Mer makt og midler til bydelene!

 

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Derfor går Oslo Senterparti inn for mer makt og penger til bydelene. Vi er også tilhengere av mer direkte demokrati, for eksempel gjennom lokale folkeavstemninger i viktige saker.

Dagens bydelsutvalg er rene sandpåstrøingsorganer. Det Høyre-ledede byrådet har systematisk fratatt bydelsutvalgene makt, oppgaver og budsjettmidler. Bydelsutvalgene kjøper i dag sykehjemstjenester fra kommunen, men har ikke innflytelse på innholdet i tjenesten. Det blå flertallet i Oslo har kuttet budsjettene så mye at eldresentre, fritidsklubber og andre ikke-lovpålagte oppgaver har blitt truet med nedleggelse eller nedlagt.

Oslo Senterparti mener bydelsutvalget må få tildelt myndighet på arealplaner, og kommunedelplaner. Vi vil at bydelene skal være en drivkraft i utvikling av bydelene både når det gjelder boliger, næringsliv, idrett, kulturtilbud og avgjøre eieform for barnehager, skoler, sykehjem og lignende.

Oslo Senterparti mener at det er brudd med demokratiske tradisjoner at politiske beslutninger er overført til driftsstyrene for blant annet skolene i byen. Det har ført til at blant annet skolepolitikken er tatt ut av den politiske diskusjonen i folkevalgte organer, og lagt til lukkede styrerom. Skolepolitikk er ikke et tema kun for elever, foreldre og lærere. Det er tema for alle hvordan fremtidens innbyggere skal utvikle seg og hvilke kunnskap og kompetanse de skal ha.

Vi vil fjerne det demokratiske underskuddet som er i Oslo i dag, derfor mener vi at bydelsutvalgene bør få samme status som et kommunestyre på langt flere områder enn i dag. Dette må også gjenspeiles i bydelsutvalgenes budsjetter.

This entry was posted in Byutvikling, Resolusjoner, Sentralisering. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.