Pressemelding fra Senterpartiets stortingsgruppe om nedlegging av Ullevål sykehus

Senterpartiet fremmer forslag i Stortinget om å stoppe nedleggelsen av Ullevål sykehus. Bakteppet er at styret i Helse Sør-Øst torsdag ettermiddag vedtok å gå videre med planen om å legge ned Ullevål sykehus, på tross av at akuttmiljøet ved Oslo universitetssykehus (OUS) har advart mot at planen vil gi dårligere akuttilbud og beredskap både lokalt, regionalt og nasjonalt.

– Vedtaket Helse Sør-Øst gjorde i dag, er bygd på sviktende beslutningsgrunnlag. Det er ikke gjort en reell vurdering av Ullevål-alternativet, slik fagmiljøet har etterspurt. Vedtaket er dyrt og dårlig. Det vil få store konsekvenser for andre sykehusinvesteringer i Helse Sør-Øst, fordi det ikke vil være penger igjen til disse. Det er et paradoks at sykehus i regionen må betale regningen for et sykehus i Oslo som ingen vil ha, sier Kjersti Toppe, stortingspolitiker og helsepolitisk talsperson i Senterpartiet.

Her er forslaget Senterpartiet vil fremme i Stortinget fredag morgen:

«Stortinget ber regjeringen omgjøre vedtaket fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst 24. juni 2016, og sikre gjennom nytt foretaksmøte at sykehusutbyggingen i Oslo planlegges ut fra følgende sykehusstruktur:

  • Radiumhospitalet opprettholdes som spesialisert kreftsykehus
  • Ullevål sykehus bygges ut som stort akuttsykehus med traumesenter
  • Aker sykehus blir nytt lokalsykehus for hele Groruddalen
  • Rikshospitalet opprettholdes uforandret for lands- og regionsfunksjoner.
  • I senere faser samles regionfunksjonene på Ullevål.»

– Planene til Helse Sør-Øst må stoppes. Styret i foretaket skal ikke kunne legge ned Norges største akuttsykehus uten politisk kamp. Det styret i Helse Sør-Øst gjør, er å følge opp helseminister Bent Høie sitt standpunkt. Senterpartiet er grunnleggende uenig med Høie i dette, sier Toppe.

– Jeg ber Fremskrittspartiet og Venstre i regjering og stoppe nedleggelsen av Ullevål. De må ikke la Høie styre hele sykehuspolitikken. Fagmiljøet har frarådet dette i årevis. Å gå i gang med tidenes største norske sykehusinvestering uten å ha fagfolkene i ryggen, er å sløse med penger

Senterpartiet er også bekymret for sykehustilbudet på andre deler av Sør- og Østlandet. De totale investeringskostnadene for byggeplanene i OUS er anslått til rundt 50 milliarder kroner. Samtidig er det en lang rekke sykehusbygg som er planlagt i Helse Sør-Øst: Nytt sykehus i Innlandet, nytt sykehus i Drammen, nytt akuttbygg i Kristiansand, utvidelse av akuttmottaket på Sykehuset Østfold, nytt somatikkbygg i Skien, for å nevne bare noen. Det er all grunn til å frykte at flere av disse prosjektene kan bli satt på vent som følge av byggeplanene i Oslo.

Den sykehusstrukturen Senterpartiet nå foreslår for Oslo, er i tråd med det som ble anbefalt av en uavhengig gruppe fagpersoner med lang erfaring fra sykehusplanlegging og store offentlige prosjekter den 8. april i vår:

https://beta.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/oslo-legeforening/promotert-artikkel/sykehus-i-oslo-et-barekraftig-alternativ-framtidsrettet-fleksibelt-og-gront/

Ifølge rapporten fra denne gruppa innebærer dette alternativet at investeringen blir opptil 20 milliarder kroner mindre – i hovedsak fordi man slipper å rive nye og velfungerende sykehusbygg.

Vedtaket som ble gjort av helseministeren i foretaksmøtet 24. juni 2016 var at utviklingen av Oslo universitetssykehus skulle ha følgende såkalte «målbilde»:

–  Et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad

–  Et lokalsykehus på Aker

–  Et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet

Det var dette vedtaket som innebar at Ullevål sykehus skulle legges ned, og det er dette vedtaket Senterpartiet vil omgjøre.

This entry was posted in Byutvikling, Pressemelding, Ullevål. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.