Høringssvar fra Oslo Senterparti om Aker sykehus

Fra Oslo Senterparti:

Høringssvar, forslag til planprogram for Trondheimsveien 235 – Aker sykehusområde, detaljregulering med konsekvensutredning

Oslo Senterparti takker for muligheten til å kommentere på planprogrammet for Aker sykehusområde og for god informasjon gjennom åpent møte 4. januar, der vi deltok.

Senterpartiet har gjennom flere år arbeidet for å gjenopprette lokalsykehusfunksjoner på Aker for å sikre et godt lokalsykehustilbud for innbyggerne i Groruddalen. Vår første kommentar er derfor at vi setter stor pris på at dette arbeidet nå settes i gang.

Generelt er Oslo Senterparti positiv til forslagene som ligger i planprogrammet om hva som må utredes i forbindelse med utvikling av Aker sykehusområde, og vi har noen spesifikke kommentarer:

  • Gitt de vanskelige trafikale forholdene i området rundt sykehusområdet vil vi understreke viktigheten av å legge til rette for god tilgang for den økte trafikken som sykehus og legevakt vil medfører. Dette må bygge på realistiske beregninger av antall kjøretøy.
  • Som det står i planprogrammet (s. 19) fremstår Aker sykeshusområde som noe lukket med sin plassering høyt i terrenget omgitt av Ring 3 og Trondheimsveien. Oslo Senterparti støtter at det bør utredes hvordan sykehusområdet knyttes bedre til omkringliggende områder, og at det legges opp til interaksjon med lokalmiljø gjennom at det opparbeides grøntområder, torg, og næringslokaler på bakkeplan. Slik kan sykehusområdet bidra til å skape et godt miljø for både ansatte, pasienter, pårørende og andre som bruker området.
  • I teksten nevnes at det må klargjøres om det er behov for helikopterlandingsplass (s. 19). Dette gjentas under punkt 8a under kap 3.2 «Program for undersøkelser og utredninger».
  • Oslo Senterparti støtter at det opprettes helikopterlandingsplass gitt sykehusets akuttfunksjoner.
  • Oslo Sp støtter at det planlegges god adkomst med kollektivtransport, både trikk, buss
    og taxi, samt parkeringsanlegg under bakken.
  • Vi registrerer at det skal legges ned tre barnehager på sykehusområdet for å gi plass til utbygging. Forutsatt at det er behov for disse barnehageplassene vil Oslo Senterparti be om at det belyses hvordan barnehagekapasiteten i bydelen kan opprettholdes.
  • Miljø- og klimahensyn er sentrale. Selv om byggematerialer ikke vurderes på dette trinnet i prosessen, vil Oslo Senterparti be at tre vurderes som byggemateriale når dette blir aktuelt. Tre er ikke bare vakkert og et godt byggemateriale, det er også viktig for karbonlagring. Bruk av tre i store offentlige byggeprosjekter som dette kan også bidra til en lønnsom skognæring. Generelt ønsker Senterpartiet at nye offentlige bygg alltid skal vurderes utført i massivt tre eller reisverk av trematerialer.

Vi ser frem til å følge dette arbeidet videre.

Med vennlig hilsen

Bjørg Sandkjær
Leder
Oslo Senterparti

This entry was posted in Byutvikling, Høringsuttalelser. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.