Agronomutdanning også for hestefag og skogfag

Resolusjon fra årsmøtet i Oslo Senterparti 4.2.2017:

«Kompetansens betydning for rekruttering til landbruket

Landbruksnæringen har, i likhet med andre næringer, behov for kunnskap og kompetanse for å sikre og utvikle en trygg norsk matproduksjon. Vektlegging av kompetanse og videreutvikling av opplærings- og utdanningstilbudene i landbruket er viktig for rekrutteringen. Arbeidsgruppens rapport viser på flere områder til at kompetanse generelt og god agronomisk kompetanse spesielt har god effekt på lønnsomhet, utvikling og utnytting av gårdens samlede ressurser. En næring som assosieres med høyt kunnskapsnivå og gode muligheter for kompetanseutvikling vil også påvirke landbrukets omdømme og attraktivitet positivt.» (Rapport om økt rekruttering til landbruket)

Norge trenger flere med agronomutdanning for å styrke rekrutteringa til landbruket. I dag er snittalderen på den norske bonden 54 år og kun 10% av bøndene er under 40 år (Aftenposten). Snittalderen ved overtagelse av gårdsbruk er 52 år (Rapport om økt rekruttering til landbruket). Disse tallene viser at om landbruket i Norge skal ha gode muligheter fremover er det helt nødvendig at unge velger å starte opp med gårdsdrift, og et tiltak som er viktig for rekrutteringen er utdannelse som agronom. Slik ordningen er i dag må elever som ønsker yrkeskompetanse som agronom gå tre år på videregående, eventuelt voksenopplæringskurs.

Agronomutdannelsen på videregående består av Vg1 naturbruk, Vg2 landbruk og Vg3 agronom, og ender med yrkestittel som agronom. Etter Vg1 naturbruk er det også mulig å velge Vg2 hest og hovslager eller Vg2 skogbruk. Velger man en av disse er det derimot ingen mulighet for å gå Vg3 agronom og få yrkeskompetanse som agronom, selv om det er mange bønder som driver med hest og/eller skog. En elev som har gått Vg2 hest og hovslager eller Vg2 skogbruk kan kun ta lærlingeløp og fagbrev i det respektive faget, eller Vg3 naturbruk med studiekompetanse.

For å øke mulighetene til agronomutdanning blant unge som er interessert i landbruk, men har hovedinteressen innenfor hest eller skogbruk, ønsker Oslo Senterparti å innføre mulighet for kryssløp fra Vg2 hest og hovslager og Vg2 skogbruk til Vg3 agronom.

Aftenposten: http://www.aftenposten.no/okonomi/Na-er-bare-hver-tiende-bonde-under-40-ar-13250b.html (lastet ned 02.01.17)

Rapporten Økt rekruttering til landbruket:  https://www.regjeringen.no/contentassets/a419268bf01e4245aaccfd15150043e5/rapport—okt-rekruttering-til-landbruket-270116.pdf (lastet ned 01.01.17)

 

This entry was posted in Årsmøte, Resolusjoner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.