Resolusjon vedtatt på Oslo Sps årsmøte 2018: Norge skal ta imot flere overføringsflyktninger

Kommuner rundt i hele landet har bygget opp kompetanse på å ta imot flyktninger, og ønsker å bosette flere. Samtidig kommer det færre flyktninger til Norge. Asylmottak og kompetansemiljøer legges ned i rekordfart.

Det har aldri vært så mange mennesker på flukt som det er nå. FN har bedt Norge om å ta imot flere flyktninger og slik bidra i den internasjonale dugnaden for å gi flyktninger trygge hjem. Norge har ressursene til å stille opp. Kommunene står klare. Kommunenes Sentralforbund (KS) tar til orde for at kommunene har kompetanse og kapasitet, og at Norge bør vurdere å øke antall overføringsflyktninger. 1 Vi mener det vil være god distriktspolitikk å bosette flere flyktninger i kommuner som ønsker det. Dette vil skape arbeidsplasser, samt generere aktivitet og utvikling som er viktig for de ulike lokalsamfunnene. 12 frivillige organisasjoner har tatt til orde for at Norge bør ta imot 5000 overføringsflyktninger i året.2

Senterpartiet har programfestet at vi vil føre en anstendig og ansvarlig flyktningpolitikk, og som del av dette, «prioritere kvoteflyktninger gjennom FN». Å hente overføringsflyktninger til Norge innebærer å hjelpe mennesker som allerede er på flukt.

Senterpartiet bør gå inn for å foreslå en økning i antall overføringsflyktninger utover de 2 120 som regjeringen har foreslått i statsbudsjettet for 2018.

Senterpartiet mener at Norge skal ta imot flere overføringsflyktninger gjennom FN enn det regjeringen foreslår, og at antall overføringsflyktninger bør være opp mot 5000 pr. år.

1  http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/flyktninger/bosetting/ks-anbefaler-regjeringen-a-oke-antallet-overforingsflyktninger/
2  https://www.vg.no/nyheter/meninger/flyktningkrisen-i-europa/en-dugnad-for-flyktningene-vi-ikke-lenger-ser/a/24150022/
This entry was posted in Årsmøte, Resolusjoner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.