Dokument 8-forslag til Stortinget i 2018 om Ullevål og Aker fra representantene Moxnes, Toppe og Kaski

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes, Kjersti Toppe og Kari Elisabeth Kaski om trygge sykehus foran dyre prestisjeprosjekter

Til Stortinget

Bakgrunn

I år er det ti år siden styret i Helse Sør-Øst (HSØ) vedtok at sykehusene Ullevål, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker skulle slås sammen til ett helseforetak, Oslo universitetssykehus HF.

I Oslo-området er det nå plassmangel i sykehusene. Da Aker sykehus ble nedlagt, resulterte det i at kapasiteten ved både Ullevål og Akershus universitetssykehus (Ahus) ble sprengt. Innbyggerne fra Groruddalen blir i dag sendt mellom sykehusene avhengig av hvor det er ledig plass. Ingen andre innbyggere i Norge har det slik.

Salg av Aker-tomta lot seg ikke gjennomføre, og sykehusets nye direktør endret planene til en storstilt samling av all aktivitet på den trange tomten ved Gaustad. Dette prosjektet ble stoppet av kommunen og veimyndighetene. Direktørens siste plan, som har fått støtte av helseministeren i foretaksmøtet, bygger på en nedleggelse og deling av Norges største akuttsykehus og salg av den store Ullevål-tomta.

Planen har blitt møtt med omfattende kritikk. Arkitektene og sykehusplanleggerne Tor Winsnes og Dag Hovland advarer mot planen og sier at

«Gaustad-området er uegnet som lokalisering av regionsykehuset på grunn av knappe tomteressurser, bratt terreng og fredet bygningsmasse. Det planlegges nå med tre blokker like høye som rådhustårnene på inngangsplassen ved Rikshospitalet. Samtidig skal Ullevål selges, den eneste eiendommen i Oslo som kan imøtekomme alle de kriteriene som må stilles til et nytt og framtidsrettet regionssykehus.» (Nye sykehusbygg i Oslo – hvor og hvordan, utgitt av Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum og Oslo legeforening. Mai 2018.)

I motsetning til på Gaustad har Ullevål sykehus et stort areal for utbygging som er ferdig regulert til sykehusformål.

«Det vil koste et tosifret milliardbeløp mer å bygge ut på Gaustad enn en utbygging og modernisering av Ullevål ville ha kostet»,

uttaler Rolf Kåresen, tidligere sjeflege og professor, som har vært med på planleggingsarbeidet og byggingen av flere bygninger ved Ullevål, til Aftenposten 30. september 2018. Forslagsstillerne advarer mot dyre prestisjeprosjekter med delvis uoversiktlige kostnadsbilder.

På Ullevål ligger traumesenteret som dekker mer enn halve Norges befolkning. Planene om deling og salg av Ullevål innebærer bl.a. at traumesenteret på Ullevål, med akuttbygg fra 2014 og helikopterlandingsplass fra 2005, må flyttes til Gaustad. Ifølge fagmiljøene er det en forutsetning å beholde traumesenteret samlet om det skal fungere godt. Men tomtearealene på Gaustad er for små til at traumesenteret kan flyttes samlet.

I et opprop som er utformet etter tilbakemeldinger fra allmøter, skriver Legeforeningens medlemmer på Ullevål sykehus og Rikshospitalet:

«De fremlagte planene for oppdeling av akuttsykehuset vil med høy sannsynlighet svekke det samlede akuttilbudet, inkludert katastrofeberedskapen, i regionen. Vi ber om at planprosessen stanses. Det bør iverksettes en grundig gjennomgang og risikovurdering. Berørte fagmiljøer, samarbeidende enheter og berørte pasientgrupper må gis anledning til å medvirke til en forsvarlig prosess.»

Fagmiljøene i sykehuset har uttrykt bekymring for at den valgte løsningen vil kunne svekke det samlede akutt-tilbudet i regionen, og har påpekt at løsningen ikke gir alle Oslos østlige bydeler et forutsigbart lokalsykehustilbud i planperioden. Investeringene som er planlagt på Gaustad, er så omfattende at de også kan sette gjenåpning av Aker som stort lokalsykehus for hele Groruddalen i fare. De samlede investeringsplanene vil kunne skyve på andre viktige investeringsbehov i hele helseregionen.

Med planene helseministeren har stilt seg bak, vil det ikke bli plass til alle Oslos innbyggere på Oslo-sykehusene i første fase, og tilbudet til Grorud og Stovner vil fortsatt være uavklart. Det er usikkert om sykehusene vil ha tilstrekkelig kapasitet på kort og lang sikt, og det er reist betydelig bekymring for at løsningen ikke vil ivareta akutt-tilbudet på en god måte. De private ideelle sykehusenes ressurser synes også dårlig utnyttet i planforslaget.

Befolkningsvekst og økende andel eldre tilsier at arbeidet med styrket lokalsykehuskapasitet må prioriteres. Det er imidlertid ikke godt nok utredet om en gradvis samling på den store Ullevål-tomta kan være en bedre løsning enn planforslaget med samling på Gaustad. Dette bør avklares før endelig vedtak fattes i saken.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende forslag:

1. Stortinget ber regjeringen om å prioritere arbeidet med nytt lokalsykehus for hele Groruddalen på Aker.

2. Stortinget ber regjeringen gjennomføre en utredning av Ullevål-tomtas muligheter for utvikling og samling av virksomhetene i Oslo universitetssykehus, slik at tomtealternativene kan sammenlignes, og komme tilbake til Stortinget på egnet vis. Eventuelle planer for tomtesalg på Ullevål stilles i bero inntil dette er gjennomført.

3. oktober 2018

Bjørnar MoxnesKjersti ToppeKari Elisabeth Kaski
Posted in Generell | Leave a comment

Bjørg Sandkjær til Fri Fagbevegelse om Oslo Senterpartis sidevalg: Senterpartiets viktigste krav

Hun kan avgjøre om det blir maktskifte i Oslo: Her er Senterpartiets viktigste krav

Nanna Aanes Wolden

Bjørg Sandkjær, 1. kandidat for Senterpartiet i Oslo.

Bjørg Sandkjær, 1. kandidat for Senterpartiet i Oslo.

Senterpartiet kan havne på vippen

Våre saker har mer til felles med dagens Ap-ledede byråd enn de borgerlige partiene, medgir Sp-topp i Oslo.

Førstekandidat Bjørg Sandkjær blir trolig den første Sp-politikeren i bystyresalen i Oslo siden Arne Haukvik i 1995. I minst tre målinger i sommer er Senterpartiet representert i bystyret til høsten – to av dem har vært med én representant. I den siste, som ble gjort av Opinion for FriFagbevegelse, Dagsavisen og Fagbladet, var partiet inne med to representanter. 3,1 prosent av Oslos innbyggere vil stemme Sp. Nå kan partiet havne på vippen og plutselig bli helt avgjørende for hvem som får flertall.

– Det viktigste er ikke om vi samarbeider med rødgrønn eller borgerlig side. Det viktigste er å få gjennomslag for våre saker. Havner vi på vippen etter valget, vil vi selvsagt være i en veldig gunstig situasjon, sier Bjørg Sandkjær, Sps førstekandidat i Oslo, til FriFagbevegelse.

Stridens kjerne

Når Sp vil bruke makta i bystyresalen til å berge Ullevål sykehus fra å bli nedlagt, betyr det også at partiet åpner for å vrake et samarbeid med venstresiden i Oslo. Å få skrotet nedleggingsplanene er nemlig blitt en hjertesak og et absolutt krav for Sp i hovedstaden.

Høyre og Ap sier nei til bevaring. Sp står sammen med Frp, KrF, Venstre, MDG, SV, Rødt, Helsepartiet og Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) om en reell utredning av fortsatt drift ved sykehuset. De vil at bystyret skal stoppe reguleringsplanen for Gaustad.

Målet er at det lokale engasjementet kan tvinge stortingsflertallet til å snu i saken. I 2016 vedtok nemlig Helse Sør-Øst å legge ned Ullevål sykehus og bygge et nytt, stort regionsykehus på Gaustad, samt lokalsykehus på Aker.

– Det er Ullevål-spørsmålet som avgjør hvem vi vil samarbeide med, fastslår Sandkjær.

– Ap trenger bare å følge fylkesvedtaket om en ny utredning. Gjør partiet det, får de også vår støtte. Det vi står for lokalt her er helt i tråd med hva partiet vårt har jobbet for på Stortinget, sier hun.

Sps viktigste krav

Her er de viktigste kravene for å få Sps støtte i Oslo:

  • Ullevål sykehus. Sp krever at byrådet går tydelig imot nedleggelse.
  • Bedre medbestemmelse i byutvikling. Innbyggerne og bydelsutvalgene må få mer innflytelse over avgjørelser i prosjekter med utbygging.
  • Små forskjeller og sosial utjevning. Sp vil skrote gjengsleieordningen i kommunale boliger. Overskuddet fra 20 prosent reduksjon på leien skal brukes til å pusse opp de samme boligene.
  • Bevare grøntområder og kolonihager

– Det er lettere for oss å få gjennomslag for våre saker med de rødgrønne enn de borgerlige. Får vi Høyres støtte i sykehussaken, må vi forhandle hardt for vår politikk, medgir Sandkjær, som er åpen for å snakke med alle partier fra Frp til MDG i Oslo.

Faller ned på rødgrønn side

En gjennomgang med Sandkjær om hva Sp står for i Oslo, levner i hvert fall liten tvil. Partiet faller oftest ned på rødgrønn side og det som er meislet ut av byrådet med Ap, SV og MDG, selv om partiet ikke har erklært støtte til noen spesifikk koalisjon.

Sp omfavner byrådets forhold Oslo-modellen, arbeidslivet, fritt skolevalg, bompenger, de store linjene i Oslopakke 3 og bruken av offentlige og ideelle velferdstjenester.

De borgerliges forbud mot kommunale barnehager, som ble snudd på hodet etter valget i 2015, er for eksempel Sp fullstendig imot. Partiet har programfestet lokalt og nasjonalt at velferdstjenester, det være seg barnehage eller eldreomsorg, skal utføres av det offentlige eller en ideell virksomhet.

Det betyr at Sandkjær & co. ønsker å videreføre forbudet mot å etablere private kommersielle barnehager som det Ap-ledede byrådet og støttepartiet Rødt innførte for fire år siden.

– Når inneværende avtaler med private aktører går ut, skal de opp til vurdering for å se om tjenesten kan utføres bedre av det offentlige eller en ideell virksomhet, understreker Sps toppkandidat i Oslo.

Mer enige med LO enn Ap

I en oversikt som LO Oslo har laget over hvor partiene står i saker som er viktig for LO, er Sp lokalt noe overraskende mer enige med LO enn det Ap er. Skillet mellom partiene går blant annet på å avvikle markedsstyringsprinsipper i offentlig sektor, om kommunen skal ta initiativ til å gjennomføre minst to forsøk med sekstimersdag og bygging av ikke-kommersielle boliger for leie og eie.

Sp gir tommel opp til disse spørsmålene, mens Ap svarer nei på de to siste. Det er noe mer uklart om Ap vil jobbe for å avvikle markedsstyringsprinsipper i offentlig sektor.

Byrådets syn på fortetting og byutvikling samsvarer ikke med det Sp forfekter lokalt.

– Det er ingen naturlov at målet om en god og miljøvennlig by er å bygge høyt og tett rundt kollektivknutepunkt. Høyre har en bedre forståelse for mer varierte boligstrøk og det å la innbyggerne i større grad få utforme sitt eget nærområde. Der er vi helt på linje, sier Sandkjær.

Posted in Intervjuer i media, Valg 2019 | Leave a comment

Aksel Torsnes Mehlum og Bjørg Sandkjær om Senterpartiet til Akers Avis Groruddalen

Her er en kopi av artikkelen:

Posted in Intervjuer i media, Valg 2019 | Leave a comment

Senterpartiets førstekandidat i Vestre Aker, Beate Homlong, til Akersposten om sine kampsaker

– Min kampsak? Dropp åpning av bekken i Hovseterdalen!

Beate Homlong, Senterpartiets førstekandidat til valg til bydelsutvalg i Vestre Aker. Foto: Privat

Beate Homlong, Senterpartiets førstekandidat til valg til bydelsutvalg i Vestre Aker. Foto: Privat

Hun syns nytt storsykehus på Gaustad er en dårlig løsning, og hun har en klar mening om hvor administrasjonsbygget til det kommende vannbehandlingsanlegget bør ligge. Møt Beate Homlong (Sp).

Akersposten Media

Publisert: 20.08.2019 kl 10:37

VALG 2019: Akersposten har snakket med førstekandidatene til bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker i forkant av valget i september 2019. Red.

Her er Beate Homlong, Senterpartiets førstekandidat til bydelsutvalget i Vestre Aker i valget:

– Trenger Oslo vest at det kommer på plass en Røatunnel?

– Ja, dette er en viktig sak for Røa. Det haster å få igangsatt arbeidet med tunnel slik at en får gjennomgangstrafikken vekk fra Røakrysset.

– Hvordan stiller du deg til bymessig fortetting av Smestad og andre småhusområder, som kan føre til at en stor del av småhusbebyggelsen forsvinner?

– Det vil være et stort feiltrinn å rive småhusbebyggelsen på Smestad. Det er også et spørsmål om det faktisk er behov for det. For det første har befolkningsveksten i Oslo er begynt å avta. For det andre kan mange nye boliger realiseres gjennom fortetting i mindre skala, primært i næringsområder.

– I forbindelse med ambassadesaken ble det lovet varig vern av Husebyskogen. Finner du det akseptabelt at det nå er planer om vesentlige inngrep i Husebyskogen i forbindelse med bygging av vannbehandlingsanlegget, uten mulighet for erstatningsarealaer?

– Nei, de inngrepene som er foreslått i Husebyskogen i forbindelse med bygging av vannbehandlingsanlegget bør unngås. Administrasjonsbygget bør heller bygges på Statnett-tomten på Montebello.

– Dagens byråd ønsker kommunal drift av private, kommersielt drevne sykehjem. Ditt synspunkt?

– Sykehjem bør primært drives av det offentlige, det er det offentliges ansvar i velferdsstaten, men det bør også være plass for private, ideelt drevne sykehjem.

– Mange skolebarn, også i Vestre Aker, er opptatt av klimasaken, og mange er også villig til å streike for å få større fokus på saken. Er skolestreik et godt virkemiddel?

– Den første skolestreiken var et flott signal til politikere om å ta klimaspørsmålet på alvor, men på lengre sikt er jeg usikker på hvor stor betydning skolestreik vil ha.

– Bør bydelsutvalget, som under den tidligere prøveordningen, ha vedtaksrett i utbyggingssaker?

– Ja, det bør det.

– Hva er ditt syn på dagens bompengepolitikk?

– Bompenger bør være et virkemiddel for å redusere bilbruken, men for at det skal virke må det også legges til rette for kollektivtransport, parkeringsplasser ved kollektivknutepunkt og sykkelveier. Når det gjelder de nye bomstasjonene i Oslo tror jeg de fleste nå har skjønt at de ble satt opp for å få en mer rettferdig bompengepolitikk.

– I hvilken grad mener du at vedtak i bydelsutvalget kan påvirke vedtak i byråd/bystyre i rådhuset. Blir bydelsutvalget hørt? 

– Vedtak i bydelsutvalget bør påvirke bystyret mer. Ett eksempel er bystyrets overkjøring av bydelene i spørsmål om sykehus. Ingen av bydelene som leverte høringssvar til bystyrets behandling av Oslo-sykehusene i oktober 2018 støttet bygging på Gaustad, likevel vedtok bystyret å legge ned Ullevål Sykehus og bygge opp på Gaustad.

– Hvilken sak som angår bydelen er for deg den viktigste kampsaken? 

– Lett spørsmål! Hindre nedlegging av Ullevål og bygging av nytt storsykehus på Gaustad. Dette er en komplisert sak, og en sak det dessverre har gått mye prestisje i. Men når så mange fagmiljøer roper varsku om planene som er lagt er det all god grunn til å lytte og ta innvendingene på alvor. Senterpartiet ønsker i stedet at Ullevål sykehus skal bygges ut som et stort akuttsykehus med traumesenter og kobles på Aker sykehus som nytt lokalsykehus for Groruddalen.

– Og så vil jeg gjerne nevne en sak til som er langt mer lokal, men som opptar mange på Røa/Hovseter. Det er planene om å åpne bekken i Hovseterdalen. Bekker og vannspeil er flotte innslag i et nærmiljø, men i Hovseterdalen kan jeg ikke se at det er en god idé. Dalen blir i dag brukt til mange aktiviteter, aking, fotball, ski, for ikke å snakke om alle barnehagene som bruker dalen som et lett tilgjengelig turområde. Jeg kan ikke se at en bekk er forenelig med slik dalen blir brukt i dag, blant annet til aking. Og skal barnehagene bruke dalen vil det kreve mer bemanning og altså gjøre det dyrere og vanskeligere å ta med barna dit. Dalen er flott som den er, bruk heller pengene på noe annet.

Posted in Intervjuer i media, Valg 2019 | Leave a comment

Førstekandidat Bjørg Sandkjærs svar på VGs valgomat

Oslo Senterpartis førstekandidat ved kommunevalget 2019, Bjørg Sandkjær, presenterer seg slik på VGs valgomat:

Grønn by, levende bydeler, små forskjeller: Jeg er glad i Oslo, og vil bidra til å gjøre byen enda bedre. Senterpartiet vil flytte beslutningene nærmere folk. I Oslo betyr det blant annet at bydelene må få mer makt, og at beboere må få mer innflytelse over byutviklingen. Grøntområder og kolonihager må bevares. Jeg ønsker meg et Oslo der de forskjellige lokalsamfunnene utvikles med variert bebyggelse, arbeidsplasser, fritidstilbud og møteplasser, i stedet for dagens deling med boliger ett sted, arbeidsplasser et annet, og kulturtilbud sentrum. For å minske sosiale forskjeller vil vi kutte den kommunale husleia og skrote prinsippet om «gjengs leie»; som setter husleia tilnærmet markedsleie. Groruddalen må få tilbake Aker som lokalsykehus, og bedre luft og mindre støy gjennom at vi bygger Fossumdiagonalen og E6 østover. Ullevål sykehus må rustes opp, ikke legges ned. Offentlige tjenester må styrkes og alle som jobber på kommunens prosjekter må ha skikkelige arbeidsforhold. Godt valg!

Hele valgomatprofilen til Bjørg finnes her: https://www.vg.no/spesial/2019/valgomat/kandidater/2018160/

Posted in Avisartikler, Valg 2019 | Leave a comment

ABC Nyheter om at Oslo Sps 4. kandidat Alexander Breiby Herseth deklamerte dikt på pensjonistdebatt

Vant pensjonisthjerter med dikt på skarp valgkampdebatt i Oslo

Sp sjarmerte forsamlingen med Vidar Sandbeck-dikt, Høyre frikjente det kommersielle konsernet Attendo da Pensjonistforbundet og Fagforbundets pensjonister arrangerte valgkampmøte.

Thomas Vermes21. aug. 2019 18:57 – Oppdatert 21. aug. 2019 18:57

4.-mann på Oslo Senterpartis valgliste, Aleksander Breiby Herseth, vant begynnelse og slutt da Oslo-pensjonistene arrangerte valgkampmøte onsdag – ved å lese dikt på bred odalsdialekt.

Men mellom åpningen hans med Vidar Sandbecks skråblikk på politikere (opplev i videoen over) og Herseths selvdiktede ode til sentrumspartiet Senterpartiet, kom de tunge spørsmålene opp.

Blant dem var den opphetede sykehusstriden i Oslo, der bare Arbeiderpartiet og Høyre lokalt står fast på at Ullevål sykehus skal splittes mellom et lokalsykehus på Aker og det omstridte høyhuset ved Rikshospitalet på Gaustad.

Ni partier går inn for å beholde og utvikle Ullevål. Frp, Venstre og KrF er blant tilhengerne av det, men sliter med at moderpartiene på Stortinget går inn for flyttingen.

KrFs førstekandidat, Espen Andreas Hasle, insisterte imidlertid på at KrF lokalt og sentralt står på samme standpunkt.

– Ikke nedlegge – flytte Ullevål

– Jeg bor på Sagene – nær Ullevål sykehus – så lenge det varer. Men det skal du være sikker på, en stemme på Sp er en stemme på et levende lokalsamfunn med Ullevål sykehus og en grønn Sukkerbiten i enden av Akerselva, sa Senterpartiets Herseth.

Høyres James Stove Lorentzen forsvarte entusiastisk sykehusforetakets vedtak om flytting av Ullevål, mens Tone Tellevik Dahl, Arbeiderpartiets byråd for helse, eldre og arbeid virket mer beklemt av de andre partienes kjør mot prosjektet – i nærvær av en fullsatt sal.

– Det er ikke snakk om å nedlegge Ullevål. Det er snakk om å flytte noen av de titusenvis av de ansatte østover til Aker, og vestover til Gaustad. Det er bygningene som blir lagt ned, sa Lorentzen.

– Uansett kommer vi ikke vi i Oslo til å bestemme økonomien eller lokaliseringen. Det viktigste for Ap i Oslo er å få flere sykehussenger. Vi vil ha Aker først. Så får vi se hvor vi skal ha andre sykehus, sa Tellevik Dahl.

– Skremselspropaganda om skatteparadis

Bruken av kommersielle selskaper i Oslo kommunes velferdstjenester splittet politikerpanelet.

Rødts Maren Rismyhr og SVs stortingsrepresentant Petter Eide kom med kraftig kritikk av bruken av «velferdsprofitører», noen av dem eid av investeringsfond i skatteparadiser.

– De tar rett og slett penger ut av det som skulle gå til sykehjem og andre velferdstiltak, poengterte Eide.

Det fikk Høyres James Stove Lorentzen til å tenne:

– Det er skremselspropaganda å snakke om at våre skattepenger havner på Cayman Islands eller andre skatteparadiser, sa han.

Ifølge Lorentzen er alle selskapene som leverer tjenester til Oslo kommune, registrert i Norge. To av dem eies i Sverige og er store, profesjonelle selskaper med masse kunnskap, slo Høyre-politikeren fast.

– Vi har universelle ordninger. Det er en egenandel for å komme på sykehjem. Og den er progressiv. En vanlig egenandel er 150.000 kroner året. Men noen mennesker i Oslo betaler 850.000 kroner for å bo på sykehjem, sa Lorentzen og la ironisk til: 

– Lommeboken betyr noe – men motsatt av det dere tror. De rike må betale mye mer.

Med røtter i skatteparadis

Ett av selskapene det foregående, Høyre-ledede byrådet fikk til Oslo for å drive sykehjem, var svenskeide Attendo.

Aftonbladet avslørte i 2014 at Attendo den gang var eid av et risikokapitalfond i skatteparadiset Jersey i den engelske kanal.

Overskuddet ble heller ikke beskattet, men overført til morselskapet.

Posted in Avisartikler, Valg 2019 | Leave a comment

MDG Oslos ungdomskandidat om samarbeid med Oslo Sp

MDG-profil vil vrake Rødt for Sp – intervju i Vårt Land


VALG 2019: På flere målinger i hovedstaden er Senterpartiet inne i bystyret. MDGs ungdomskandidat Rauand Ismail ber partiet velge Sp over Rødt etter valget.

NY RETNING: Rauand Ismail er MDG-politiker i Oslo. Han mener et samarbeid med Sp i Oslo kan bane vei for sterkere samarbeid nasjonalt etter valget 2021.
Foto: Jan Langhaug

NY RETNING: Rauand Ismail er MDG-politiker i Oslo. Han mener et samarbeid med Sp i Oslo kan bane vei for sterkere samarbeid nasjonalt etter valget 2021. Foto: Jan Langhaug

Ismail er fjerdekandidat for MDG i Oslo, og ligger an til å komme inn i bystyret etter valget. Han er fornøyd med samarbeidet med Ap og SV, men mindre fornøyd med å ha Rødt som støtteparti. Nå mener han MDG bør gå til Senterpartiet i stedet.

– I en situasjon der man kun trenger ett av partiene som styringsgrunnlagbør visette Sp opp mot Rødt. Hvor har MDG mest å hente? Jeg mener det er åpenbart at det er hos Sp i Oslo, sier han. Han viser til at Sps førstekandidat Bjørg Sandkjær har lagt vekt på blant annet klima og miljø i intervjuer, og at de er enige om flere saker lokalt.

LES OGSÅ: MDGs Vilde (25) er i koalisjon med både Sp, KrF, Frp og Rødt

Irritasjon

Sandkjær har i flere intervjuer, også med Vårt Land, åpnet for at Sp kan gå inn i byråd. Hun har også sagt at hun mener et samarbeid med MDG i Oslo kunne være mulig, og at partiene lokalt har mye til felles.

Ismail mener Rødt har vært uforutsigbare og at samarbeidet kan være krevende fordi Rødt insisterer på å stå utenfor byrådet som støtteparti.

– Du skal ikke gå langt inn på rådhuset før du finner folk som er irriterte på Rødt. Også på venstresida. At budsjettene settes i spill er vanskelig å svelge, også for våre samarbeidspartnere.

Nasjonalt utstillingsvindu

Ismail mener Sp og MDG står nærmere hverandre i Oslo enn MDG og Rødt. I tillegg mener han et samarbeid i Oslo kan peke fram mot regjeringsforhandlinger etter stortingsvalget i 2021:

– Hvis vi samarbeider med Sp kan det også bli et utstillingsvindu nasjonalt. Mye ligger an til at noen partier må snakke sammen i 2021. Kanskje det blir enklere om vi har et samarbeid å vise til i Oslo, sier han.

– Det går godt på målingene for byrådsflertallet og alt tyder per nå på gjenvalg. Så samarbeidet med Rødt har ikke akkurat velta byrådet?

– Nei, men kan vi velge et bedre samarbeid, bør vi gjøre det.

Kulturforskjell

Et samarbeid mellom disse partiene i Oslo ville blitt lagt merke til over hele landet.

– Hva slags nasjonale ringvirkninger gir dette? MDG er vel ikke det mest populære partiet blant Sps velgere?

– Sp er ikke det mest populære partiet blant våre velgere, heller. Men jeg tror skillene mellom oss er mer kulturelle enn politiske. Snakker du om politikken har vi mye å hente hos hverandre. Så kan det hende vi må kompromisse på noe, slik er det alltid, sier Ismail.

LES OGSÅ: KrF kan havne i bompengeskvis

Han mener Rødts prioriteringer de siste fire årene med samarbeid viser at de ikke er opptatt av klimaet, for eksempel fordi de har stemt mot økning av bomringene.

– Vi trenger politikk for å få ned utslippene, så langt ser det ikke ut som de er for det.

– Er man imot klimapolitikk om man er mot Oslopakke 3 eller bompenger i Oslo? Er det gitt at Rødt er imot klimatiltak fordi de ikke støtter dette?

– Nei, men da forventer jeg at Rødt begynner å jobbe med klimapolitikk. I Oslo kan du være mot bompenger, men da bør du legge fram minst like radikale måter å få ned både utslippene og bedre luftkvaliteten på. Det har de ikke gjort.

Overrasket.

Rødts gruppeleder Eivor Evenrud er overrasket over utspillet fra Ismail. Hun beskriver samarbeidet mellom byrådet og partiet som godt.

– Jeg har registrert at MDG er veldig opptatt av å skyve Rødt fra seg. At de nå åpner for Sp i Oslo er en helt ny vri, som de er berettiget til å gjøre. Vi er opptatt av å være på lag med fagforeningene og de som jobber på «gølvet» i alle sektorer i byen vår. Hvis MDG heller vi ha med seg Sp, dem om det, sier Evenrud.

LES OGSÅ: Slik skaper partiene klimahåp

Hun bestrider at Rødt er et dårlig klimaparti og viser blant annet til at de har fått gjennomslag for å øke aldersgrensa for barnebillett og få ned prisene på kollektivtrafikken. Hun viser også til at MDG selv har blitt enige med de borgerlige på tvers av byrådssamarbeidet i saker.

– Når det gjelder bompenger mener vi at man på statlig nivå må finne en ordning hvor de med lavest inntekt får en reduksjon i bomringen.

Evenrud sier Rødt kommer til å fortsette å stå fritt til å fremme egne forslag og være uenig med byrådet i saker som ikke omtales i samarbeidsavtalen, også i budsjettforhandlinger.

Samarbeid Oslo

  • SV, Ap og SV sitter i byråd i Oslo. Samtlige tre partier går også til høsten til valg på samme koalisjon.
  • Rødt fungerer i Oslo som støtteparti. De har en samarbeidsavtale med byrådet og er parlamentarisk grunnlag for dem, men sitter ikke selv i byråd. Partiet har vedtak om at de ønsker å bli værende utenfor byrådet.
  • Sp er per i dag ikke representert i bystyret i Oslo.
Posted in Intervjuer i media, Valg 2019 | Leave a comment

Bjørg Sandkjær til Vårt Land om Oslo Sps mulige vippeposisjon i byrådet

Sp kan bli vippeparti i Oslo: stiller ultimatum som kan velte byrådet


I Oslo kan Senterpartiet havne på vippen etter høstens valg. De er åpne for å ­snakke med alle partier, fra Frp til MDG – og deres ultimatum kan avgjøre hvem som får makten.

Foto: Adrian Nilsen

AvJenny Dahl Bakken

Senterpartiet er i vekst over hele landet – også i Oslo. Der har partiet bevaring av Ullevål sykehus som sin hjertesak.

– Hva er Sp-politikk i Oslo?

– Politikken vår er relevant også for Oslo. Se på lokaldemokratiet her – bydelsutvalgene blir overkjørt. Vi ønsker at de skal få mer innflytelse over avgjørelser. Som Ullevål sykehus, hvor begge de berørte bydelsutvalgene er mot.

Lokalsykehus

Ni partier ­ønsker å bevare Ullevål framfor å legge ned og bygge nytt – kun Høyre og Ap sier nei. Og akkurat den saken kan bli en nøtt for de to store partiene – Sp er villige til å velte byråd for å sikre støtte til bevaring av sykehuset, ifølge toppkandidat Bjørg Sandkjær.

LES OGSÅ: Slik ble Senterpartiet en stemmetyv – med stor fangst hos KrF

De kan ikke støtte et byråd som ikke vil bevare sykehuset, er Sandkjærs krystallklare beskjed.

Sandkjær har vært inne i bystyret på samtlige målinger det siste halvåret, og tør å tro på at det skal gå. Vel inne på rådhuset kan Sp-politikeren bli en joker.

– Langt unna Frp

Senterpartiet har ikke erklært støtte til noen spesifikk koalisjon, og har ifølge Sandkjær ikke bestemt seg for hvem de støtter som byråd.

– Hva med bompengepartiet, som kan gjøre et godt valg?

– Jeg kjenner ikke så godt til dem. Vi står på Oslopakke 3, det innebærer også bompenger. De vil rive bomstasjonene. Der står vi langt unna hverandre. Men vi er enige om for eksempel Ullevål sykehus. Vi skal nok snakke med dem også, men…

– Hvilket parti står dere lengst unna?

– Frp. Vi står veldig langt unna dem. Spesielt når det gjelder ­sentralisering og integreringspolitikk.

Overgang

Sandkjær forteller at de har fått medlemmer fra mange partier de siste par årene – men spesielt Ap.

– Vi har vokst mye de siste par årene. Vi har fått flere nye medlemmer, mange av dem kommer fra Ap, og er opptatt av forsvarspolitikk. En del er også opptatt av nasjonal suverenitet og EØS. Men folk blir med av mange grunner, sier hun.

LES OGSÅ: Ungdomsrevolusjon i Sp, mens SV eldes

– Vi har også fått medlemmer fra Frp og KrF. Vi har fått en del fra KrF etter retningsvalget, folk som føler at de ikke hører hjemme lenger i partiet. Vi har mye til felles med KrF som sentrumsparti.

– Sp forbindes gjerne med litt anti-holdninger til Oslo. Det snakkes stadig om osloeliten?

– Maktkritikken, som særlig Trygve Slagsvold Vedum kommer med, er helt betimelig. Og den er jeg enig i. Han har aldri snakka ned vanlige oslofolk, tvert imot.

Ingen føringer

Selv om Sp ved en eventuell støtte til sittende byråd kan bli en del av det rødgrønne «ustillingsvinduet», og ved støtte til et blått byråd kan bringe Høyre og Frp til makten, benekter Sandkjær at de har fått noen føringer fra partiet nasjonalt.

– Vi har ikke fått noen føringer­ fra Sp nasjonalt, kun heiarop.

– Hva med signaleffekten av hva dere gjør her? Om dere for eksempel går i samarbeid med MDG, om det kan få noen nasjonale ringvirkninger?

– Jeg tenker på oslopolitikken som lokalpolitikk. Nasjonal politikk er noe annet. Internt i Sp skiller vi også mellom det. Jeg tenker ikke at det vi velger å gjøre her har mer å si enn hva Sp velger å gjøre i en hvilken som helst annen kommune, sier Sandkjær – som mener Sp og MDG i Oslo er enige om veldig mye, selv om de er uenige om vern av marka og deler av transportpolitikken.

Stanger imot

Blant annet er partiene enige om å bevare Ullevål sykehus. Det er kun Ap og Høyre som ikke vil at bystyret skal ta stilling mot å legge ned sykehuset.

– Hvordan forholder dere til de store partiene, er det frustrerende?

– Det gjelder å bli størst mulig selv, så man veier tyngre på kjøttvekta. Vi vil snakke med begge, jeg har vært i forhandlinger med store land tidligere gjennom mitt internasjonale arbeid, så jeg skal nok klare Ap og Høyre også, sier Sandkjær.

LES OGSÅ: Frp og Høyres velgere mest muslimfiendtlige

Posted in Intervjuer i media, Valg 2019 | Leave a comment

Oslo Sps førstekandidat Bjørg Sandkjær intervjues av Leieboerforeningen om boligmarkedet i Oslo

Hvem har den beste leiepolitikken i Oslo?

Oslo Senterparti har stø kurs mot en plass i bystyret for første gang siden 1995. Kanskje kommer de i en vippeposisjon – så vi er naturlig nok spente på hva de mener om leieboernes kår i hovedstaden.

Publisert av Leieboerforeningen Torsdag 8. august 2019
Posted in Intervjuer i media, Valg 2019 | Leave a comment

Margaret Eide Hillestad til Akersposten om nærmiljøene i Oslo


– Ingen menneskerett å bo i Oslo

- Senterpartiet vil alltid kjempe for nærmiljøene, sier Margaret Eie Hillestad – 1.kandidat på Senterpartiets liste i Bydel Ullern. Foto: Privat

– Senterpartiet vil alltid kjempe for nærmiljøene, sier Margaret Eie Hillestad – 1.kandidat på Senterpartiets liste i Bydel Ullern. Foto: Privat

– Vi må sørge for gode barnehager, skoler, idrettsanlegg og sykehjem. Vi må sørge for at det innbyggerne forventer skal være en naturlig del av fellesskapet og lokalmiljøet, virkelig er der, sier Margaret Eide Hillestad, 1.kandidat til Senterpartiet i Bydel Ullern.

VALG 2019: Akersposten har snakket med førstekandidatene til bydelsutvalget i Bydel Ullern i forkant av valget i september 2019. Red.

Her er Margaret Eide Hillestad, 1.kandidat til Senterpartiet i Bydel Ullern:

– Livet er ikke bare bolig og arbeidsplasser. Det er noe mye mer, fortsetter Eide Hillestad, bosatt på Lilleaker hvor hun har vokst opp. 58-åringen ønsker å komme inn i Bydelsutvalget etter høstes valg. Senterpartiet har ikke vært representert i Oslo bystyre siden 1995 og har aldri vært valgt inn i Bydel Ullern. Gallupen har over tid vist at partiet er på frammarsj mange steder – også i Oslo, hvor partiet kanskje kan kapre mandater.

Tar det for gitt

– Det er mange ting vi tar for gitt i samfunnet. Det bare er der og skal selvfølgelig være der. Institusjoner og aktivitetstilbud er en del av det å ha et godt samfunn og et levende nærmiljø, men det koster penger.

– Hvor skal pengene komme fra?

– Skatt. Vi må betale skatt – både direkte og indirekte. Nå er vi kanskje der at vi bør tenke på om hver enkelt skal betale mer inn til fellesskapet via direkte skatt og at vi selvsagt skal betale i forhold til inntekt.

– De stemmeberettigede skremmes jo fra enkelte hold med økte skatter?

– Det kan virke som om skattespiralen med stadig mindre skatt, bør snus. Vi kan ikke fortsette med en nedover-spiral. Det vi som innbyggere ønsker skal være en naturlig del av et lokalsamfunn, koster penger.

Private får fra det offentlige

Senterpartiet er opptatt av et sunt forhold mellom det private og det offentlige.

– Vi trenger begge deler. Men selv private barnehager får penger fra det offentlige, sier Eide Hillestad og legger til at partiet er svært opptatt av at barnehager ikke skal være oppbevaringssteder.

– Barnehagene skal være med på å stimulere barns utvikling. Det er på den måten barn lærer.

Vi må alle være med på å betale til et velfungerende samfunn.

– Er inntektsskatt mer rettferdig?

– Ja. Det er bedre med en rettferdig inntektsskatt i stedet for en masse avgifter, sier Eide Hillestad, som er utdannet samfunnsøkonom. Hun mener økte avgifter slår urettferdig ut og vil derfor ha mer direkte skatt.

Det er lov til å stille spørsmål om bompengeopprøret er en reaksjon på en stadig nedadgående skattelette-spiral og at vi stadig oftere blir avkrevd penger for å få dagliglivet til å fungere.

Fellesskapet

Senterpartiet er opptatt av fellesarenaer og levende nærmiljø. Partiet vil ha kort avstand til tjenester og de arenaene, som er med på å skape steder hvor en kan gjøre noe sammen – gjerne på tvers av generasjonene.

– Skolene er eksempler på gode, kulturelle samlingspunkter i lokalmiljøet. Å benytte seg av slike steder, er med på å knytte folk sammen – både store og små. Slik kan det skapes gode nærmiljøer.

Hun ønsker ikke at en skal være nødt til å busse folk rundt til aktiviteter.

– Fellesarenaene må finnes lokalt.

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Partiet ønsker å skape store og små samfunn hvor folk kan ta ansvar for både egne liv og for fellesskapet.

– Og selvsagt også for naturen og miljøet.

Må handle nå

– Når det gjelder klimautfordringene må vi få mer kunnskap.

– Er klimaendringene menneskeskapte?

– Ja. Og det er ingen tvil om at vi står overfor reelle utfordringer og vi må handle nå før det blir for sent.

Eide Hillestad sier at dette er utfordrende.

– Vi må skaffe oss mye mer kunnskap om hva som skjer og hva vi må gjøre for å begrense den farlige utviklingen. Vi må vite mer om hva som er de riktige tiltakene.

Hun peker blant annet på at vi vet altfor lite.

– Vi vet for eksempel for lite om hvilken innvirkning utmark har i denne sammenhengen.

Støtter de unge

– Det er kjempeviktig at de unge engasjerer seg. De kan tenke på en friskere og kanskje ny måte.

Hun mener det er helt livsnødvendig at vi finner gode løsninger på utfordringene vi står overfor og at de unge sier klart i fra.

– Det er veldig bra at klima og miljø står høyt oppe på den politiske agendaen. Denne debatten må vi ha. Skolestreikerne har så absolutt bidratt til det og det er bra. Takk til dem!

I 19-årsalderen begynte Margaret Eide Hillestad og ta en mer aktiv del i samfunnet. Hun har vært samfunnsengasjert hele sitt liv.

– Jeg mener at demokratiet krever at vi engasjerer oss i det samfunnet vi er en del av og som vi har ansvar for – og jeg syntes at jeg har noe å bidra med.

Ingen menneskerett

Boligsituasjonen i hovedstaden er en viktig del av miljøet. Reduksjon av utslipp, har gjort luften renere, men skal utbyggingen fortsette i dagens spor?

– Det er ingen menneskerett å bo i Oslo, og vi ser en tendens til at vekst-trenden ikke fortsetter. Det går heller den andre veien.

– Vil vi få for mange boliger i hovedstaden?

– På sikt kan vi ikke se bort fra det.

Senterpartiet vil at vi skal ta hele landet i bruk. Slik situasjonen er nå, er det et problem å komme inn på boligmarkedet i Oslo og prisene henger ikke på greip.

– Slik utbyggingen foregår i dag, kan det være med på å gi helseproblemer.

Eide Hillestad mener at utbyggere må ta et helt annet ansvar for områdene de bygger ut. Det er ikke bare bolig og jobb som skal telle.

– Utbyggerne må få et helt annet ansvar for helheten i området og for å skape mulighet for gode møteplasser for mennesker. Det er menneskene som skal bo der, som er viktige.

– På hvilken måte ta ansvar?

– Utbyggerne må ta vare på de kvalitetene som allerede finnes i nærmiljøet. Ikke bare rasere og bygge nytt. Det er for eksempel gode kvaliteter i småhusområdene. Høyblokker er ikke ensbetydende med å tilføre noe godt for nærmiljøet.

Skal styres

– Senterpartiet er ikke mot utvikling, men den skal styres. Det offentlige og private må spille på lag for å utvikle gode og livskraftige lokalmiljøer.

Hun legger til at det var på 1990-tallet at utbyggerne fikk friere hender til å gjøre som de ville.

– Dermed ble menneskene og fellesskapet glemt.

Det snakkes nå om Lilleakerbyen som skal komme.

– Trafikkproblemene ned mot CC Vest og planovergangen for 13-trikken, er ikke løst. Nå er de nye blokkene rett ved, innflytningsklare. Hvordan det skal gå, vet ingen, sier Eide Hillestad og legger til at dagens utvikling ikke er naturgitt.

– Derfor må vi styre den.

Sollerud må reddes

– Sollerudstranda skole må reddes. Her må vi som politikere inn og styre.

Eide Hillestad går gjerne opp på barrikadene og slåss for det hun tror på.

– Senterpartiet vil alltid kjempe for nærmiljøene. For aktiviteter i lokalmiljøene, sier Margaret Eide Hillestad og viser blant annet til at Senterpartiet var med på å redde motorbåtforeningen på Maritim.

– Og det vil vi gjøre igjen om det blir nødvendig!

Posted in Intervjuer i media, Valg 2019 | Leave a comment