Bjørg Sandkjær i Dagsavisen: Oslo trenger Senterpartiet

Folkestyre og medbestemmelse, og tjenester nær folk, er vel så relevant i storbyen som på bygda.

Dagsavisen Nye Meninger 20.2.2019

«Sp er sjanseløs i landets største by hvis det ikke også blir et parti for byfolk», skriver Dagsavisen 16. februar.

Det har Dagsavisen helt rett i. Men selv om Senterpartiet scorer lavt på Oslo-målingene, treffer Senterpartiets politikk for mer lokaldemokrati og små forskjeller godt i byen vår. Det er ingen kommuner i Norge hvor det er så langt til makta som i Oslo: 59 bystyrerepresentanter på nesten 700 000 innbyggere. De 15 bydelsutvalgene har liten reell makt. Senterpartiet vil ha gode sykehus, flytte makt nærmere folk, og gi ansatte mer tillit.

Tre eksempler:

  • Gode lokalsykehus: Oslo Universitetssykehus har vedtatt at Ullevål Sykehus skal legges ned, til fordel for utbygging av Rikshospitalet på den trange og bratte tomta på Gaustad. Det mener både Senterpartiet, de fleste bydelene og fagmiljøene er en dyr og dårlig idè. Senterpartiet både i Oslo og på Stortinget kjemper for gode lokalsykehus i Oslo. Dagsavisens egen Arne Strand har helt rett når han skriver 14.02. at «I Oslo blir kampen om å bevare Ullevål Sykehus en hovedsak i kommunevalgkampen til høsten. SV, SP og Rødt står sammen med flertallet i byens befolkning om å beholde Ullevål og si nei til et nytt sykehus i form av tre skyskrapere på Gaustad.»
  • Medbestemmelse og lokaldemokrati: Før Ullevål Sykehus skulle behandles i bystyret i høst, sendte 12 av Oslos 15 bydeler høringssvar. Ingen støttet planene om utbygging på Gaustad, og et flertall ba om at Ullevål ikke legges ned, eller i det minste utredes skikkelig. Bystyret så bort fra dette i sitt vedtak. Bydelsutvalgene har liten makt, men er tross alt folkevalgte for sine bydeler, som hver er større enn en gjennomsnittlig norsk by. En av de mest sentrale kanalene vi borgere har til å påvirke og medvirke i beslutninger er gjennom våre folkevalgte. At bystyret så bort fra bydelenes klare anbefaling er ekstra uforståelig når det samme bystyret i juni 2018 vedtok å legge ekstra vekt på medvirkning.

Byutvikling er et annet eksempel på manglende medbestemmelse. Før nye byggeprosjekter settes i gang, er det lovpålagt at beboere skal høres. Selv om det rødgrønne byrådet er bedre enn det forrige på å informere og konsultere, ser vi ikke at det har blitt mer reell medbestemmelse for Oslo-borgerne. Folk er tydelige på at de ønsker at det skal bygges gode nabolag, med grøntområder, varierte boliger, møteplasser og tilbud, men vi ser igjen og igjen at det bygges for høyt, for tett og for trangt. Det virker som vi har en byutvikling på utbyggernes, ikke innbyggernes premisser. Det er vi mot.

  • Mer tillit, mindre kontroll: Ansatte i førstelinjen i Oslo Kommune, om det er i bydelene eller Oslo-skolen, forteller om en hverdag med så mye måling og skjemaer at de ikke får nok tid sammen med dem de er ansatt for å hjelpe. Tillitsreformen i noen bydeler går ikke langt nok. Som en bydelsansatt fortalte meg: «Det hjelper ikke med fine ord om tillitsreform når det fortsatt må signeres seks ganger for hver eneste is en av mine brukere har lyst til å kjøpe». I vårt Oslo skal de ansatte få tillit til å være fagfolk, ikke fylle ut skjemaer. Senterpartiet vil ha en reell tillitsreform i Oslo der ansatte får tillit til å gjøre jobben sin, ikke New Public Management-orientert skjemavelde og kontroll.

For Senterpartiet er det ikke noe mål i seg selv at Oslo skal vokse seg størst mulig. Tvert imot jobber vi for at folk skal kunne bo der de ønsker, om det er i bygd eller by. For oss som velger bylivet, jobber Senterpartiet for at vi skal ha gode, grønne nabolag, mot økte bompenger, for mindre forskjeller, mot gjengs leie» og utbyttefest på kommunale boliger, og for mer medbestemmelse. Vi må ha politikere som ser faren i at makta konsentreres og at den jevne byboer føler at hen ikke blir hørt. Den maktkritikken kommer Senterpartiet til å fortsette med. Vi er klare til å fremføre den i Oslo bystyre.

nyemeninger

This entry was posted in Debattinnlegg, Ullevål. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.