OSLO SENTERPARTI VIL HA STYRT AVVIKLING AV PELSDYRNÆRINGEN – resolusjon fra Oslo Sps årsmøte 05.03.2016

I løpet av de siste ti årene har flere faginstanser og politiske partier tatt standpunkt mot pelsdyroppdrett. Som en følge av dette, har flere land vedtatt forbud mot pelsdyroppdrett eller innført strenge regler.

Pelsdyrnæringen i Norge består i dag av ca. 280 pelsgårder og 108 av disse driver med matproduksjon i tillegg.

I Mattilsynets høringsuttalelse til NOU 2014:15 rettes det kritikk mot næringen: «Basert på vår kunnskap om domestisering og dyrs atferdsbehov er det god grunn til å anta at disse dyrenes artstypiske behov ikke blir tilfredsstilt i dagens driftsformer.»

Veterinærinstituttet uttalte i 2013: “Veterinærinstituttet mener at de krav regelverket vårt stiller til hold av pelsdyr ikke i rimelig grad sikrer akseptabel dyrevelferd, selv om forskriftskravene følges. Veterinærinstituttet er dessuten bekymret for om det er praktisk mulig å føre godt nok tilsyn og sikre tillitsfulle dyr i de største besetningene. På denne bakgrunn mener Veterinærinstituttet at vårt pelsdyrhold bør avvikles.”

Vi mener tiden er moden for at Senterpartiet også tar en større debatt om temaet. Den store majoriteten av landbrukene driver etisk og vil sine dyr vel, og hverken de eller vi som støtter landbruket er tjent med at pelsdyrnæringen får fortsette.

Oslo Senterparti vil derfor gå inn for en styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Styrt avvikling av pelsdyrnæringen må fra myndighetenes side følges opp med en solid økonomisk støtte til en omstilling til annen næringsvirksomhet på de gårdene som blir rammet av pelsdyravviklingen.

Den norske veterinærforening (2009):

“Dagens pelsdyrhold er basert på hold av aktive rovdyr i små nettingbur. Driftsformen betyr at dyrene ikke får tilfredsstilt naturlige adferdsbehov. (…) DNV mener derfor at tiden nå er moden for å vurdere avvikling av alt pelsdyrhold i Norge.”

This entry was posted in Årsmøte, Oslo Sp, Resolusjoner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.