Oslo Senterparti om flyktninger og integrering: Integrering 2.0

Verden må møte den største flyktningekrisen på mange tiår. Regjeringa er handlingslammet. De taler med to tunger om bosetting, og sier ingenting om integrering. I motsetning til FrP, som ønsker å stenge både Europa og Oslo, innser Oslo Senterparti at vi må tenke radikalt og nytt rundt integrering. Vi kaller det Integrering 2.0.

Oslo Senterparti slår fast at det mangekulturelle Norge er et rikere Norge. Nasjonale minoriteter, arbeidsinnvandrere og mennesker på flukt som har slått rot i vårt samfunn har vært med på å bygge landet til alle tider. Nå står vi overfor en global flyktningekrise – det krever noe av oss alle, av enkeltmennesker og alle deler av samfunnet.

Svaret på utfordringene ligger i Senterpartiets ideologiske verdigrunnlag: Et samfunn av frie, selvstendige mennesker som med tro på egne evner tar ansvar for sitt eget liv og for fellesskapet.

Oslo Senterparti vil ha en tydeligere integreringspolitikk som skaper valgfrihet for enkeltmennesket, belønner egeninitiativ og motvirker passivisering og stønadsavhengighet. Oslo og bydelene skal være lokalmiljøer som tar vare på potensialet, drivkraften og initiativet til alle innbyggere. Det er gjennom arbeid, en stadig bedre kunnskapskole, tryggere nærmiljø og en kompromissløs holdning mot diskriminering og rasisme at vi bygger lokalsamfunnet og landet.

Vi ønsker at Integrering 2.0 skal være en modell som andre kommuner (og land!) kan lære av.

Arbeid er hovednøkkelen til at mennesker fra andre land skal komme til sin rett og bidra til lokalsamfunnet. Den mest avgjørende kvalifikasjonen for arbeid er språkkunnskap. Lang tid i mottak fører til utenforskap og er sløseri med ressurser og enkeltmenneskers liv, uavhengig av om man får opphold eller ikke. Derfor vil Oslo Senterparti prioritere ressurser til å kraftig kutte saksbehandlingstiden i norske asylmottak. Utformingen av velferdsordningene skal alltid gjøre det lønnsomt å jobbe, ta utdanning eller være i opplæring. Det skaper nye kontakter, egen inntekt fører til uavhengighet og muliggjør egne initiativ.

Kontakten med arbeidslivet må etableres så tidlig som råd. Vi vil sette alle asylmottak i stand til å forsterke kvalifiserings- og arbeidstilbudet. Alle nyinnvandrede skal ha en individuell utviklingsplan som fastslår behov for utdanning, praksis og andre tiltak som er nødvendige for å forsørge seg selv. Det må gjøres lønnsomt for kommuner, bydeler og næringsliv å tilby praksisplasser og traineestillinger til nye innvandrere. Oslo Senterparti vil at alle arbeidsinnvandrere og asylsøkere skal få en etableringslos når de blir bosatt. Etableringslosen skal være en lenke mellom den nyankomne, lokalmiljøet og storsamfunnet, og bistå med kontakt med arbeidsgivere, gi råd ved studie- og yrkesvalg og i sosiale spørsmål. Kommunene kan selv ansette etableringsloser, eller samarbeide med bedrifter, bransjeforeninger og frivillige organisasjoner.

Mange lokalmiljøer i Oslo preges av gründervirksomhet og småbedrifter i regi av innvandrere. Oslo Senterparti vil gjøre det enda enklere å bli gründer i Oslo, også for nye nordmenn. Alle bydeler bør ha en gründerkontrakt. Det må skapes flere ordninger for etableringsstøtte som stimulerer gründere som vil starte småskalavirksomhet, i tillegg til de eksisterende ordningene for innovasjon og større eksportrettede satsinger. Nyinnvandrere som har bakgrunn fra næringsliv og gründervirksomhet i opphavslandet må tilbys egne språkkurs og nødvendig opplæring i norsk regelverk og norske rammevilkår. Vern mot diskriminering må også omfatte juridiske personer, så bedrifter som ledes av personer med innvandrerbakgrunn ikke diskrimineres.

Norsk statsborgerskap skal henge høyt, men være oppnåelig. Å oppnå statsborgerskap innebærer en samfunnskontrakt som bekrefter at man har forstått både rettigheter og plikter, respekterer menneskerettigheter, demokrati, likestilling og alle menneskers likeverd, uavhengig av etnisitet, religion, kjønn, seksuell legning eller funksjonsdyktighet. Senterpartiet vil innføre språk- og samfunnskunnskapstest for å få innvilget norsk statsborgerskap.

Oslo Senterparti vil:

 • Starte med å innføre skolemat som en del av Groruddalssatsningen allerede fra 2016, og utvide ordningen til å gjelde hele byen innen 2020.
 • Sette i gang en prøveordning med frivillig bussing i Oslos grunnskoler
 • Teste ut skoleuniform i Oslo
 • Innføre gratis aktivitetsskole ved flere skoler enn i dag
 • Utvidet bruk av gratis kjernetid i barnehagene
 • Styrke morsmålsundervisningen i Oslo-skolen
 • Styrke bibliotekene som møteplasser og læringsarenaer
 • Prioritere ressurser for å kraftig redusere behandlingstiden for asylsøkere, øke kompetansen til ansatte ved mottakene og ha en målrettet satsing på kompetansekartlegging, tilknytning til arbeidslivet og samhandling med lokalsamfunnet fra dag 1
 • Gi kommunene økonomisk handlingsrom til å tilby gratis opplæring i norsk og lokalkunnskap til arbeidsinnvandrere og deres familier
 • Gjøre norskopplæringen yrkesrettet og tilby egne etablererkurs for innvandrere med bakgrunn fra næringsliv og gründervirksomhet i opphavslandet
 • Gi alle arbeidsinnvandrere og asylsøkere en etableringslos når de blir bosatt i en kommune, som en lenke mellom den nyankomne, lokalmiljøet og storsamfunnet. Etableringslosen skal bistå med kontakt med arbeidsgivere, gi råd ved studie- og yrkevalg og i sosiale spørsmål.
 • Gjennomføre forsøk med innstegsjobb og nystartsjobb etter svensk modell, som innebærer at nyankomne innvandrere kan få subsidierte ansettelser som kombineres med norskopplæring, eller at arbeidsgivere slipper arbeidsgiveravgift for nyankomne innvandrere
 • Utrede nystartssoner (zones franches urbaines) i innvandrertette bydeler, der småbedrifter opp til en viss størrelse får reduserte skatter og arbeidsgiveravgifter
 • Gjøre det enda enklere å bli gründer i Norge, gjennom lokal og regional etableringsstøtte og veiledning også for gründere som vil starte for seg selv.
 • Etablere integreringsråd i kommuner og bydeler, og ta initiativ til at kommunene aktivt rekrutterer personer med minoritetsbakgrunn til alle typer stillinger, selv tilbyr praksisplasser og stimulerer lokalt næringsliv til å gjøre det samme
 • Stimulere den lokale frivilligheten økonomisk til å gjøre en innsats for integrering i nærmiljøet, og til å etablere flere alkoholfrie møteplasser og møteplasser for kvinner.
 • Støtte et prosjekt med «kompisformidling» i regi av frivillige organisasjoner, etter modell fra Sverige: http://www.dn.se/nyheter/sverige/kompisformedlingen-matchar-ihop-nya-och-gamla-svenskar/?utm_source=facebook&utm_medium=page&utm_campaign=dn
This entry was posted in Generell, Integrering. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.