Sps klimavedtak på landsmøtet 21.3.2015

Grønt skifte for bedre klima

Menneskeskapte klimaendringer truer livsgrunnlaget for kommende generasjoner. Overgang fra fossile til grønne energikilder er et grønt skifte som er helt nødvendig for å begrense omfanget av klimaendringene.

Kampen for et bedre miljø krever at alle gjør en innsats. Gode holdninger, bevissthet rundt miljøproblemer og tilstrekkelig kunnskap er viktige forutsetninger for en miljødugnad.

Bruken av og forvaltningen av energiressursene må være helhetlig og langsiktig. Vi har et ansvar for å dekke samfunnets energibehov, og dette må skje på en bærekraftig måte. Senterpartiet vil stimulere til vekst i næringer med langsiktig positiv effekt både på̊ økologi og økonomi, som også gir muligheter for nye arbeidsplasser og teknologisk innovasjon.

Fornybare energikilder som sol, vind og bølger må utnyttes bedre. Senterpartiet støtter mer forskning på umodne teknologier for innovative energiløsninger.

Produksjon av ny fornybar energi, omstilling av teknologimiljøene og den nye bioøkonomien kan ta Norge til tetsjiktet i det grønne skiftet som verden står overfor. Bioøkonomi handler om å bruke grønt karbon i stedet for fossilt karbon – både i materialer, kjemikalier og til energi/drivstoff.

Norge har store muligheter for å øke verdiskapningen knyttet til bioøkonomi. Norge har store ressurser innenfor havbruk. Utvalget SKOG22 har anslått at det er mulig å firedoble verdiskapningen fra skogbruket. I tillegg er det mange andre områder hvor en satsing på en overgang fra svart til grønt karbon kan gi større investeringer i Norge samtidig som det tar oss mot et mer bærekraftig samfunn.

Et grønt skifte vil også bidra til at Norge bidrar til internasjonale målsettinger om kutt i karbonutslipp. Klimaforliket fra 2012 åpner for en målsetting om karbonnøytralitet i 2030, så lenge andre industriland påtar seg store forpliktelser. Denne målsettingen ligger fast. Hoveddelen av Norges kutt må tas lokalt og nasjonalt.

En ny internasjonal klimaavtale må blant annet stimulere til økt bruk av trevirke til energi og materialer. Samtidig må den stimulere til konkrete tiltak for å øke opptaket av CO2 i skog gjennom aktiv skogsdrift.

Industrien har en rekke prosessutslipp med et stort reduksjonspotensiale, der det er et sterkt behov for teknologiutvikling. Ved å gå fra fossile til fornybare innsatsfaktorer kan flere av prosessutslippene gjøres nøytrale. Det er derfor viktig å stimulere til en slik overgang.

Godt utbygd person- og godstransport er viktig for at folk skal kunne bo over hele landet. For å redusere utslipp fra transportsektoren vil Senterpartiet fjerne elavgiften for blant annet busser og ferjer.

Privatbilisme er fortsatt en stor kilde til utslipp. Støtten til bruk av elbiler har vært vellykket. Senterpartiet vil beholde dagens avgiftsfordeler for kjøp og bruk av rene nullutslippsbiler ut denne stortingsperioden, og da vurdere videreføring av disse for å fortsatt stimulere til et grønt skifte innenfor privatbilismen.

Det norske næringslivet skal i størst mulig grad drives på energieffektiv måte og baseres på bærekraftig bruk av ressursene. For å stimulere til økt energiproduksjon og økt energisparing er det nødvendig med grønne støtteordninger.

Fallet i oljepriser har gjort fossile løsninger billigere. For å få til et grønt skifte må prisen på svart karbon opp, og prisen på grønt karbon ned.

Norge må også bruke vår markedsmakt gjennom Statens Pensjonsfond Utland til å investere i klimavennlige løsninger og slik bidra til det grønne skiftet også i internasjonale markeder.

Senterpartiet ønsker derfor å:

 • Øke opptaket av CO2 i skog gjennom planting av skog på nye arealer, gjødsling, økt plantetetthet og planteforedling og aktiv ungskogpleie.
 • Videreføre dagens ordninger for EL-biler og raskt bygge ut hurtigladestasjoner.
 • Gi Statens vegvesen fullmakt til å bestemme om det skal være adgang for el-bil i kollektivfeltet.
 • Dekke inntektstap til bom- og ferjeselskaper som følge av gratispasseringer gjennom statlige ordninger.
 • Videreføre den gradvise omleggingen av engangsavgiften for bensin- og dieselbiler.
 • Legge til rette for at bio-, sol-, vann- og jordenergi skal bli den viktigste bæreren for oppvarming i offentlig og privat virksomhet.
 • Legge FNs 2-graders mål til grunn for styring av statlig eide selskaper, og for investeringer som utføres av SPU.
 • Øke avskrivinger for klimatiltak i industrien fra 20% til 35%.
 • Stimulere til økt elektrifisering av transportsektoren ved å fjerne el-avgift bra busser og ferjer.
 • Etablere en statlig finansieringspakke for en grønn omlegging og fornyelse av hurtigbåt- og ferjeflåten i fylkesvegsamband til 0- og lavutslippsteknologi.
 • La ny, energiintensiv virksomhet som for eksempel grønne datasenter betale elavgift etter redusert sats.
 • Bruke økt CO2-avgift på fossilt karbon som et virkemiddel til å bidra til grønn omlegging.
 • Øke overføringer til miljøteknologiordningen hos innovasjon Norge og klimateknologifondet hos Enova.
 • Videreføre og øke støtteordningen for produksjon av biogass fra husdyrgjødsel slik at den virker utløsende for investeringer.
 • Arbeide for størst mulig bruk av tre til offentlige byggeprosjekter.
 • Bruke biomasse til å fase ut fossil energi- og materialbruk.
 • Økt støtte til ENØK-tiltak og teknologiutvikling gjennom bl.a. Innovasjon Norge og Enova.
 • Økt CO2-avgift som et virkemiddel til å bidra til grønn omlegging.
 • Stille strenge miljøkrav i offentlige anbud både når det gjelder energiforsyning og transport, samt kjøp av varer og tjenester.
 • Ha ei sterk satsing på FOU for grønn vekst.
This entry was posted in Landsmøte. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.