Rune Svendsen i ABC Nyheter om jakt og forvaltning i Oslos bymark

Skogen må forvaltes | ABC Nyheter


Rune Svendsen
Styremedlem
Oslo Senterparti

Byrådets forslag om å forby jakt på småvilt og rovvilt i marka er i strid med anerkjente forvaltningsmessige prinsipper.

Den 8. desember kan vi lese i media at byrådet ved blant annet MDG ønsker å stoppe forvaltning av faunaen i Oslos skoger.

I den nye skogplanen «Mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes skoger 2018-2027» foreslår byrådet nærmest i en bisetning å forby jakt på småvilt og lisensfelling av rovdyr som gaupe, ulv, jerv og bjørn, i alle kommunens skogeiendommer i Oslo kommune.

Jakt er ikke noe nytt stridstema i Oslo, dette har vært debattert i nærmere hundre år siden byen het Kristiania. Stridstemaet har vært at jakt foregår for nær der folk ferdes.

Oslo kommune eier store landbruks-, natur- og friluftsområder, ikke bare i bare i kommunen men også i nabokommuner. Et viktig mål har siden slutten av 1800 tallet vært å sikre friluftslivet og byens drikkevannskilder. Et annet viktig mål er å sikre en god balanse mellom fauna og flora. På privat grunn i Oslo kommune er det aktiv høsting av naturens overskudd nettopp for å drive forvaltning av både dyre- og planteliv. Her spiller friluftsliv, jakt og annen bruk av naturen en viktig rolle.

I dag foregår det høstingsbaserte friluftslivet stort sett på privat grunn, men langt fra alt. Det drives aktiv jegeropplæring på kommunens eiendom blant annet på øyene i Oslofjorden. Denne formen før høstingsbasert friluftsliv er forvaltning for å forhindre skade på viltvoksende planter som for eksempel hjortevilt lever av. På Håøya er det for eksempel satt ut geiter på beite for nettopp å forvalte floraen slik at den ikke gror igjen.

Småvilt er gnagere, jaktbare fugler, hare og rev. I tillegg har vi fremmede arter som er uønsket i Norsk natur, som villmink og mårhund med flere. Reven er for eksempel en meget dyktig jeger som spiser egg, fugl på bakken, gnagere, og forstyrrer økosystemet negativt. I Akerselva er det i høst observert villmink, som i Artsdatabanken står på listen over fremmede arter som utgjør en økologisk risiko for naturmangfoldet – tidligere kjent som svartelista.

Som grunneier kan Oslo kommune i henhold til lovverket nekte jakt på kommunens eiendom. Hvor lurt dette er sett i forvaltningsperspektiv er noe helt annet. Forvaltning av fauna og flora går hånd i hånd og å la være å forvalte faunaen, og spesielt rovdyr, strider mot anerkjente prinsipper. Byrådet vil drive skogen i «pakt med økologiske og bærekraftig prinsipper». Senterpartiet mener at å forby jakt på rovdyr og småvilt ikke er forenlig med disse prinsippene.

Når det gjelder bestandsmål hevdes det at ulven er utrydningstruet. Om vi ekstrapolerer bestandsmålene fra Mech og Boitani « WOLVES: BEHAVIOR, ECOLOGY, AND CONSERVATION» fra 2004 finner vi et antall i dag på ca 180 tusen individer globalt.

Vi vil også minne om at det er vedtatt politikk at ulven skal forvaltes.

Jakt og friluftsliv generelt reguleres av en rekke lover og forskrifter og vi mener dette på tilstrekkelig vis sikrer gode rammevilkår for slik aktivitet. A forby jakt er svært inngripende i forvaltningsøyemed.

Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF) er kritiske til forbudet og mener det går mot Stortingets vedtatte rovviltpolitikk.

Les også: Minst 67 ulver registrert i Norge

«Med et generelt forbud mot all jakt på store rovdyr, etablerer byrådet i praksis et reservat. Det blir derfor åpenbart for oss at dette er en politisk markering og uttrykk for en negativ holdning til jakt,» sier leder Line Lillebø Osfoss i Oslo NJFF. Oslo Senterparti mener byrådet bør utvise forsiktighet med å forby høstingsbasert friluftsliv, og viser også til at ingen av byens jeger- og fiskeforeninger har vært invitert på høringsrunder.

Jo bedre naturen forvaltes, jo mindre er behovet for vern. Dette krever en helhetlig områdeforvaltning over fylkesgrenser og er bedre samarbeid mellom forvaltningsorganene og rovviltnemdene, også på tvers av regionene. De som lever tett på rovdyra må ha mulighet til å påvirke forvaltningen av bestanden.

Senterpartiet vil ikke ha finsk-russisk ulv i Norge og derigjennom fjerne ulvesonen.

Et forslag vedtatt av byrået i Oslo vil også ha konsekvenser for nabokommuner, som heller ikke har hatt anledning til å bli hørt i denne saken.

Vi ber bystyret utvise klokskap når denne saken skal behandles og voteres over.

This entry was posted in Generell. Bookmark the permalink.

2 Responses to Rune Svendsen i ABC Nyheter om jakt og forvaltning i Oslos bymark

 1. Admin says:

  Tilsvar til Runes innlegg fra Rasmus Hansson, MDG:

  abcnyheter.no
  Rovdyr i Marka: Rikdom for alle, ikke jaktmonopol
  20. des. 2018 21:49

  Rasmus Hansson

  Tidligere nasjonal talsperson og stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne

  Oslo-byrådets ønske om å la rovdyr være i fred i Oslos skoger er trygt forankret i flertallets syn i Oslo. Marka-turen blir enda finere hvis det finnes en liten sjanse for spor av en gaupe eller jerv, skriver Rasmus Hansson (MDG).

  Ulv har vi hatt i Østmarka en stund nå. Det gleder de aller fleste. Og det bør vel være greit å frede arter som jo faktisk er fredet?

  Dessuten er det et biologisk og prinsipielt helt riktig grep i 2018 å gjøre Oslomarkas natur lite grann likere det økosystemet som disse skogene opprinnelig var. Akkurat dette er kanskje det aller viktigste målet i internasjonal naturvernpolitikk. Årsaken til verdens dødelig raske tap av dyreliv og arter er at nesten ingen natur lenger får lov til å være bare natur. Verden og Norge har et skrikende behov for å bygge opp igjen natur.

  Østmarka er stort og relativt uberørt område med rikt biologisk mangfold. Vern vil være viktig både for å bevare skogen, ta vare på det det biologiske mangfoldet og for å sikre nåværende og fremtidige generasjon gode friluftsopplevelser nært byen. I 2019 skal Oslo være Europas miljøhovedstad. Å få satt i gang en formell verneprosess for Østmarka nasjonalpark vil være en flott miljøhovedstad-gave til innbyggerne i regionen.

  Leder i Oslo Jeger og Fiskeforbund (NJFF), Line Lillebø Osfoss, hevder likevel i Aftenposten (8. des) at Oslo-byrådets ønske om ikke å ha rovdyrjakt i Oslos skoger «hindrer god forvaltning av rovviltbestanden”,er et politisk uttrykk for ” en negativ holdning til jakt” og ” hever terskelen for at Oslos innbyggerne kan lære om naturen og finne verdien i å selv kunne skaffe seg kortreist, miljøvennlig mat ». Rune Svendsen Styremedlem Oslo Senterparti, sier seg enig med NJFF her i ABC Nyheter.

  Bakgrunn:

  Kjære Senterpartiet og NJFF: Det er helt greit at vi er uenige om rovdyrjakt. Men hvorfor stemple folk som motstandere av jakt, av god naturforvaltning og av generell naturkunnskap bare fordi noen tillater seg å tenke litt annerledes om natur- og rovdyrforvaltning?

  Jeg synes jakt ofte er en bra ting. Jeg synes NJFF gjør mye bra. Hvis NJFF og Senterpartiet gidder å sjekke vil de finne ut at det, vil de se at det gjør Miljøpartiet De Grønne også.

  Og at vi er helt enige i at jakt kan bidra til forståelse og respekt for natur og mat.

  Jeg kan ganske mye om norsk vilt og natur. I likhet med mange andre har jeg lært meg det ved å studere natur, jobbe med natur, ferdes i natur og være glad i natur. Men ikke ved å jakte. Selv om jeg med glede har gjort det også. Som biolog må jeg minne Osfoss og Svendsen om at man dummer seg ut faglig hvis man hevder at alt annet enn jakt gir dårlig viltforvaltning og naturforståelse. Slikt kan dessuten skape et uheldig inntrykk av at NJFF og Sp nærmest krever monopol på å forvalte norsk vilt, på den måten som er morsomst for NJFFs medlemmer.

  Oslos skoger er en fantastisk verdi for Oslos befolkning. Marka (og fjorden) gjør Oslo til verdens beste hovedstad å bo i.

  Dette natur-skattkammeret er det uhyre viktig å behandle etter de aller beste og mest framtidsrettede prinsipper for biologi og friluftsliv.

  Av hensyn til naturen selv, og av hensyn til Oslos befolkning. I dag er Marka, enda så glad vi er i den, en typisk moderne, over-forenklet versjon av hva naturlig skog egentlig er. Det er mindre variasjon i treslag, alder, planter, insekter og andre dyr enn en «naturlig» versjon av Marka ville hatt. Framfor alt mangler artene som på mange måter er aller mest styrende i et økosystem; store rovdyr.

  Også denne vinteren ser vi at regjeringen legger opp til omfattende lisensjakt på ulv, hvor det også legges opp til innenfor ulvesonen. Jeg er redd for at regjeringen i samråd med Senterpartiet fører en ulvepolitikk som styrer mot å utrydde ulven fra norsk natur. Det gjør meg opprørt.

  Oslomarka kan aldri bli en «ekte villmark». Men Oslomarka er stor og har god plass til å bli litt villere. Vi kan gjøre noe for å bygge opp naturmangfoldet, opplevelsesrikdommen og mulighetene for naturkunnskap.

  I Oslo jobber vi systematisk med å gjenskape naturmangfoldet i kommuneskogene, blant annet gjennom å drive miljøvennlig skogsdrift, som plukkhogst. Dette er også en trend mange steder i Europa. Det gir både flottere skog og mye rikere naturmangfold. Rovdyr som ulv og gaupe er en naturlig del av dette naturmangfoldet som vi har et ansvar å ta vare på.

  De Grønne har foreslått på Stortinget et krafttak for å bygge opp igjen mangfoldet i norsk natur. Det kan vi blant annet gjøre ved å beskytte rovdyr som kommer tilbake til Marka. Samtidig ønsker De Grønne en storsatsing på forebyggende tiltak mot rovdyrtap. Slike tiltak inkluderer gjerding, overvåking og bruk av beitedyr med et bedre forsvarsinstinkt. Vi vil også ha et kraftig inntektsløft for de med dyr på beite, slik at de er mindre sårbare for rovdyrtap. Slik politikk bør vil selv Senterpartiet kunne bejuble?

  Men i det minste håper jeg jeger-organisasjonen NJFF og Sp kan stå sammen med De Grønne om å ønske naturene egne jegere velkommen tilbake i skogen.​

 2. Admin says:

  Tilsvar fra Rune Svendsen til Rasmus Hanssons innlegg:

  Rasmus Hansson og MDG har i kveld svart på min kronikk i ABC nyheter Mandag 17 Desember. Han er ikke enig i at å nekte jakt på Oslo kommunes grunn er dårlig politikk. I går ble skogplanen for de neste ti år vedtatt av Oslo Bystyre. Bystyret er ført bak lyset av av MDG idet ingen av bystyrerepresentantene hadde merket seg setningen der også småviltjakt nå er forbudt.
  Senterpartiet mener dette er forvaltning på villspor da Byrådet og MDG ønsker “Villere natur” og at naturen tilhører faunaen. Vi mener dette er misforstått forvaltning av det biologiske mangfoldet.
  Mennesker må leve sammen med naturen og forvalte flora og fauna slik at det biologiske mangfoldet bevares. Dette gjør vi ved å forvalte riktig. Høstingbasert friluftsliv, eller jakt og fiske, ivaretar dette på en utmerket måte da dette holder bestandene på et nivå som hindrer at de utsletter seg selv.
  Jakt og høsting er ikke basert på tilfeldigheter. Det er grundige bestandsanalyser som ligger til grunn når kvoter på f.eks storvilt bestemmes. Det bestemmes nøyaktig antall dyr, kjønn og alder som kan felles, og jakten er regulert av en rekke lover og forskrifter.

  Det Norske Storting har vedtatt politikken når det gjelder ulv, denne bør vi respektere og følge. Vi ønsker ikke reservat.
  Å la være å forvalte faunen – “la den bli villere” som #MDG ønsker virker stikk imot den hensikten de selv ønsker.
  Kanskje på tide å ta av skylappene Rasmus Hansson ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.