Aisha Naz Bhatti om Sp og altruisme i Bistandsaktuelt (se forrige post)

Senterpartiet stiller spørsmålstegn ved rangeringen gjort av studentorganisasjonen Effektiv Altruisme. Foto: Speed, Jan Martin

Effektiv solidaritet gjennom klimasmart bistand

MENINGER: Senterpartiet ønsker en helhetlig bistandspolitikk som legger til rette for at mennesker og lokalsamfunn får muligheten til å løfte seg ut av fattigdom.

Av Aisha Naz Bhatti Sist oppdatert: 06.09.2017

«Effektiv altruisme» har publisert en vurdering av partienes bistandspolitikk i Bistandsaktuelt 5. september. Senterpartiet tar gjerne en debatt om hvordan man oppnår god og effektiv bistand og, men når anbefalingene til oss er at vi skal «prioritere bistand høyere» og «redusere handelsbarrierer overfor lav- og mellominntektsland» stiller vi spørsmålstegn ved grunnlaget for rangeringen.

Senterpartiet har programfestet at Norge skal fortsette å lede an i den globale kampen mot fattigdom, og vi har forpliktet oss på å gi minst 1 prosent av BNI til utviklingshjelp. Sammen med Krf, V og SV har Senterpartiet gått inn for å sette et tak på 10 prosent på hvor mye av bistandsbudsjettet som brukes til flyktninger i Norge, selv om OECD åpner for en større andel. Dagens regjering bruker opp mot 20 prosent. Selv om kapitlet om bistand ikke er det lengste i Senterpartiets program, mener vi både innholdet, kombinert med hva vi faktisk gjør, viser at vi prioriterer bistand.  

Når det gjelder handel støtter Senterpartiet, slik det også er nedfelt i Bærekraftsmål 17, at det ikke skal være handelsbarrierer for minst utviklede land. Vi er derimot uenig  med Effektiv Altruisme i at det skal være et generelt mål for bistanden å redusere handelsbarrierer for mellominntektsland.

De fattigste landene har tollfri adgang til norske markeder idag. Det er bra. Men de fattigste landene ønsker ikke generell liberalisering for alle land. De ønsker differensiering. Dersom de skal konkurrere på samme vilkår som mellominntektsland vil det bli vanskeligere for dem å være konkurransedyktige, siden de i utgangspunktet stiller svakere, med svak infrastruktur og konkurransekraft. Global frihandel med mat kan være greit nok for oss som bor i land med god kjøpekraft, men gjør fattige land sårbare. Når matprisene øker på verdensmarkedet, kan vi rike kjøpe det vi trenger, mens fattige sulter.

Slik vi forstår tankegangen til «Effektiv Altruisme» handler det om å bruke bistandsmidlene der de gjør størst mulig forskjell. Dette er et mål Senterpartiet deler. Samtidig ser vi at «Effektiv Altruisme» stykker opp bistanden i enkeltintervensjoner, og sammenligner kost og nytte ved hver av dem. Da blir regnestykket straks komplisert, for hva skal du ta med?

I dagens bistand har fokuset på resultater gjort at tiltak som er lette å telle og måle, som vaksiner, får mye oppmerksomhet. Det er ikke galt i seg selv, problemet er at det er vanskeligere å finne nødvendig støtte til andre typer tiltak som krever gode systemer og institusjoner. Et eksempel er klimasmart landbruk. Slikt landbruk vil kunne gi bedre ernæring og skaffe inntekter til en hel husholdning. Vi ser at Effektiv Altruisme lenker til en oversikt som viser at landbruksbistand ikke er effektiv. Vi ser heller til tunge fagmiljøer som Verdensbanken, og vår hjemlige Utviklingsfondet, som begge begrunner godt hvorfor landbruksbistand må økes for å brødfø en økende befolkning. I tillegg kommer økende utfordringer på grunn av klimaendringer. Vi er nødt til å ta klimaendringer på alvor, også i bistanden, hvis vi skal lykkes med å få til en bærekraftig utvikling.

Senterpartiet ønsker en helhetlig bistandspolitikk som legger til rette for at mennesker og lokalsamfunn får muligheten til å løfte seg ut av fattigdom. Dette vil kreve både enkelttiltak som lett lar seg måle, og mer omfattende arbeid som bygging av institusjoner og god offentlig forvaltning, utfordring av maktstrukturer som undertrykker og ekskluderer, og ikke minst at de det gjelder selv må få delta i beslutninger. For å få til dette mener vi at vi trenger en egen bistandsminister, og vi vil bidra til dette i en ny regjering. Mennesker som er opptatt av god bistand kan trygt stemme på Senterpartiet.

This entry was posted in Debattinnlegg. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.