Flyktningekrise – tenke globalt, integrere lokalt. Resolusjon fra Oslo Sps årsmøte 05.03.2016

Oslo Senterparti mener at norsk asyl- og flyktningpolitikk skal bygge på humanistiske tradisjoner og vårt internasjonale ansvar for å hjelpe mennesker i nød. Alle som søker om asyl skal sikres god og individuell behandling, slik at ingen sendes tilbake til død, tortur eller forfølgelse. Norge har fremmet respekt for menneskerettigheter og folkeretten, og må fortsette å gjøre det også nå.

Som et lite land er Norge helt avhengig av at respekt for internasjonale avtaler opprettholdes. Norge må ikke undergrave folkeretten gjennom for eksempel å sende asylsøkere tilbake til land eller områder der de ikke er trygge, eller så tvil om FN-konvensjoner skal respekteres og at FNs Høykommissær for flyktninger skal lyttes til. Dette er også slått fast i Sps partiprogram for 2013 – 17.

Løsningen på flyktningkrisen må finnes i samarbeid med andre. Norge bidro under den internasjonale giverlandskonferansen i januar, og dette er positivt og viktig bidrag til å sette verdenssamfunnet i stand til å hjelpe flyktninger, også i de såkalte nærområdene. Norge må fortsette å arbeide for at FNs Høykommissær for flyktninger har nok ressurser til å gjøre sitt arbeid, inkludert å drive flyktningleirer.

For personer som får innvilget opphold og beskyttelse i Norge, vil Oslo Senterparti fremme rask og god integrering. Kommunene må få nok ressurser til å gi et skikkelig tilbud. Språk er essensielt for integrering. Norskopplæring må starte fra første dag i flyktningmottak, og sikres nok ressurser. Frivilligheten er viktige møteplasser, og idrett, musikk, og andre aktiviteter må sikres støtte slik at de kan fortsette å spille sin viktige rolle for integrering.

Arbeid er helt sentralt for god integrering. Det finnes eksempler på at flyktninger utnyttes i den svarte økonomien, og gjennom underbetalte jobber og manglende rettigheter skapes en ny underklasse. Dette må unngås, blant annet gjennom samarbeid med næringslivet. Arbeidslivsorganisasjonene fremmer praksisplasser, og dette er svært positivt.

Mange flyktninger har helt eller delvis fullført høyere utdanning, og Høgskolen i Oslo og Akershus, i samarbeid med Universitetet i Oslo, har satt i gang en «akademisk dugnad» for å legge til rette for at flyktninger skal fortsette sin utdanning. Slike tiltak viser at det er stor vilje til å ta imot og legge til rette for å integrere flyktninger i Norge, og for å legge til rette for at flyktninger skal få bidra med sine ressurser.  For å fremme integrering i Oslo er det viktig at flyktninger blir bosatt i alle bydeler.

This entry was posted in Årsmøte, Integrering, Oslo Sp, Resolusjoner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.