Morten Edvardsen i Vårt Oslo: – Byrådet behandler leietakerne skammelig

Senterpartiet i Oslo reagerer sterkt på at det rød-grønne byrådet fortsatt lar de kommunale utleieboligene forfalle og opptrer som en bolighai.

Morten Edvardsen

Morten Edvardsen er andrekandidat for Oslo Senterparti ved høstens kommunevalg i Oslo.

Årevis med utbytte fra de kommunale utleieboligene og manglende oppgraderinger har ført til at boforholdene til leietakerne stadig forverres. Det er en skam. Ville Hanna Marcussen (MdG) funnet seg i å bo slik selv?

Nå må det bli slutt på at kommunen tar ut utbytte fra Boligbygg. Senterpartiet mener at alle inntekter i det kommunale foretaket må gå til å vedlikeholde og oppgradere boliger.

Vedlikeholdsetterslepet må bli tatt igjen innen utgangen av 2024. Det er ett av Senterpartiets viktigste krav til dem vi skal samarbeide med etter valget.

Skrot gjengs leie

I tillegg krever vi at kommunen skroter «gjengs leie»-prinsippet for justering av kommunal husleie, og at når man har gjort det, må man redusere den opprinnelige husleia med 20 prosent.

Oslo kommune skal ikke være en bolighai. Kommunen har utleieboliger som sosialt formål, ikke for å tjene penger eller som påfyll til kommunekassa.

Dårlige boforhold går ut over helsa til folk, det gjelder både fukt- og råteskader og trangboddhet. Å gjøre noe med boforholdene i Oslos kommunale utleieboliger er også en del av arbeidet for å redusere forskjellene i Oslo. At et rødgrønt byråd ikke klarer å rette opp de grove urettene i de kommunale utleieboligene, er en skam.

Posted in Generell | Leave a comment

Kommunevalgprogrammet 2019

Det skal velges nytt bystyre i Oslo, og Oslo Senterpartis program finner du her:

https://www.senterpartiet.no/lokallag-og-fylkeslag/oslo/lokalprogram-2015-2019/2019-2023%20Oslo-programmet.pdf/_/attachment/inline/7c0c597b-af66-4e68-875a-9634972aa431:86581dd7565288b953574e2e79d0ad5331b79bfc/2019-2023%20Oslo-programmet.pdf

Posted in Program, Valg 2019 | Leave a comment

Høringsuttalelse fra fylkesstyret i Oslo Senterparti om forslag om å ta en del av Sogn Hagekoloni for å bygge gang- og sykkelsti

Fra Oslo Senterparti:

Høringsuttalelse, Ring 3 – Strekningen Universitetskrysset-Tåsenlokket

Oslo Senterparti takker for muligheten til å avgi høringsuttalelse i denne saken.

Oslo Senterparti støtter kommunens planer om et oppgradert nett av sykkel- og gangveier i Oslo. Oslo Senterparti støtter også vedtaket nedfelt i kommuneplanen, vedtatt 30. januar 2019, hvor det står at «[d]et skal tilrettelegges for urban dyrking av mat i offentlige rom og fellesarealer, dyrkekasser, skolehager, parsellhager og kolonihager». I den nye planen for urbant landbruk som var på høring i 2017, «Et spirende Oslo», er også videreføring av kolonihagene tatt med. Det er svært positivt. Matjord må vernes, og vi ønsker at kolonihagene skal fredes.

I forslaget til bygging av sykkel- og gangvei lands strekningen universitetskrysset – Tåsenlokket kommer disse målene i konflikt med hverandre, ettersom det foreslås å ta av Sogn Hagekoloni for å bygge den planlagte gang- og sykkeltraseen på 4+2 meter.

Dette innebærer ikke bare å redusere arealet til Sogn Hagekoloni, men også endringer inne i hagekolonien, ettersom nye veier kommer i konflikt med forskrifter for brann- og redningstjeneste. Å opprettholde kjøreveien og flytte vei tilsvarende 3,25 meter inn på de tilstøtende hytteparsellene, slik reguleringsforslaget foreslår, et grovt inngrep som særlig rammer parsellene 192, 191 og 190, hvor kjørevei vil komme uforsvarlig nær hyttene. Parsellene vil ikke ha adgang til erstatningsareal.

Oslo Senterparti ber om at Plan- og bygningsetaten derfor ser på alternative løsninger som både ivaretar behovet for gang- og sykkelvei, og uten å ta av Sogn Kolonihages areal. Vi støtter derfor forslaget fra Sogn Hagekolonis styre om å vurdere ekstraordinær innsnevring av sykkelstien langs vestre del av kolonihagen, eventuelt alternativet til student Henrik Sam Eyde, som ser ut til å være lettere å gjennomføre. Eyde foreslår en løsning hvor sykkel- og gangfeltene langs kolonihagen skiller lag, hvor sykkelfeltene følger Ring 3, mens gangfeltet følger dagens trasé for kombinert gang- og sykkelvei langs Kolonihagestien, på den andre siden av kolonihagen. Det vil samtidig gi større trygghet for gående langs en strekning hvor det sykles fort, jevnfør Politiets høringsuttalelse, hvor fortau anmodes tydelig adskilt fra kjørebane til syklende.

Oslo Senterparti mener det er helt uakseptabelt å bygge ned matjord, i tråd med kommunens egne mål om å legge til rette for urbant jordbruk og grønne lunger i byen. Vi ser derfor frem til alternative løsninger for Sogn Hagekoloni som opprettholder hagekolonien.

For Oslo Senterparti

Bjørg Sandkjær

Leder og førstekandidat til bystyrevalget i 2019

Posted in Byutvikling, Høringsuttalelser, Styrevedtak | Leave a comment

Bjørg Sandkjær og Morten Edvardsen i Vårt Oslo: – Nei til å rive kolonihagene. Fred dem nå

Tiden er moden for å frede kolonihagene og lage en langsiktig avtale mellom kommunen og Oslos kolonihager.

Bjørg Sandkjær
Bjørg Sandkjær er førstekandidat for Oslo Senterparti ved høstens kommunevalg i Oslo.
Morten Edvardsen
Morten Edvardsen er andrekandidat for Oslo Senterparti ved høstens kommunevalg i Oslo.

Forsker Erling Røed Larsen har fått en lys idé: løs Oslos boligutfordringer ved å rive kolonihagene! Forslaget, som presenteres i Aftenposten 25. april, får oss til å tenke på byutviklingspolitikk fra 1950- og 1960-tallet. Senterpartiets Arne Haukvik fikk stoppet dette da, og vi vil jobbe for å stoppe det igjen. Det er mange grunner til det.

En viktig grunn er at Oslo har tomter for over 20.000 boliger som ligger klar til å bygges ut. Men siden de ligger utenfor sentrum, er de mindre interessante for utbyggerne. Det er mer penger å tjene på å bygge i sentrale områder. Senterpartiet ønsker ikke en byutvikling på utbyggernes premisser, og vi ser ikke behovet for ytterligere sentralisering av Oslo ved å bygge i kolonihagene.

Tvert imot ønsker vi å styrke bydelene, med boliger, arbeidsplasser, samlingsplasser og kulturtilbud, forbundet med et godt kollektivnett.

Grønne lunger i byen vår

Røed Larsen sier at en grunn til å bygge ned byens ni kolonihager er at de er for en elite. Det er de ikke. De er åpne parker for byens befolkning. Mange bruker hagene til å gå tur og de har åpne dager der de inviterer folk inn. De er grønne lunger i en tett bebygget by, som gir livsrom til blant annet pollinerende innsekter og bedre luft og en åpnere by for oss som bor her.

Kolonihagene har vært en del av Oslos bybilde i over hundre år, og Oslo Senterparti vil at det skal forbli slik. Det er ingen grunn til å bygge ned matjord for å bygge boliger som kan bygges andre steder.

Usikkerheten det rødgrønne byrådet med Ap, SV og MdG har skapt ved å ikke fornye leieavtalen med kolonihagene og med utbyggingsutspill, som Larsens, viser at tiden nå er inne for å frede hagene og lage en langsiktig avtale mellom kommunen og Oslos kolonihager. Det skal Senterpartiet jobbe for i Oslo bystyre.

Posted in Debattinnlegg, Valg 2019 | Leave a comment

Bjørg Sandkjær svarer Arne Strand i Dagsavisen: -Senterpartipolitikk er bra for Oslo


Arne Strand tar feil. Senterpartiet øker i Oslo fordi flere ser at Senterpartiets politikk er bra for byen.

Bjørg Sandkjær

Da Oslo Sp nominerte til valget i 2019, satte vi oss et hårete mål om å få to mandater i bystyret. NRK og Aftenpostens måling 12. april ga oss 2,6% oppslutning. Målet er med andre ord innen rekkevidde. 

Dette faller Dagsavisens Arne Strand tungt for brystet. Under overskriften «Bønder i byen» skriver han følgende i Dagsavisen 12. april: «Det er ikke Senterpartiets interesse og omtanke for byen som gjør at «Oslo-eliten», som Sp foraktelig har omtalt folk i hovedstaden, trolig vil sørge for at SP igjen blir representert i bystyret. Det er partiets framgang i by og bygd over hele landet som har krysset Sinsenkrysset og nådd Grünerløkka.» Det er i beste fall i en svak analyse. Selvsagt spiller nasjonale trender inn også i Oslo, men den store økningen i oppslutning for Oslo Senterparti skyldes langt mer enn som så. 

Når senterpartister i Oslo prater med folk, og deltar i debatter og på folkemøter, opplever vi at flere og flere er nysgjerrige på vår politikk. De nikker til at det trengs mer lokaldemokrati og at makt og beslutninger må flyttes nærmere dem det gjelder – fra kommunale selskaper og etater til folk og folkevalgte. De er enige i at Oslo trenger gode tjenester nær folk, og at byutviklingen må skje på innbyggernes, ikke utbyggernes, premisser. På bildet over møter SPs leder Trygve Slagsvold Vedum og jeg beboeraksjoner fra hele byen, som forteller om frustrasjon over fortettingsplaner og annen byutvikling som de får tredd ned over hodet sitt. Vi får bred støtte for at Aker sykehus må bygges, og at Ullevål sykehus ikke må legges ned. Mange er bekymret over at byen vår blir stadig mer delt – og mener at vi trenger en politikk for mindre forskjeller, slik som vårt forslag om å kutte husleia i kommunale boliger med 20 prosent, og pusse opp boligene, og kamp mot sosial dumping i arbeidslivet. Folk ser at vi trenger en tillitsreform i offentlig sektor der de ansatte får være fagfolk og bruke mindre tid på skjemaer, både i skolen og helsetjenesten. Stadig flere byboere ser at senterpartiets politikk trengs også i hovedstaden. 

Samtidig har Arne Strand tydeligvis ikke fått med seg at «bønder i byen» har gått ut på dato som negativ merkelapp. Det går en grønn tråd fra Arne Haukviks innsats for Oslos kolonihager på 70-tallet, til dagens sterke engasjement for urbant landbruk i koloni- og parsellhager, dyrkekasser i potter på kjøkkenbenken, og for tradisjonelt landbruk i Maridalen og markabygdene og å ta vare på de grønne lungene i Oslo. Oslo-boerne er opptatt av både sunn og trygg mat, og å oppleve gleden over å få ting til å spire. 

Senterpartiets vekt på lokaldemokrati og troen på at vettet er jevnt fordelt treffer mange av dem vi snakker med. Derfor får vi større oppslutning i Oslo. Og derfor bør Senterpartiet inn i bystyret.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum har lansert «kaffekoppstrategien», en prat over en kaffekopp, som den beste måten å informere om vår politikk. Jeg inviterer gjerne Arne Strand til en kaffe, med eller uten meieriprodukter, for en opplysende prat om vår politikk for Oslo.Bildet er tatt av Karl Kristian Langeland. 

Posted in Generell | Leave a comment

Arne Strand i Dagsavisen: Sp er «inn» hos velgerne. Også blant «Oslo-eliten»


TRYGVE I ÅKEREN: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tar skrittet mot Oslo. Senterpartiet er ifølge dagens meningsmålinger på vei til å bli representert i Oslo bystyre. FOTO: MIMSY MØLLER

Sp-bølgen har nådd hovedstaden.

For første gang på 28 år ligger Sp an til å bli representert i Oslo bystyre. På en lokal meningsmåling her i avisen mandag fikk Sp 2,1 prosent. Det ville gitt en representant ved valget 9. september. På Aftenposten/NRKs kommunebarometer fredag har partiet 2,6 prosent. Det ville gitt 2 representanter i bystyret. Det tidligere promillepartiet er i siget.

Sp gjorde det godt ved kommunevalget i 1991. I Oslo ble det comeback for Arne Haukvik (Sp) som partiets representant i bystyret. Haukvik, som var mest kjent som Bislett Games-generalen og sine jordbærselskaper for friidrettsstjernene i forkant av stevnet, ble også valgt inn på Stortinget i 1993 da Sp gjorde sitt beste valg noensinne.

Det var ikke Bislett Games og jordbærselskapene i Haukviks hage som fikk ham inn i bystyret og på Stortinget. Det var EU-debatten. Den utløste en Sp-bølge som også nådde hovedstaden.

På samme måte denne gangen. Det er ikke Senterpartiets interesse og omtanke for byen som gjør at «Oslo-eliten» som Sp foraktelig har omtalt folk i hovedstaden, som trolig vil sørge for at Sp igjen blir representert i bystyret. Det er partiets framgang i by og bygd over hele landet som har krysset Sinsenkrysset og nådd Grünerløkka. Sp er «inn» hos velgerne. Framgang følger til mer framgang. Velgerne holder med vinnerne.

Det er et hav av avstand mellom Sps oppslutning i Oslo og partiets oppslutning på landsmålingene. Snittet av de nasjonale meningsmålingene hittil i april plasserer Sp på 16,3 prosent. På de to Oslo-målingene denne uka får partiet henholdsvis 2,1 og 2,6 prosent. Partiet er ikke lenger det aller minste. På Aftenposten/NRKs lokale måling er KrF minst med 1,9 prosent. Når bøndene kommer til byen, forlater bønnene byen.

Oslo-politikken er vanligvis et speilbilde av rikspolitikken. De som gjør det bra i denne byen ved lokalvalg, gjør det vanligvis også bra ved stortingsvalg. De rødgrønne partiene – Rødt, SV, Ap, Sp og MDG – har til sammen 58 prosent på gjennomsnittet av de nasjonale meningsmålingene i april. Et slikt valgresultat ville ha vært etterkrigstidas største valgseier for venstresiden med 106 representanter på Stortinget. Den rødgrønne koalisjonsregjeringen Støre hadde avløst den borgerlige koalisjonsregjeringen Solberg.

I Oslo har de rødgrønne partiene omtrent samme oppslutning på målingene. Styrkeforholdet mellom de rødgrønne og de borgerlige har økt til 34–25 i rødgrønt favør. Raymond Johansens rødgrønne byråd hadde fortsatt å regjere byen med et slikt resultat.

Tendensene for partiene sentralt er de samme som lokalt. Mens Høyre holder stillingen lokalt sammenlignet med forrige valg, faller Ap tilbake. Framgang for Rødt, SV, Sp og MDG sørger for at Jonas Gahr Støre blir statsminister og at Raymond Johansen kan fortsette som byrådsleder. Det betyr at landets regjering vil føre en tydelig rødgrønn politikk og at politikken i Oslo blir enda rødere og grønnere.

Dagens meningsmålinger gleder mange på venstresiden, men de skremmer nok velgerne på høyresiden. Og de kan kanskje få Ap-velgere opp fra sofaen og til valglokalet. Det ville være et historisk paradoks av dimensjoner hvis Ap gjør et av sine dårligste valg i historien i en tid da venstresidens partier samlet sett har den største oppslutningen i etterkrigstida.

Da vil spørsmålet bli stilt om Aps storhetstid er over, slik den tydeligvis er for de andre sosialdemokratiske partiene i Europa. På kontinentet går de politiske hovedstrømningene til høyre. Hos oss går de til venstre. Det er bare for Jonas Gahr Støre og Raymond Johansen å henge seg på. Det gjøre de best ved å være tydelige og holde en klar front mot Høyre. Men de gjør ikke det når de støtter Høyres helseminister som ikke vil ha en uavhengig utredning av framtida for Ullevål sykehus. Oslos velgere vil beholde sykehuset. De vil ikke erstatte Ullevål med et sykehus i høyhus på Gaustad. Rødt, SV, Sp og MDG vil ha en uavhengig utredning av Ullevål-alternativet. Venstresidens velgere skjønner ikke hvorfor Ap i denne saken velger å så utenfor det gode selskap.

Posted in Avisartikler | Leave a comment

Kjersti Toppe til Dagsavisen om planleggingen av nytt sykehus i Oslo: – Politisk ansvarsfraskrivelse

Senterpartiets helsepolitiske talsperson, Kjersti Toppe, mener både politikerne og Helse Sør-Øst har forsømt seg kraftig i planleggingen av milliardutbyggingen av nye Oslo universitetssykehus HF.

Av Karin Lillian Fladberg 9.4.2019

– Prosessen i foretakene har ikke vært god. Det ble ikke utarbeidet en virksomhetsplan før man begynte å diskutere tomter. Da det viste seg at OUS-ledelsen ikke kunne samle hele foretaket på Gaustad, ble det plutselig lansert et helt nytt forslag om å splitte akuttsykehuset Ullevål på midten – helt på tampen av idéfasen. Det er denne oppsplittingen som har skapt de kraftigste reaksjonene i fagmiljøene, sier Kjersti Toppe til Dagsavisen.

Kraftsalven kommer etter at helse- og omsorgskomiteen på Stortinget tirsdag har tatt stilling til et forslag fra Rødt, SV og Sp som innebærer at Ullevål sykehus-tomta må utredes som et fullverdig alternativ for lokalisering av det nye storsykehuset i Oslo. Planene om å bygge nytt stort regionsykehus på Gaustad, samlokalisert med Rikshospitalet, ble vedtatt i 2016 og har siden da vært kraftig kritisert. Det endelige vedtaket betyr at Ullevål sykehus legges ned, mens funksjoner flyttes til Rikshospitalet på Gaustad og til Aker. 

I januar vedtok HSØ at en alternativ plassering på Ullevål skal «belyses». Hva som egentlig ligger i dette er høyst uklart. Både selve prosessen, planene og de faglige og økonomiske vurderingene, har møtt sterk motbør både hos ansattrepresentantene i HSØ-styret, fagmiljøer og opposisjonspolitikere.

Kjersti Toppe, som selv sitter i Stortingets helsekomite, er rystet over behandlingen saken har fått både politisk og i ansvarlig helseforetak; Helse Sør-Øst:

– Når prosessen er såpass uryddig, og Stortinget likevel ikke vil røre saken, tyder det på politisk ansvarsfraskrivelse. Det er et argument for å skrote helseforetaksmodellen, sier Toppe til Dagsavisen.

– Store konsekvenser

Ifølge de siste beregningene av investerigskostnadene knyttet til utbygging av fremtidens Oslo universitetssykehus (OUS), ligger det an til en samlet prislapp på over 59 milliarder kroner. 

– Dette kommer til å bli den største sykehusinvesteringen i norsk historie. Den kan få store konsekvenser for utbygginger i andre deler Helse Sør-Øst. Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet overlater hele dette spørsmålet til det regionale helseforetaket. Arbeiderpartiet sier rett ut at det er det samme for partiet om Ullevål blir lagt ned eller ikke, sier Toppe.

Mandag denne uken la en uavhengig ekspertgruppe fram en rapport der de lanserer en alternativ løsning med byggestart for nytt sykehus på Aker, og deretter trinnvis utbygging på Ullevål. Uten en Gaustad-løsning. De økonomiske beregningene viser 20 milliarder kroner mindre i investeringsbehov i tillegg til at løsningen skal være mer økonomisk og driftsmessig fleksibel. Ifølge ekspertene, med bred erfaring fra sykehusplanlegging, vil det være betydelig kostnadsbesparende med en løsning på Ullevål.

– I HSØ sitt prosjekt er det påvist stor risiko for at man ikke oppnår den planlagte effektiviseringen før utbyggingen, og at man ikke oppnår de planlagte økonomiske gevinstene når byggene står ferdig. Når risikoen og usikkerheten er så stor, er det nesten uforståelig at verken regjeringspartiene eller Arbeiderpartiet vil være med på et «forsiktig» forslag om å utrede Ullevål. De vil heller vente på at Helse Sør-Øst skal «belyse» fortsatt sykehusdrift på Ullevål. Men i statens egne retningslinjer for sykehusplanlegging er det ingenting som heter «å belyse». Jeg reagerer på at regjeringen ikke vil ta et oppgjør med denne kreative bruken av nyord, tordner Toppe til Dagsavisen.

– Enkelte av regjeringspartiene truer med å stemme imot lånebevilgningen til Helse Sør-Øst når statsbudsjettet skal behandles til høsten. Men hvis vi da ikke har utredet en alternativ utbygging på Ullevål, risikerer vi en lang og kostbar utsettelse av prosjektet, legger hun til.

Er skuffet

Venstre har tidligere gått inn for å pålegge utredning av Ullevål-alternativet, men har nå sluttet rekkene sammen med de andre regjeringspartiene, skriver NTB.

Ap støtter heller ikke de andre rødgrønne partienes utredningskrav og begrunner det blant annet med frykt for at det vil kunne forsinke utbyggingen.

Forslagsstillerne er skuffet over at forslaget ble skutt ned av flertallet.

– Regjeringspartiene går i praksis her langt i å si at det er gjort for dårlig arbeid med utredning av Ullevål. De vil bare ikke gjøre noe med det, og retter ikke opp i feilen, sier Sheida Sangtarash, helsepolitisk talsperson i SV, til NTB.

Posted in Intervjuer i media | Leave a comment

Nettavisen om Sps framgang

Ny sterk Oslo-måling for Senterpartiet


Førstekandidaten til Oslo Sp, Bjørg Sandkjær, jubler over Sps fremgang i Oslo.

Førstekandidaten til Oslo Sp, Bjørg Sandkjær, jubler over Sps fremgang i Oslo. Foto: Senterpartiet

Senterpartiet (Sp) jubler over fremgangen i Oslo.

Heidi Schei Lilleås/NTB 12.04.2019

I et fersk partibarometer fra Norstat får Sp 2,6 prosent oppslutning, hvilket tilsvarer to representanter i bystyret.

– Dette er utrolig gøy. Dette var det vi håpet på da vi nominerte i fjor, og nå kan det bli noe av, sier Sps listetopp Bjørg Sandkjær til NRK.

Nettavisen har spurt Sandkjær om hva hun tror er årsaken:

– Vi ser en nasjonal trend, men det viktigste er å se hvor relevant Sp-politikk er i Oslo, sier Sandkjær til Nettavisen – og nevner tre punkt:

– For det første vil vi gi beboere mer innflytelse; så vil vi tilby tjenester nær folk – som å kjempe for Aker sykehus; og det siste går på utjevning og redusere klasseskillene i byen. Derfor vil vi kutte husleie i kommunale boliger med 20 prosent, sier Sandkjær til Nettavisen.

– Så vil jeg også nevne at vi har gått inn for å frede kolonihavene, sier Sandkjær.

Slik så de første koloniohagehyttene ut på Sogn, etablert i 1909. I  dag har Sogn kolonihage 204 hytter. Foto: Morten Holm (NTB scanpix)

Sp har vært helt ute siden 1995, etter EU-striden, og ikke siden 1971 har partiet hatt to representanter.

– Så dette vil eventuelt være første gang med to mandater siden bystyret ble redusert fra 85 til dagens 59 i 1991, sier Sandkjær til Nettavisen.

Mandatfordeling: 25-32

For regjeringspartiene er ikke dette gode nyheter på vei inn i påskeferien. De er ikke i nærheten av å kunne ta makten i hovedstaden.

Høyre, Frp og Venstre ville mistet en representant hver og fått totalt 25 sammen med KrF.

Venstresiden får 32 plasser i fordelingen, uten å telle med Senterpartiets to.

Foto: NRK skjermdump

Høyre fortsatt størst

Høyre er riktignok største parti, men går tilbake 2,7 prosentpoeng til 30,9 prosent sammenlignet med forrige måling. Frp er ned 0,2 til 5,7, mens Venstre beveger seg ned marginale 0,1 prosentpoeng til 4,5 prosent. KrF er ned 0,3 prosentpoeng og ender på 1,9.

På den andre «banehalvdelen» går Ap fram 1,3 prosentpoeng til 27,8 prosent. SV øker med 1,2 til 9,2. Rødt står stille på 7,4 prosent, mens MDG faller 1,1 til 9,6 prosent.

Posted in Intervjuer i media | Leave a comment

NRK Østlandsendingen intervjuer Bjørg Sandkjær om Sps framgang i Oslo

Lenke:

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-oestlandssendingen/DKOA01007319/12-04-2019#t=57m54.6s

Posted in Intervjuer i media | Leave a comment

NRK intervjuer Morten Edvardsen og Bjørg Sandkjær om Sps framgang i Oslo

Knallmåling for Senterpartiet i Oslo

Senterpartiet ligger an til å gjøre et brakvalg også i Oslo. Borgerlig valgseier virker som en stadig fjernere drøm.

Olav Juven
NRK 12.04.2019

– Dette er utrolig gøy. Dette var det vi håpet på da vi nominerte i fjor, og nå kan det bli noe av, sier Senterpartiets listetopp Bjørg Sandkjær.

To mandater

Hennes parti får to mandater i bystyret i den ferske kommunevalgmålingen for Oslo som Norstat har gjort for NRK og Aftenposten.

Det har aldri tidligere skjedd i noe valg i hovedstaden. Sist Senterpartiet var representert i Oslo bystyre var i perioden 1991-1995 da EU-striden raste som verst.

Sammenlignet med februarmålingen Norstat gjorde for NRK og Aftenposten i februar går Senterpartiet kraftig fram:

Nasjonal bølge

For et parti som i en årrekke har vært et promilleparti i Oslo, er 2,6 prosent oppslutning vel verdt å juble for. Og Bjørg Sandkjær har ingen problemer med å innrømme at Oslo Sp surfer på en nasjonal medgangsbølge.

– Men det har jo tatt litt tid før det har gitt utslag på Oslo-målingene. Vi håper at den innsatsen vi har lagt ned for de sakene vi er opptatt av, har hjulpet til med å løfte målingene i Oslo.

– Bedre medbestemmelse og lokaldemokrati i Oslo, nei til å legge ned Ullevål sykehus og mer utjevning i byen ser det ut til at folk syns er relevante saker.

Oslo-elite?

– Både du og andrekandidaten er fra «hipsterbydelen» Grünerløkka. Er ikke dere en del av den urbane Oslo-eliten som partileder Trygve Slagsvold Vedum stadig rakker ned på?

– Trygve snakker aldri ned vanlige folk i Oslo. Både førstekandidaten, andrekandidaten og de andre kandidatene på lista representerer et godt mangfold av folk som bor i Oslo og som bryr oss om byen vår, sier Bjørg Sandkjær.

Rødgrønn side fram

Også de fire rødgrønne partiene som sitter i bystyret i dag, går samlet fram. Arbeiderpartiet og SV øker oppslutningen, Rødt står på stedet hvil, mens MDG går noe tilbake fra rekordmålingen på over ti prosent i februar.

Det betyr at styrkeforholdet mellom de rødgrønne og de borgerlige partiene er økt til hele 34-25 i rødgrønn favør.

Raymond Johansen (Ap) sitter dermed tilsynelatende trygt i byrådslederstolen fem måneder før kommunevalget.

Tendensen vi har sett i de fleste målinger etter stortingsvalget i 2017 er likevel den samme: Arbeiderpartiet er svekket i forhold til siste kommunevalg og vil være mer avhengig av de mer radikale partiene på venstresiden.

– Jobb å gjøre

Fremskrittspartiet, Venstre og KrF fortsetter å stampe i motbakke, mens Høyre er det partiet som går mest tilbake fra februar.

– Det som er hyggelig, er at Høyre fortsatt er byens klart største parti, og det har vi vært over lang tid, sier byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg.

– Men så viser målingen også at vi har en jobb å gjøre for å få fram at det framover er viktig med mer kunnskap og kvalitet i skolen, at vi har valgfrihet i omsorgen og nye løsninger i kollektivtrafikken.

– Får vi fram det budskapet, er jeg helt sikker på at vi vinner i september. Borgerlig side lå etter på samme tidspunkt for to år siden, men vant stortingsvalget i 2017, sier Lae Solberg.

Velger ikke side nå

I mange kommuner samarbeider Senterpartiet med borgerlige partier om makt og posisjoner. En trøst for Høyres listetopp er at Oslo Sp ikke utsteder noen blankofullmakt til byrådet Johansen hvis de skulle havne på vippen.

Ifølge målingen ville Sp-støtte til de borgerlige redusert det rødgrønne forspranget, men ikke utlignet det.

– Vi får se etter valget hvordan det blir. I lokalpolitikken samarbeider vi med dem som gir oss best gjennomslag for de sakene vi er opptatt av, sier Bjørg Sandkjær.

Posted in Intervjuer i media | Leave a comment