Nei til å selge Norge bit for bit – Resolusjonsforslag fra Oslo Sp til landsmøtet 2015

Oslo Senterparti ser veldig positivt på den debatten som er skapt med det
ferske oppropet “Nei til salg av Norge”.

Oppropet kom overraskende på mange, men har i løpet av kort tid fått stor tilslutning ute i folket. Oppropet reiser viktige spørsmål og slår alarm mot å selge Norge bit for bit. Det er et godt grunnlag for en motoffensiv til den politikken det nå legges opp til fra den mest blå-blå regjeringen Norge har sett på lange tider. I Oslo har vi alt i lang tid opplevd hvordan en slik ekstremt ideologisk fundert liberalisme fungerer i praksis. Salg av barnehager, anbudsutsetting av sykehjem, salg av skoler og sosiale boliger som Oslo kommune deretter leier tilbake fra private aktører, er en del av dette blå-blå frisleppet som foregår både lokalt og nå også nasjonalt. Lokalt i landets hovedstad ser vi resultatet av en slik politikk. Gjennomtrekk av ansatte, arbeidstakerrettigheter som forringes og dårligere tilbud til byens barnefamilier mens foreldre raser. Etter Senterpartiets mening er det på høy tid med et politisk skifte i landets største kommune, Oslo, ved det kommende lokalvalg. Like viktig blir det regjeringsskiftet som bør komme ved Stortingsvalget om to år. I mellomtiden blir det av avgjørende betydning å mobilisere et sterkest mulig folkelig opprør mot det utsalget av folkets felles eiendom og de sterke inngrep både mot den statlige og private eiendomsrett som regjeringen nå prøver å få gjennomført før den må møte velgerne i et nytt valg.

I det norske folk har det vært bred enighet om betydningen av å sikre nasjonal kontroll over landets naturressurser, og vi har hjemfallsordningen for å sikre nasjonalt eierskap til de evigvarende vannkraftressursene. Vi har også en konsesjonslov som skal sikre lokalt og nasjonalt eierskap til de like evigvarende norske skog- og jordbruksarealene. Uten konsesjonsloven er det ingen begrensninger på hvem som kan kjøpe jord- og skogeiendommer i Norge. En opphevelse av konsesjonsloven, slik regjeringen planlegger, vil på sikt kunne komme til å gjøre det norske landarealet til et globalt investeringsobjekt. Den samme ekstreme holdning til å redusere betydningen av vital felles samfunnseiendom preger den “utsalgslisten” som regjeringen har presentert for å privatisere viktige selskaper som Statskog, eller at den norske stat skal selge seg ned i viktige statsbedrifter.

Senterpartiet er det partiet på Stortinget som klarest har markert opposisjon til dette markedsliberalistiske prosjektet. Det er vi i Oslo Senterparti stolte av. Vi støtter fullt ut den linjen som partiet har lagt opp til der man i stedet foreslår at Staten heller kjøper seg opp i fem av Norges største selskaper: i Kongsberg-gruppen fra 50 til 68 prosent, i storbanken DNB fra 34 til 49 prosent, i Hydro fra 34,3 til 49 prosent, i Telenor fra 54 til 68 prosent og i Yara fra 36,2 til 49 prosent. Staten har økonomiske muskler til å gjennomføre dette oppkjøpet på vel 90 milliarder kroner. Forslaget er en klar markering av at Senterpartiet ikke akter å delta i den blå-blå regjeringens “opphørssalg” av norske bedrifter, men også et tydelig varsel til koalisjonspartnere om at en slik linje heller ikke vil være en del av den politikken vi skal stå for etter et regjeringsskifte der Senterpartiet igjen er i regjering.

For Senterpartiet er statlig eierskap på en del områder en sentral del av en aktiv næringspolitikk der Staten skal bidra til å sikre ryddighet og langsiktighet. Statlig eierskap er i noen tilfeller et viktig virkemiddel for å sikre langsiktig norsk og nasjonalt eierskap i en situasjon der utlendinger eier stadig mer av Norge og der 37% av verdien på Oslo Børs allerede er på utenlandske hender. Staten som eier skal bidra til å sikre nasjonalt eierskap til viktig infrastruktur, bidra til å skape nye verdier i landet vårt og sikre at viktige kompetansemiljøer består i Norge. Statlig eierskap skal etter Senterpartiets mening også brukes for å sikre landets beredskap og være et viktig nasjonalt virkemiddel i klima- og miljøpolitikken.

This entry was posted in Landsmøte. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.