Aisha Naz Bhatti om kontantstøtte: Fritt valg – for noen

Å innføre botidskrav for kontantstøtte er feil medisin.

Debattinnlegg i Klassekampen 25.07.2017

Nylig vedtok et stortingsflertall, bestående av H, Frp, Ap, og V, å innføre et botidskrav på fem år for kontantstøtten.  I følge regjeringen bidrar kontantstøtteordningen til at det er mer lønnsomt for innvandrere å være hjemme med barn, fremfor å sende dem i barnehage. Vel, det er jo nettopp det som er intensjonen med kontantstøtten – at foreldre skal kunne velge å tilbringe mer tid med sine barn!

Regjeringen mener botidskravet vil gi innvandrerne sterkere insentiver til å komme raskere i arbeid, samt stimulere til økt bruk av barnehage som er en viktig arena for norskopplæring og generell integrering. For det første: Omfattende forskning viser at økt botid øker yrkesdeltakelsen for de fleste. Det er ikke så enkelt for noen innvandrergrupper å komme raskt i arbeid, og sannsynligheten øker med årene.  For det andre: Ikke alle foreldre ønsker å sende sine små ettåringer i barnehagen. For øvrig så har barnehagedeltakelsen blant minoritetsspråklige barn økt jevnt med årene.

Kontantstøtteordningen skal gi foreldre reell mulighet til å velge om de vil ha barnet i barnehagen eller være hjemme med det de to første leveårene. Tilsynelatende ønsker ikke Ap, V, H, og Frp denne valgfriheten for innvandrerkvinner. Botidskravet vil gjelde innvandrere fra land utenfor EØS-området. EØS-borgere kan oppfylle botidskravet med opphold i sitt hjemland. Kravet har et diskriminerende element i seg.  

Hovedargumentet til motstandere av kontantstøtten er at det hindrer integrering og holder spesielt innvandrerkvinner hjemme. Men hvem er mottakere av kontantstøtten? Riktignok vet vi om landbakgrunn og bosted – men hvem er de? Er de i deltidsjobb, utplassert i praksisplass, under utdanning, har barna hos besteforeldre mens de går tilbake til arbeid etter endt permisjon, er yrkesaktive men velger kontantstøtten for å tilbringe mer tid med sine små barn? Vi trenger mer kunnskap om hvem den heterogene gruppen av kontantstøttemottakerne er.

Det er en blind overtro på at kontantstøtten er årsaken til at kvinner med små barn er hjemme. Hvis vi legger til grunn denne argumentasjonen så vil man tro at det var høyere yrkesdeltakelse før støtten ble innført, men sannheten er at det ikke er tilfellet. I 1994 var for eksempel yrkesdeltakelsen blant innvandrerkvinner fra den tredje verden på 38 prosent.  

Innvandrerkvinner er en sammensatt gruppe og yrkesdeltakelsen varierer. Mens det er høyere yrkesdeltakelse blant andregenerasjons «innvandrerkvinner» og flere tar høyere utdannelse, så er yrkesdeltakelsen lavere blant førstegenerasjons innvandrerkvinner. Vi må også skille mellom de som kommer fra EØS- land,de med kort botid i Norge,de med flukt- og asylbakgrunn, samt yrkesaktive kvinner som benytter seg av ordningen.

Videre må vi ha i mente at tradisjonelle kjønnsroller også påvirker innvandrerkvinners yrkesdeltakelse. Språkkunnskaper, kompetanse, og yrkeserfaring er også vesentlige momenter som forklarer kvinners yrkesdeltakelse.

Dessuten må en heller ikke overse det faktum at vi har kvinner som ønsker å jobbe, men møter hindringer og fordommer på arbeidsmarkedet.

Det skal for all del lønne seg å ha inntektsbringende arbeid, og det er nødvendig med gode tiltak og insentiver som stimulerer til det. Om botidskravet for kontantstøtten vil føre til nettopp dette tviler jeg på. Mest sannsynlig, og dessverre, vil det føre til ytterligere barnefattigdom hos målgruppen.

Alle småbarnsfamilier i Norge bør få den samme valgfriheten, uavhengig av bakgrunn. Jeg vil avvente med å bejuble dette vedtaket. Stortingsflertallet har skrevet ut feil medisin.

                                                                                                 

Aisha Naz Bhatti, førstekandidat Oslo Senterparti

 

 

This entry was posted in Debattinnlegg, Integrering. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.