Krafttak for et anstendig norsk arbeidsliv

Resolusjon fra årsmøtet i Oslo Senterparti 4.2.2017:

Arbeidsmarkedet preges av mer makt til arbeidsgiverne og stadig økt press på arbeidstakere. Dette er konsekvenser av endringer i arbeidsmiljøloven og arbeidsinnvandring fra EØS området. Midlertidighet, bruk av bemanningsbyråer, lave lønninger og ugunstige arbeidstider preger flere bransjer, også innen offentlig sektor.

Rapporten «Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler»1 viser at EU-utvidelsene siden 2004 har gitt et tilbudssjokk i deler av det norske arbeidsmarkedet. Rapporten peker på at lønns- og prisdannelsen samt arbeidsmarkedets virkemåte er endret. Produktivitetsveksten har også falt.

Byggebransjen er blant bransjene som har kommet lengst i den negative utviklingen. Utstrakt bruk av underleverandører og utleiefirmaer gjør kontrollen med arbeidsvilkår krevende, og bransjen har fått et dårlig rykte. Fafo2 har kartlagt arbeidskraften i byggenæringen i 2008 og 2014. Det sees rekrutteringssvikt blant norsk ungdom tross sysselsettingsvekst i næringen. Av 11 prosent sysselsettingsvekst i perioden sto arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa for 79 prosent av veksten.

Et svekket arbeidsliv er negativt for hele samfunnet gjennom redusert lønnsvekst, sysselsetting og produktivitetsutvikling. Det er også en risiko for betydelig sårbarhet ved en eventuell norsk lavkonjunktur der arbeidsvilkårene i andre deler av Europa blir bedre enn i Norge.

Utfordringene knyttet til svekkelsen av arbeidstageres vilkår i arbeidslivet blir nå tydeligere for større deler av samfunnet, også fagorganisasjonene og LO. LO-kongressen vedtok i 2013 at norske tariffavtaler, arbeidslivslovgivning og ILO-konvensjoner skal ha forrang over EU-lover. EØS-avtalen må erstattes av en ny avtale med EU som sikrer dette. Senterpartiet bør inngå et tydeligere samarbeid med kreftene som motarbeider den negative utviklingen i norsk arbeidsliv.

Oslo Senterparti ber om økt innsats for et anstendig arbeidsliv ved å:

  • Styrke arbeidsmiljøloven.
  • Arbeide for å avvikle bruk av bemanningsbyråer i offentlig sektor.
  • Kreve norske arbeidsvilkår for arbeidere fra EØS-land.
  • EØS-avtalen må erstattes av en ny avtale med EU der EUs lover ikke lengre er overordnet norske lover.

 

1http://static1.squarespace.com/static/576280dd6b8f5b9b197512ef/t/57bbed4115d5dbc1c5338eac/1471933773511/SFL+R2-2015+Virkninger+av+allmenngj%C3%B8ring.pdf

2http://www.fafo.no/images/pub/2016/20601.pdf

 

This entry was posted in Årsmøte, EØS, Resolusjoner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.