Oslo Sp ber Norge holde fingrene fra TTIP og TISA – resolusjon fra Oslo Sps årsmøte 05.03.2016

EU og USA forhandler i disse dager om TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) og TISA (Trade in Services Agreement).

TTIP – en utvidet EØS-avtale

TTIP-partnerskapsavtalen omfatter mer enn tradisjonelle handelsavtaler. TTIP omfatter avtaler knyttet til offentlig- og private investeringer, til kjøp og salg av tjenester, og om felles produktregler og godkjenningsordninger for vare- og tjenestehandelen.

TTIP dreier seg om:

  • Markedsadgang for varer, tjenester, investeringer og offentlig innkjøp
  • Regelverk og tekniske handelshindringer
  • Generelle handelsrelaterte hindringer

Når det gjelder markedsadgang for investeringer er det foreslått å etablere investeringsbeskyttelse og investor–stat-tvisteløsning (ISDS), en ordning det så langt har vært et av de mest kontroversielle områdene det forhandles om, og er utvilsomt det området som har vakt størst engasjement både i gatene og i media. Dersom ISDS blir en del av TTIP-avtalen, vil det trolig ikke bli flertall for TTIP i EU-parlamentet. Til det er dette forslaget alt for kontroversielt innad i EU. Både Frankrike, Tyskland og Østerrike har signalisert at de kan komme til å stemme mot en TTIP-avtale dersom dette elementet inngår i avtalen.

TISA – privatisering og liberalisering av tjenester

TISA handler om å fjerne hindringer og skape større forutsigbarhet i handelen med tjenester internasjonalt, for eksempel innen finans, transport og helsetjenester.

  • Privatisering og liberalisering av markeder for tjenester – dersom et helsetilbud privatiseres, og det offentlige ønsker å ta tilbake eierskapet, kan TISA-avtalen gjør at den private eieren kan kreve erstatning for tapt inntekt.
  • Forurensning – dersom et land innfører strengere regulering av miljøproblemer, kan bedrifter som forurenser kreve erstatning for eventuelle tapte inntekter som følge av dette.
  • Arbeidstakers rettigheter – dersom et land innfører nye lover for beskyttelse av arbeidstakere eller nye reguleringer i arbeidsmarkedet som reduserer selskapers profitt, som for eksempel nye reguleringer i markedet for bemanningsbyråer, kan dette gi grunnlag for søksmål mot staten.

Det norske regelverket er ikke handelshindringer, men hevdvunne demokratiske rettigheter!

Oslo Senterparti mener at både TTIP og TISA legger opp til en forskyvning av makt bort fra folkestyret og i retning av store internasjonale private foretak. Dette er ikke er til beste for folk flest, hverken i Norge eller i andre land. Vi er derfor imot at Norge deltar i slike forhandlinger eller slutter seg til TTIP- og TISA-avtalene.

This entry was posted in Årsmøte, EØS, Oslo Sp, Resolusjoner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.