Resolusjon vedtatt på Oslo Sps årsmøte 2018: Desentraliser styringen av Oslo kommune

Selv om Oslo liten by med korte avstander, er avstanden fra innbyggerne til de som tar avgjørelsene angående byens styre og stell svært stor. Det kan argumenters for at avstanden er større en noen andre steder i landet, om ikke målt i antall meter så målt i organisatorisk avstand.

Det er derfor viktig at byens innbyggere får sterk kontroll over utviklingen i sitt eget nærmiljø. Dette vil ikke bare sikre en mer harmonisk utvikling av vår by, men også sikre et sterkere lokalt engasjement hos byens innbyggere. Dette lokale og personlige engasjementet er man videre helt avhengig av om Oslo fortsatt skal fortsatt være «Den store byen med det store hjerte».

Videre er det viktig med lokaldemokratisk kontroll av viktige offentlige oppgaver. I en by med over 650.000 innbyggere kan ikke denne lokaldemokratiske kontrollen besørges av et bystyre på 59 representanter. Bydelsutvalgene har dessverre svært liten makt i slike sammenhenger og den lokaldemokratiske kontrollen i bydelene blir derfor liten.

Oslos styre og stell bør derfor desentraliseres ned til Oslo bydeler, og Oslo Senterparti bør være den selvskrevne garantist for at dette skjer.

En slik desentralisering ville nødvendigvis føre til store endringer i måten Oslo Kommune organiseres på. Eksempelvis kunne dette være å legge ned store byomfattende etater (som f.eks. Sykehjemsetaten eller Undervisningsetaten) og overføre ansvaret til bydelene. Andre eksempler kunne være å flytte beslutningsansvar innen temaer som byutvikling ned til de berørte bydelene.

Vel vitende om at slik endring kan skape reaksjoner, debatt og har til dels store ringvirkninger, bes årsmøte om å fatte et prinsippvedtak som tydeliggjør at Oslo Senterparti faktisk ønsker en slik desentralisering av byens styre og stell.

Et slikt resolusjonsvedtak vil videre gi Oslo Senterpartis ulike utvalg og ledelse frihet til meisle ut et politisk grunnlag og politisk alternativ som tydeliggjør senterpartipolitikk i et organisatorisk byperspektiv.

Oslo Senterparti vil:

Oslo Senterparti ønsker gjennomgående endringer i hvordan makt og beslutningsansvar er fordelt i Oslo kommunes organisatoriske oppbygning. Endringen skal være til fordel for makten bydelene har, og på bekostning av makten som nå ligger i Oslo Kommune sentralt.

For å sikre lokalpolitisk kontroll, engasjement og medvirkning for byens borgere ønsker Oslo Senterparti på prinsipiell basis at alt det er formålstjenlig å desentralisere ned på bydelsplan, skal desentraliseres ned på bydelsplan.

Oslo Senterparti ønsker videre at et slikt prinsipielt standpunkt skal inkorporeres i ulike politiske program og standpunkt fram mot kommunevalget i 2019.

This entry was posted in Årsmøte, Resolusjoner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.