Oslo Senterpartis fylkesstyre ønsker at Norge anerkjenner Palestina som en egen stat

Likhet er en av Senterpartiets kjerneverdier. Styret i Oslo Sp mener at likhet og likeverd er positivt i alle spørsmål, fra det mellommenneskelige til det internasjonale, og ønsker å bidra til å skape økt likeverd mellom israelere og palestinere. På den måten vil vi være med på å legge til rette for en fredelig utvikling i en betent og vanskelig konflikt.

Fredelig handel er det som sterkest fremmer fred mellom nasjoner og folkegrupper. Dersom partene i en konflikt tenker økonomisk og rasjonelt, og ser at det er mer lønnsomt å skaffe seg ressurser fra motparten gjennom fredelig handel enn gjennom konflikt og krig, vil de velge den fredelige veien.

Styret i Oslo Sp tror at dersom forholdene legges til rette slik at fredelig handel mellom likeverdige parter blir mer lønnsomt enn fortsatt konflikt og krig, vil konflikten mellom Israel og palestinerne kunne løses.

Slik det er i dag, er forholdet mellom partene svært ulikt.

Israel okkuperer Vestbredden og de palestinske delene av Jerusalem, og legger store hindringer i veien for den palestinske samfunnsutviklingen der gjennom veisperringer, oppdeling av landområdet med omfattende bygging av store murer, og ekspropriasjon av bygninger, land og vannressurser til fordel for israelske bosettinger med mer. Fra tid til annen er det også konflikt mellom Israel og palestinerne i Gaza, med uforholdsmessig store tap og ødeleggelser på palestinsk side i forhold til de israelske tapene, og handel og annen kommunikasjon mellom Gaza og omverdenen er også sterkt innskrenket.

Når den sterkeste parten i konflikten har en så sterk stilling i forhold til den andre partens ressurser som i dette tilfellet, forsvinner den drivkraften mot fred som handel mellom likeverdige partnere vanligvis er.

Styret i Oslo Sp mener derfor at Palestina bør anerkjennes som en egen, selvstendig stat, slik Israel allerede er det.

Styret i Oslo Sp mener også at Israel bør avslutte okkupasjonen av Vestbredden og Jerusalem, og trekke tilbake bosettinger, administrative ordninger og annet som er opprettet i løpet av den tiden okkupasjonen har vart.

This entry was posted in Vedtak. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.