Styrk fellesskapets offentlige tjenester og eierskap

Resolusjon fra årsmøtet i Oslo Senterparti 4.2.2017:

Senterpartiet vil styrke fellesskapsløsningene. Vi vil sikre nasjonalt eierskap og stanse velferdsprofitørene ved å rekommunalisere viktige offentlige tjenester.

Stadig flere av statens velferdstjenester er de senere år tatt over av kommersielle private aktører f.eks. innen barnehagedrift, eldreomsorg, helsetjenester, asylmottak og avfallshåndtering. Offentlig eierskap av naturressurser og infrastruktur trues av salg til private norske eller utenlandske aktører. Forutsetningen for et sterkt velferdssamfunn er at befolkningen har tillit til forvaltningen av fellesskapets kapital. Private aktørers hovedmotivasjon for å drive offentlige tjenester eller kjøpe infrastruktur og eiendom er muligheten til profitt. Oslo Senterparti krever at markedstankegangen innen offentlig forvaltning stanses fordi

  1. Viktige samfunnsoppgaver må sikres kontinuerlig fornuftig drift og kompetanseutvikling gjennom offentlig styring.
  2. Kommersielle eiere skal forhindres fra å ta ut verdier av skattefinansiert velferd gjennom sosial dumping og dårlige arbeidsvilkår for de ansatte eller mangelfulle tjenester. Folks skattevilje svekkes dersom private eiere beriker seg på det offentliges midler.
  3. Dagens anbudssystem risikerer å belønne useriøse aktører som underpriser tjenestene pga dårlige arbeidsvilkår for de ansatte eller mangelfulle tjenester.
  4. Byråkratiet som kreves for å håndtere anbudsrunder er omfattende. Kostnadene knyttet til anbudsrunder må tas med i betraktning ved konkurranseutsetting av tjenester.
  5. Nasjonalt eierskap av infrastruktur og naturressurser skal sikre fremtidige generasjoner muligheter til å påvirke egen samfunnsutvikling og skape nye næringer og arbeidsplasser.

 

This entry was posted in Årsmøte, Resolusjoner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.