Resolusjonsforslag fra Oslo Sp til Senterpartiets landsmøte 2019

Stolt fortid, grønn framtid

Senterpartiet er et forvalterparti. Vi skal være en pådriver for at Norge tar ansvar for utslippskutt, og utvikler og tar i bruk nye løsninger. Norsk klimapolitikk trenger et parti som forstår forskjellen på utslipp fra olje, kull og gass og utslipp knyttet til økologiske prosesser i jord, skog og hav. Klimaproblemene er ikke noe vi kan skyve foran oss. Norge må forberedes på en situasjon hvor verden skal fase ut bruken av fossil energi. Klimamålene må nås gjennom rettferdig og sosial omstilling, og gjennom fornuftig bruk av naturressursene.

Klimaendringene er vår tids største utfordring, og de er allerede i gang. Tørke, flom og ekstremvær påvirker allerede hverdagen vår, og både by og bygd kommer til å merke konsekvensene i stadig større grad. Klimaendringene skyldes olje, kull og gass. FNs klimapanel sin 1,5 graders rapport viser at vi må kutte bruken av olje, kull og gass dramatisk innen 2030, og det må satses på løsninger som fanger og lagrer CO2. For å klare dette må fornybar energi fra sol, vind og vann erstatte fossil, og vi må ha en storstilt omlegging fra svart karbon til grønt karbon fra jord, skog og hav. Omstillingen er krevende og haster, men gir også muligheter for nye grønne arbeidsplasser. Norge har forpliktet seg til Parisavtalen, men om Parisavtalen oppfylles vil ikke dette gi mer enn en tredjedel av kuttene som trengs for å unngå oppvarming som er større enn to grader. Internasjonale avtaler er viktig i klimaarbeidet, men det er enda viktigere at vi jobber med å få fram fornybare alternativer på alle områder hvor olje, kull og gass brukes i dag.

Norge har forutsetninger for å bli en global leverandør av klimasmarte varer og tjenester, samt være et foregangsland for klimatilpasning. Hele landet tas i bruk for å løse utfordringene og å utnytte de mange gode mulighetene vi har til grønn omstilling. Nøkkelen til å lykkes finnes ved å ta i bruk mulighetene i hele Norge. På Vestlandet har vi verdens mest innovative maritime bransje som stadig lanserer nye utslippsfrie skipsløsninger for ferjer, cruiseskip og hurtigbåter. På Sørlandet jobber store industrikonsern med å utvikle ny prosessteknologi og i Grenland har industrien ambisjon om å bli utslippsfri. Østlandet og Innlandet har ledende kompetanse innen bioraffinering, avl og utvikling av bioøkonomi. I Trøndelag har vi noen av mange ledende teknologimiljøer, batteriproduksjon og verdens største anlegg for produksjon av flytende biogass fra fiskeavfall. Nord-Norge har enorme fornybare ressurser og kortbanenettet kan bli nøkkelen for overgang til nullutslipp innen luftfart. Det trengs mange løsninger for å fase ut bruken av olje, kull og gass og Norge kan bidra med løsninger som kan kutte utslipp langt utover Norges grenser.

Senterpartiet vil ta hele verktøykassa i bruk i klimaarbeidet. Regjeringens ensidige fokus på flat CO2-avgift og klimakvoter som hovedvirkemiddel i klimapolitikken gir ikke nok utslippskutt. I tillegg rammer det skjevt og bidrar til å svekke klimaarbeidet. Klimapolitikken må ta høyde for at alle skal få mulighet til å omstille seg, enten de jobber innen petroleum, bor på bygda eller har lav inntekt.

Senterpartiet ønsker å ta i bruk mer fornybar energi for å erstatte fossil energi i bygg, transport og industri. Vi skal sikre at energien blir brukt effektivt, og unngå sløsing. Karbon fra jord, skog og hav trengs til bygningsmaterialer, petrokjemi, utvikling av nye forressurser og som et alternativ til olje i bygg og tungtransport. Det må satses på utvikling av nye industriprosesser som er mer energieffektive og gir store utslippskutt, og teknologien må spres til andre deler av verden.

For å løse klimautfordringene er det avgjørende at vi faser ut olje, kull og gass. Petroleumsnæringen har bidratt med store verdier for Norge, men vi går nå inn i en solnedgangstid hvor verden skal fase ut petroleumsprodukter. Det at noe har vært lønnsomt, betyr ikke at det alltid kommer til å være det når verden skal endre seg. Petroleumsnæringen er en industri med veldig lang planleggings- og investeringshorisont og krever forutsigbarhet og langsiktige rammevilkår. Derfor bør det vurderes en sluttdato for norsk oljeproduksjon, og man bør begynne nedtrapping av virkemidlene for leting og utvinning. Dette må kombineres med at man stimulerer til nye arbeidsplasser i havvind, karbonlagring og annen offshore virksomhet.

Senterpartiet vil:

 • Ta i bruk ny klimateknologi i norsk industri slik at industriens mål om å være karbonnegativ innen 2050 realiseres.
 • Realisere en verdikjede for CO2-håndtering med minst to fangstanlegg så raskt det er mulig.
 • Bidra til mer produksjon fra fornybare ressurser (sol, vind og vann, jord, skog og hav)
 • Raskt ta i bruk den fornybare krafta til å erstatte fossilt der det er og blir mulig.
 • Innføre reguleringer som vektlegger klimaavtrykket til materialer i bygg og infrastruktur, slik at man stimulerer til økt bruk av fornybare materialer og reduserte utslipp i industrien.
 • Sikre virkemidler som bidrar til å fase ut salget av nye personbiler med forbrenningsmotor innen 2025.
 • Satse på innføring av nullutslippsløsninger i nye deler av transportsektoren, som – varebiler, lastebiler, anleggsmaskiner, traktor og i maritim sektor.
 • Ha som mål å innføre virkemidler for at kortbanenettet blir først i verden med elektriske fly.
 • Ha et tydelig skille mellom utslipp fra fossile kilder og fra økosystemet.
 • Sikre at verdensarvfjordene blir utslippsfrie innen 2024.
 • Gjøre Oslofjorden fossilfri innen 2022, og deler av fjorden utslippsfri innen 2030.
 • Øke bevilgningene til Klimasats slik at kommuner, fylker og offentlige aktører lettere kan ta i bruk klimaløsninger.
 • Stille ambisiøse klimakrav i alle anskaffelser der det er relevant, og etablere ordninger for at små selskaper skal kunne konkurrere.
 • Norsk landbruk skal være fossilfritt innen 2030, inkl. materialbruk. Blant annet gjennom å innføre en støtteordning for omlegging til elektriske løsninger.
 • Ha tydelig klimamerking av flyreiser.
 • Utrede alternativer til et bedre system for klimaavgifter, som hindrer karbonlekkasje, gir en mer presis beskatning av utslipp og stimulerer til mer klimavennlige løsninger.
 • Redusere matsvinn og øke ressursutnyttelsen fra primærnæringene.
 • Bruke offentlige innkjøp til å få fram nye løsninger og reduserte utslipp.
 • Stille krav om lavere utslipp for leveranse av varer og tjenester til det offentlige.
 • Stille krav om fossilfrie byggeplasser i alle byggeprosjekter i statlig, kommunal og fylkeskommunal regi.
 • Stimulere til aktiv skogskjøtsel og høyere avvirkning av skog på optimalt tidspunkt, og jobbe for «lange verdikjeder» med utgangspunkt i biomasse.
 • Arbeide for å fase ut bruken av palmeolje i mat, husholdningsartikler og drivstoff.
 • Styrke tiltakene som bidrar til ENØK-tiltak i offentlige og private bygg, både nybygg og eksisterende bygningsmasse.
 • Arbeide for å stanse videre utbygging av Oslo Lufthavn Gardermoen, samt å unngå fossil vekst i flytrafikken.
 • Styrke kollektivtrafikken betydelig innenfor Stor-Oslo regionen og andre storbyregioner.
 • Stille krav om nasjonalt politisk handlingsrom til å bekjempe klimakrisen i internasjonale investerings- og handelsavtaler.
 • Arbeide for å ta med klimapolitikk i Norges internasjonale arbeid hvor det er relevant.

This entry was posted in Landsmøte, Resolusjoner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.