KVU OSLO-NAVET – HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO SENTERPARTIS ÅRSMØTE 05.03.2016

Vurderinger fra Oslo Senterparti:

  • Oslo Senterparti er glad for at det endelig er utarbeidet et helhetlig konsept for å løse transportutfordringene i Oslo og Akershus, og støtter hovedkonklusjonene i utredningen.
  • Planene stiller store krav til samordning og koordinering av både planlegging og utbygging. En rask politisk avklaring på framdriften i det anbefalte konseptet, herunder finansiering, planleggings- og utbyggingsansvar, er helt nødvendig. Statlig reguleringsplan og en egen utbyggingsorganisasjon må vurderes.
  • I utredningen omtales en mulighet for å legge om Hovedbanen mellom Breivoll og Grorud, for å styrke kollektivdekningen i bunnen av Groruddalen. Det er også skissert en løsning med en ny tunnel på Gjøvikbanen mellom Grorud og Nittedal. Oslo Senterparti støtter en moderne tunnel-løsning på søndre del av Gjøvikbanen, og forventer at disse planene samordnes med utbyggingen som er anbefalt i KVU OsloNavet.
  • Sandvika stasjon er foreslått utbygget til 6 spor. Det må sikres en linjeføring/avgreining for Ringeriksbanen som ikke spiser kapasitet på sporet mellom Sandvika og Asker.
  • Oslo Senterparti konstaterer at bussens rolle innenfor ring tre er nedtonet i anbefalt konsept. Etter vår mening har bussen en viktig rolle for å sikre nullvekst i biltrafikken. Det må utarbeides en egen buss-strategi, der utviklingen av tilbudet for ekspressbusser, matebusser etc skisseres. Bussterminalens rolle må avklares, da dette er svært avgjørende for hvordan busstilbudet i regionen vil bli.
  • Utredningen skisserer et framtidig behov for å legge om regionbanene (Askerbanen, Spikkestadbanen, Østfoldbanens Østre Linje, Nittedal – Gardermoen, Hovedbanen, Kongsvingerbanen). Dette bør belyses nærmere i en egen KVU. Det er svært viktig at infrastrukturen er klarlagt for at kommunene skal kunne drive en fornuftig utvikling og arealpolitikk.
This entry was posted in Årsmøte, Byutvikling, Høringsuttalelser. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.