykehustomter. Man solgte en bit av Aker i 2001 altfor billig og altfor fort. Nå må vi kjøpe den tomta tilbake igjen for mange ganger mer enn man solgte for. Vi vet at allerede i 2035 vil Oslo trenge enda flere sykehus enn det planlegges for nå, og da mener jeg at man bør lære av erfaringene og ikke selge en god sykehustomt.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Veien til Agra» som er en barnebok. Den handler om en fattig jente i India som blir syk og ikke får den hjelpen hun bør ha. Det gjorde inntrykk å lese at voksne kunne være så slemme og verden så urettferdig.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Å bevare Ullevål sykehus. Ellers jobber jeg i Norad og har jobbet i FN, så jeg kunne demonstrert for global fordeling og rettferdighet.

Er det noe du angrer på?

– Ingenting.

Jeg tror egentlig ikke på folk når de svarer det.

– Jeg kommer fra en kristen bakgrunn hvor man noen ganger dvelte litt vel mye ved alt man gjorde galt. Så det har jeg bestemt meg for å ikke gjøre lenger.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Raymond Johansen og Eirik Lae Solberg, så kunne vi ordnet opp i Ullevål-saken.

Posted in Intervjuer i media, Valg 2019 | Leave a comment

ABC Nyheter om Senterpartiet, Fagforbundet og LO i Oslo

Sp vraket av LO-gigant: – Jeg er veldig skuffet


SP-TOPP I OSLO: Bjørg Sandkjær får ingen drahjelp fra Fagforbundet i Oslo idet Senterpartiet igjen ser ut til å kunne komme inn i Oslo bystyre.

SP-TOPP I OSLO: Bjørg Sandkjær får ingen drahjelp fra Fagforbundet i Oslo idet Senterpartiet igjen ser ut til å kunne komme inn i Oslo bystyre. Foto: Senterpartiet


Fagforbundet i Oslo sender i disse dager ut SMS’er til sine medlemmer om hvilke partier de bør stemme på. Der er ikke Senterpartiet med.

Thomas Vermes
21. aug. 2019 12:22 – Oppdatert 21. aug. 2019 12:22

For første gang på lenge ligger Senterpartiet an på meningsmålingene til å kunne kapre et mandat i Oslo bystyre.

Men førstekandidat Bjørg Sandkjær får ikke drahjelp fra hovedstadens største fagforening, Fagforbundet i Oslo.

I disse dager sender Fagforbundet i Oslo ut tekstmeldinger til sine medlemmer. Anbefalingen er å stemme på Arbeiderpartiet, SV eller Rødt.

Noen underavdelinger, som seksjonen for barn- og oppvekstsektoren, slenger i tillegg på MDG.

Men Senterpartiet, som Fagforbundet sentralt har bevilget 2,25 millioner kroner til i årets valgkamp, er ikke med.

– Å, sier du det. Det var jeg ikke klar over, sier en overrasket og skuffet Bjørg Sandkjær når ABC Nyheter ber om hennes kommentar til det.

Nylig avdekket for øvrig Dagens Næringsliv at Arbeiderpartiet i et strateginotat for valgkampen planla å bruke Fagforbundet og LO til å svekke Senterpartiet.

Fagforbundet nei, LO ja

Lederen for Fagforbundet Oslo, Roger Delhin, har følgende forklaring på hvorfor ett av de rødgrønne partiene ikke er med i anbefalingen til medlemmene:

– Vi oppfordrer til å stemme på ett av de tre partiene vi har samarbeidsavtaler med. Det har vi ikke med Sp, og de har aldri kontaktet oss.

Siden Sp ikke har vært representert i bystyret eller byrådet, har Fagforbundet i hovedstaden heller ikke hatt kontakt den veien.

– Vi baserer oss på den tryggheten vi har gjennom langvarig samarbeid med Ap, SV og Rødt, sier Delhin til ABC Nyheter.

Derimot anbefaler LO i Oslo – som jo også omfatter Fagforbundet – også Senterpartiet overfor LO-medlemmene.

Sp bedre enn Ap i LO-utspørring

LO i Oslo har spurt partiene om deres standpunkter til viktige saker for fagbevegelsen.

Her har Senterpartiet i Oslo svart bekreftende på sju flere saker enn Arbeiderpartiet, som har sagt nei eller bare delvis vil oppfylle disse sakene – som LO anser som viktige for seg.

– Er det sprik innad i fagbevegelsen når vi ser at LO i Oslo har med Sp blant partiene de ber medlemmene velge mellom i kommunevalget 9. september?

– Nei. Vi har valgt å forholde oss til en plattform vi vedtok i vinter. I tillegg har flere av våre foreninger pekt på MDG, svarer Delhin.

– I en spørreundersøkelse LO i Oslo har gjennomført blant partiene om viktige saker for LO, har Sp kommet bedre ut enn Ap. Tilsier ikke det at Sp burde vært blant de anbefalte også fra dere?

– Vi samarbeider med LO Oslo. Vi har også vært en del av utspørringen. Grunnen til at vi gjør som vi gjør, er at vi forholder oss til de vi har samarbeidet med, sier Delhin.

Han understreker at det ikke har å gjøre med tvil i andre fylker om Sp vil samarbeide med høyre- eller venstresiden.

– Ingenting tilsier det

– Jeg er veldig skuffet over å høre dette. Vi går til valg på saker. Når LO i Oslo har laget sin oversikt over viktige saker for dem, har vi sagt oss enige i alt, sier Oslo Senterpartis Bjørg Sandkjær.

– Det er ingenting i den oversikten der som tilsier at en LO-tilsluttet fagforening ikke skulle anbefale oss, legger hun til.

Til Delhins opplysning om at Fagforbundet ikke har hatt kontakt med Sp i Oslo, opplyser Sandkjær at LO Oslo har faste møter også med Sp. Blant annet er Sp invitert til et møte i representantskapet deres 26. august.

Posted in Intervjuer i media, Valg 2019 | Leave a comment

Bjørg Sandkjær har stortingsgruppa i ryggen

Oslo Sp og dets førstekandidat ved kommunevalget i 2019, Bjørg Sandkjær, har Sps stortingsgruppe i ryggen i saken om å bevare Ullevål sykehus.
Posted in Byutvikling, Generell, Valg 2019 | Leave a comment

Bjørg Sandkjær i Vårt Oslo: – Byrådets forslag til Filipstad-utbygging er udemokratisk


filipstad-plansmie
Filipstad Plansmie har kommet med et alternativt og grønnere forslag til Filipstad. Illustrasjon: Arkitekt Arne Sødal / Plansmia

Oslo Senterparti ligger an til å komme inn igjen i bystyret, og vi vil bruke plassen til å kreve at innbyggere i større grad får delta i beslutninger om utvikling av sitt nabolag.

Byrådet presenterte nylig sin plan for utbygging på Filipstad. Planen tar ikke hensyn til forslag fra innbyggerne lokalt gjennom deres plansmie. Planen legger opp til høyhus og tette boliger, mens plansmias alternativ for Fjordbyparken også får plass til grøntområder og bygg som et utformet slik at den nye bydelen blir et trivelig nabolag.

Byrådet har heller ikke noen løsning på at dette blir veldig dyre boliger. Senterpartiet mener det er helt sentralt å sikre flere rimelige boliger for folk i Oslo.

Mer grasrot, mindre marked

Bygging av flere leiligheter til markedspris vil neppe hjelpe. Utbyggerne øker bare produksjonen så lenge prisnivået er så høyt at det sikrer stor profitt. I stedet bør det satses på alternativ organisering for boligbygging, som Tøyen Boligbyggelag.

Det er en god norsk tradisjon med grasrotorganisering, slik vi også kjenner det fra jordbruket og bygdene. Kanskje kan det få AP og fagbevegelsen til å gjenoppdage sine glemte tradisjoner for lokale prosjekter med sosial profil.

Beboerne må bli hørt

Oslo Senterparti vil at Oslo skal bli en foregangsby for grønn og deltakende byutvikling. Det nåværende forslaget viser at dagens metoder for å involvere Oslos innbyggere i byplanlegging er utilstrekkelige. Den enkelte bydel, berørte nabolag, og forskjellige brukere av byrommet må få mer å si for utforming av byrom, bolig- og næringsutvikling.

Oslo Senterparti ligger an til å komme inn igjen i bystyret, og vi vil bruke plassen til å kreve at innbyggere i større grad får delta i beslutninger om utvikling av sitt nabolag. Beboeres ønsker må gis større vekt i utforming av nye byområder, og boliger må selges til overkommelig pris, slik at Oslo blir en inkluderende og grønn by også for kommende generasjoner.

Posted in Byutvikling, Debattinnlegg, Valg 2019 | Leave a comment