Delegatresolusjon til landsmøtet 2017: Inkludere og integrere – en ansvarlig integreringspolitikk

Vi er i en tid med polariserende krefter som ønsker å splitte samfunnet langs religiøse, kulturelle og etniske skillelinjer. Derfor er det viktigere enn noensinne å verne om verdier som toleranse, medmenneskelighet, inkludering, tillit og respekt på tvers av våre ulikheter. Vi må føre en inkluderende integreringspolitikk som gir mennesker muligheter uavhengig av etnisk, religiøs eller kulturell bakgrunn.  

Brochmann II-utvalget (2017) fastslo i sin rapport at «hvis det norske samfunnet ikke lykkes bedre med integreringen av innvandrere og flyktninger utenfor Europa, er det risiko for at økende økonomisk ulikhet kan spille sammen med kulturelle forskjeller og svekke grunnlaget for samhørighet, tillit og samfunnsmodellens legitimitet.»

Senterpartiet arbeider for et raust samfunn med små forskjeller, der både sosial og geografisk utjevning står sentralt.  Et Senterparti som holder fast ved disse idealene, vil ha gode forutsetninger for å motvirke forskjeller og bevare samhørigheten og tilliten basert på et politisk fellesskap og oppslutning rundt våre viktigste samfunnsinstitusjoner.

Vi har troa på gode integreringstiltak som språkopplæring, arbeid og utdanningsmuligheter, samt deltakelse i lokalsamfunn. For å nå dette målet må vi ha med oss integreringsperspektivet i alle våre politikkområder. Vi må ha en helsepolitikk som er målrettet mot sårbare grupper.  Vi må ha en kulturpolitikk som stimulerer innvandrere til aktiv deltagelse i frivillig arbeid og kulturelle aktiviteter på tvers av etniske og religiøse skiller, og som hegner om trosfriheten. Vi må ha en næringspolitikk som stimulerer flere innvandrere til å starte egen bedrift. Vi må ha en arbeidslivspolitikk som aktivt motvirker diskriminering. Vi må ha en boligpolitikk som motvirker segregering. Vi må ha en justispolitikk som ivaretar den enkeltes rettssikkerhet og ikke gjøres om til et politisk spill som rokker ved grunnleggende rettsstatsprinsipper. Tilbakekallelse av statsborgerskap bør skjer etter domstolsbehandling, ikke ved administrative avgjørelser, og det bør innføres en foreldelsesfrist på slike saker for å skape forutsigbarhet og fokusere ressursene på nye saker.

For å lykkes med integrering av flyktninger og nyankomne innvandrere må vi, ikke minst, ta hele landet i bruk. Det må være spredt bosetting og muligheter i hele landet. En forutsetning for spredt bosetting er at det finnes gode tjenester, arbeidsplasser, næringsliv, skoler, barnehager, og ikke minst fritidstilbud som skaper trivsel og tilhørighet. Flyktninger og nyankomne innvandrere kan i så måte bli en ressurs for sine lokalsamfunn. Konkret kan «Inn på tunet»-gårder i mottakskommuner inngå samarbeid om å gi flyktninger arbeidstrening og gjennom dette styrke språkopplæring og sosiale nettverk. Gitt de riktige verktøy og muligheter vil flyktninger kunne bidra i utviklingen og verdiskapningen i de kommuner de bosettes i.

This entry was posted in Integrering, Landsmøte. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.