Deltakende byutvikling: Et Oslo for alle

Resolusjon fra årsmøtet i Oslo Senterparti 4.2.2017:

Oslo vokser, og det er behov of flere boliger i gode by- og bomiljø. Mens tomter for 16 000 boliger ligger klare uten at en spade er stukket i jorda[1], opplever beboere på Grefsen, Smestad, og andre steder at planlagt utbygging og fortetting truer med å rasere deres nabolag og bomiljø.

Oslo skal vokse, men det er ikke likegyldig hvordan Oslo vokser. Beslutninger som tas nå vil forme byen for flere generasjoner fremover. Over halvparten av verdens befolkning bor i byer, og i 2050 er det beregnet at andelen har økt til 75%. God byutvikling er derfor viktigere enn noen gang. 

Under FN-konferansen «Habitat III» i september 2016 forpliktet Norge seg til å fremme inkluderende, bærekraftige byer, som skal motvirke sosiale skiller og fremme bedre klima og miljø. Oslo Senterparti vil at Oslo skal bli en foregangsby for grønn og deltakende byutvikling.

Dagens metoder for å involvere Oslos innbyggere i byplanlegging er utilstrekkelige. Den enkelte bydel og berørte nabolag må få mer innflytelse på utforming av byrom, bolig- og næringsutvikling. En metode for å dette er holde plansmier med deltakelse fra den som berøres av en planlagt utbygging.

Oslo Senterparti krever at berørte beboere i større grad får delta i beslutninger om utvikling av sitt nabolag. Det skal ikke være utbyggerne som bestemmer hvordan byen skal bli, ut fra et ønske om å tjene mest mulig penger. Beboeres ønsker må gis større vekt i utforming av nye byområder slik at Oslo blir en inkluderende og grønn by også for kommende generasjoner. 

[1] http://www.aftenposten.no/osloby/Her-er-15810-boliger-Oslo-fortsatt-venter-pa-605107b.html?spid_rel=2

 

This entry was posted in Årsmøte, Byutvikling, Resolusjoner, Sentralisering. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.