Resolusjon vedtatt på Oslo Sps årsmøte 2018: Høring om imamutdanning i Norge

Oslo Senterparti vil ha fortgang i behandlingen av utredningen av egen imamutdanning i Norge. Som en del av integreringsforliket fra 2015, ble regjeringen pålagt å utrede mulighetene for en egen imamutdanning i Norge. Da regjeringen kom tilbake til Stortinget med sin integreringsmelding sommeren 2016, var derimot dette punktet utelatt. I stedet for å arbeide videre med å gjennomføre Stortingets ønske, har kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen siden gjemt seg bak manglende engasjement i muslimske miljøer.

Oslo Senterparti mener at regjeringen må jobbe hardere med å forankre en slik utdanning blant muslimske miljøer i Norge, da det er særdeles viktig at en slik utdanning har legitimitet hos muslimske nordmenn. Det er Oslo Senterpartis oppfatning at Norge er tjent med et eget teologisk miljø for islam.

Ideelt sett burde en slik utdanning være forankret i og utformet basert på innspill fra en tverrmuslimsk plattform, som for eksempel Islamsk Råd (IRN). Gitt den interne situasjonen i IRN virker dette ikke realistisk i overskuelig fremtid. Det er derfor desto viktigere at norske muslimer finner nye samlende arenaer, og arbeidet med en imamutdanning vil kunne bidra til å skape en slik plattform. Oslo Sp mener derfor det er viktig å forhindre at prosessen mot en slik utdanning stagnerer.

Vi oppfordrer regjeringen til å initiere en bred høring for å finne en prosess og et innhold som sikrer at en imamutdanning får legitimitet. Videre bør man gjennom høringen avklare hvordan arbeidet bør legges opp på en best mulig måte, og om det eventuelt bør nedsettes et offentlig utvalg.

Høringen må gjennomføres på en slik måte at det i ettertid er mulig å identifisere en gruppe personer/organisasjoner som får mandat til å koordinere arbeidet etter en konkret tidslinje som munner ut i et produkt som kan danne grunnlaget for utformingen av imamutdanningen.

Oslo Senterparti vil:

Ha en høring med bred forankring blant organisasjoner med kulturell og religiøs tilknytning til islam og norske muslimer. Et mål for høringen må blant annet være å finne veien videre for prosessen og hvorvidt det skal etableres et utvalg for imamutdanning i Norge.

This entry was posted in Årsmøte, Resolusjoner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.