Kjersti Toppe i Aftenposten om nedlegging av Ullevål, Helseforetaksloven og helseminister Høie

Kongen befaler, Høie?

Helseminister Bent Høie hevder i Aftenposten 11. juli at hverken helseforetaksloven eller merknadene sier noe om at Stortinget skal behandle store saker som nedlegging av Ullevål sykehus og ber meg bruke helseforetakslovens om strandlektyre.

Jeg vil da vise til Stortingets kjente merknader i innstilling til lov om helseforetak (Innst.O.nr. 118 (2000-2001) der Høies eget parti skriver følgende: «Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, har merket seg at på tross av at ansvar og beslutningsprosesser er delegert så langt i systemet som mulig, så kan ikke saker av vesentlig betydning for å ivareta politiske målsettinger, avgjøres av helseforetaket. Dette innebærer at større saker i praksis går helt til storting og regjering.(..)»

Men helseminister Høie nekter likevel å la Stortinget få uttale seg om sykehussaker av vesentlig betydning. Det levner helseministeren lite ære. Det er å håpe at om ikke Høie selv innser at det er uklokt å opptre som Kongen befaler i sykehussaker som den i Oslo, vil hans egne partikollegaer eller regjeringskollegaer snart justere kursen for ham.

Kjersti Toppe, stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson, Senterpartiet

This entry was posted in Debattinnlegg, Ullevål. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.