Fylkesleder Bjørg Sandkjær i Dagsavisen: Oslo trenger lokalsykehus – ikke legg ned Ullevål!

Etter ti år med drakamper er planen nå at Rikshospitalet på Gaustad skal overta regionfunksjonene fra Ullevål og være lokalsykehus for tre bydeler. Aker skal bli lokalsykehus for seks bydeler med storbylegevakt. Radiumhospitalet får nybygg støttet av private donasjoner. Ullevål sykehus-tomta skal «frigis til byutvikling» og sykehusdriften avvikles. Dette er en dyr og dårlig løsning for Oslos innbyggere. 

21. juni møtes styret i Helse Sør-Øst. På dagsorden står en orientering om planene for å bygge ut sykehusene på Aker og Gaustad, samt å diskutere risikovurdering av nedleggelse av Ullevål Sykehus.

Senterpartiet støtter gjenopprettelse av Aker Sykehus som lokalsykehus, og har blant annet fremmet forslag om dette i Stortinget. Senterpartiet har også støttet videreutvikling av Ullevål Sykehus. Nedleggelse av Ullevål, og storstilt utbygging på Gaustad, er en dyr og dårlig løsning. Det er en rekke grunner til at styret i Helse Sør-Øst bør tenke seg om for å sikre at Oslos innbyggerne får det sykehustilbudene vi trenger:

For få senger selv med nye sykehus: Beregninger fra Sykehusbygg viser at Oslo-sykehusene skal ha i underkant av 150,000 færre liggedøgn i året. Disse skal forsvinne ved at en tredjedel effektiviseres bort, en tredjedel flyttes til hotell, og en tredjedel overføres til Oslo Kommune. Oslo byråd er svært kritisk til beregningen – de skriver i sitt høringssvar på utviklingsplanen at Oslo Kommune ikke har blitt konsultert. I tillegg kommer at tidligere beregninger har lagt til grunn av lokalsykehus i Oslo skal planlegge for 90% belegg. Dette til tross for at internasjonale retningslinjer anbefaler å planlegge for 85% belegg. 90% belegg er høyt og gir mindre fleksibilitet til å håndtere akuttbehov.

Ikke klart om Aker vil gjenoppstår som lokalsykehus for Groruddalen: I utviklingsplanen for Oslo Universitetssykehus, vedtatt i april i år, står det at «Målbildet er at regionsykehusfunksjonene inklusive akuttfunksjoner, samt lokalsykehusfunksjoner for tre bydeler, skal være samlet på Gaustad, mens Aker skal bygges som et lokal-/områdesykehus for 6 bydeler» (s. 146) I planprogrammet for Aker Sykehus, også fra april i år, står det at Aker skal være akuttsykehus for henholdsvis tre, fire og fem bydeler – i samme dokument. Bjerke bydel, hvor Aker sykehus ligger, skal ikke høre til Aker. Et spørsmål blir derfor hvem Aker skal være lokalsykehus for? Og hvorfor skal ikke Aker være lokalsykehus for innbyggerne i bydelen sykehuset ligger i?

Bygging på Gaustad i stedet for opprustning av Ullevål er dyrt: Nødvendige nye bygg på Gaustad er kostnadsberegnet til rundt 15 milliarder kroner. Samtidig er bygninger til verdi av 6-7 milliarder kroner på Ullevål fullt ut brukbare. Dette gjelder de relativt nye bygningene sentralblokk, barnesenter, p-hus med helikopterlandingsplass, kreft- og isolatsenter og akuttbygg. I tillegg er kvinnesenter, midtblokk, søsterhjemmet, lab- og administrasjonsbygget også brukbare. På Ullevål er det kun behov for et nytt senge- og poliklinikkbygg. I tillegg kommer de historiske kvalitetene ved Ullevål, som et kulturområde som vi mener er verdt å bevare og videreutvikle.

Tomta på Gaustad er uegnet: Gaustad-tomta er trang og bratt. Nye sykehusbygg vil måtte bygges svært høye, med store nivåforskjeller som vil gjøre arbeidet i sykehuset svært tungvint. Flere av bygningene på både Aker og Gaustad er dessuten fredet. I risikoanalysen som er en del av underlaget for styremøtet 21. juni er «Konflikt mellom verneinteresser og “ett” (funksjonelt) Sykehus» beregnet til å være tredje største risikoen for prosjektet, beskrevet som at «Riksantikvaren og Oslo komune har egne særinteresser i forhold til bevaring av verneverdige bygning og landsskap som kan hindre funksjonelt sykehus» (sic). Arkitekt Dag Hovland har gjennomgått planene, og skriver at «Det finnes ingen reelle arealreserver på Rikshospitalet. Foreslått utbygging i nord og sør vil være kostbar og negativ for sykehusdriften. Det beskrives en risikoprofil for gjennomføring, kostnader og framdrift som langt overskrider den risikoprofilen som i sin tid ble utarbeidet for å diskvalifisere Ullevål fra videre drift. Det kan ikke bygges et effektivt, samvirkende regionsykehus med utgangspunkt i Rikshospitalet.» («Nye sykehusbygg i Oslo – hvor og hvordan?», utgitt av Stiftelsen Nasjonale medisinsk museum og Oslo Legeforening, tilgjengelig her: https://bit.ly/2HYKUET)

Flertallet av Oslo-partiene vil beholde Ullevål. Fagmiljøene, med Legeforeningen i spissen, vil beholde Ullevål. Innbyggerne vil beholde Ullevål, og har samlet oss i aksjonen «Redd Ullevål Sykehus». Senterpartiet vil oppfordre styret i Helse Sør-Øst til å lytte til disse stemmene. Heller enn nedleggelse bør det planlegges for et nytt klinikkbygg på Ullevål lokalisert bak dagens midtblokk. Planene om utbygging av Gaustad skrinlegges. Den vedtatte gjenåpningen av Aker som lokalsykehus må komme på plass raskest mulig, og Aker må igjen bli lokalsykehus for Groruddalen.

 

Skrevet med Kjersti Toppe, stortingsrepresentant Senterpartiet og nestleder i helse- og omsorgskomitèen, og Margaret Eide Hillestad, leder Oslo Senterkvinner og styremedlem i «Redd Ullevål Sykehus»

This entry was posted in Debattinnlegg, Ullevål. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.