Bjørg Sandkjær i Vårt Oslo: Ikke legg ned kirkene i Groruddalen!

Bjørg Sandkjær er førstekandidat for Oslo Senterparti.


Oslo består av mange lokalsamfunn, med sin egen historie og særtrekk. Kirker og menigheter bidrar sammen med idrett, korps og annet foreningsliv til å skape sosiale fellesskap som inkluderer bredt. I utviklingen av byen vår er det helt sentralt at vi har møteplasser som ikke koster noe, som finnes i lokalmiljøet og der man kan komme som man er.

Kirkene i Groruddalen er viktige møteplasser. På åpent møte i Ellingsrud kirke 19. november fortalte engasjerte brukere av kirken om forskjellige aktiviteter på dag- og kveldstid, fra ungdomsgrupper, «møtestedet», og plass til migrantmenigheter og koranskole. De la vekt på kirkebygget som en inkluderende møteplass for lokalsamfunnet.

Da en ung mann ble knivstukket på Ellingsrud-senteret, rett ved kirken, banket vennene hans på og ønsket å bruke kirken til å møtes. De brukte kirken som et sted for stillhet, sorg, og ettertanke. Begravelsen startet i kirken og ble avsluttet med en muslimsk seremoni ved selve graven.

15 millioner for lite

Kirkelig Fellesråd forvalter kirkene i Oslo. Staten betaler lønn til prestene, men alle andre ansatte er ansatt i Kirkelig fellesråd og lønnes derfra. Her er også budsjettene for drift og vedlikehold. Kirkelig Fellesråds inntekter kommer i hovedsak fra Oslo Kommune.

Men gjennom en årrekke har Kirkelig Fellesråd fått mindre støtte enn behovet og har derfor krympet antallet ansatte og aktiviteter. Nå må det spares tolv millioner til selve driften. Lønnsbudsjettet holder ikke tritt med lønns- og prisstigningen. Ifølge kirkevergen er det reelle behovet rundt 15 millioner mer enn det som er satt av i kommunebudsjettet for å opprettholde dagens aktivitetsnivå.

Kirkene bygger lokalsamfunn

For å spare penger foreslår kirkerådet at enkelte kirker kan «fristilles til utleie», det vil si at de ikke lenger fungerer som menighetskirker. Det kan være helt i orden. Omstillingen av Jakob kirke til kulturbygg har for eksempel vært vellykket.

Men kirkene i Groruddalen representerer sårt tiltrengte, inkluderende og gratis møteplasser, som er med å bygge de sosiale nettverkene som bygger gode lokalsamfunn. Byrådet foreslår tre millioner ekstra til diakonalt arbeid i Groruddalen. Det er bra.

Men hvis disse menighetene må redusere antall ansatte på grunn av for lite midler til drift, blir det ikke folk til å drive de ekstra aktivitetene. Hvis kirkene blir utleielokaler, blir det vanskelig å drive dette viktige sosiale arbeidet i det hele tatt.

Finn penger til menighetene

Jeg ber derfor om at bystyret i sin behandling av budsjettet finner de rundt 15 millionene Kirkelig Fellesråd trenger for å opprettholde det viktige arbeidet som lokalmenighetene gjør i Oslo, særlig i Groruddalen.

Om ikke annet, bør bystyret legge inn en intensjon om å opprettholde ekstrabevilgningen på tre millioner til diakonalt arbeid i Groruddalen også for 2020. I tillegg bør man enten åpne for å delfinansiere stillinger med denne bevilgningen eller bevilge nok til driften, slik at det er sikret nok folk til å drive tiltakene som skal finansieres med de tre millionene.

Lokalsamfunnene i Groruddalen fortjener levende lokalmenigheter og kirker som gode møteplasser og rom for fellesskap.

This entry was posted in Debattinnlegg. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.