Senterpartiets førstekandidat i Vestre Aker, Beate Homlong, til Akersposten om sine kampsaker

– Min kampsak? Dropp åpning av bekken i Hovseterdalen!

Beate Homlong, Senterpartiets førstekandidat til valg til bydelsutvalg i Vestre Aker. Foto: Privat

Beate Homlong, Senterpartiets førstekandidat til valg til bydelsutvalg i Vestre Aker. Foto: Privat

Hun syns nytt storsykehus på Gaustad er en dårlig løsning, og hun har en klar mening om hvor administrasjonsbygget til det kommende vannbehandlingsanlegget bør ligge. Møt Beate Homlong (Sp).

Akersposten Media

Publisert: 20.08.2019 kl 10:37

VALG 2019: Akersposten har snakket med førstekandidatene til bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker i forkant av valget i september 2019. Red.

Her er Beate Homlong, Senterpartiets førstekandidat til bydelsutvalget i Vestre Aker i valget:

– Trenger Oslo vest at det kommer på plass en Røatunnel?

– Ja, dette er en viktig sak for Røa. Det haster å få igangsatt arbeidet med tunnel slik at en får gjennomgangstrafikken vekk fra Røakrysset.

– Hvordan stiller du deg til bymessig fortetting av Smestad og andre småhusområder, som kan føre til at en stor del av småhusbebyggelsen forsvinner?

– Det vil være et stort feiltrinn å rive småhusbebyggelsen på Smestad. Det er også et spørsmål om det faktisk er behov for det. For det første har befolkningsveksten i Oslo er begynt å avta. For det andre kan mange nye boliger realiseres gjennom fortetting i mindre skala, primært i næringsområder.

– I forbindelse med ambassadesaken ble det lovet varig vern av Husebyskogen. Finner du det akseptabelt at det nå er planer om vesentlige inngrep i Husebyskogen i forbindelse med bygging av vannbehandlingsanlegget, uten mulighet for erstatningsarealaer?

– Nei, de inngrepene som er foreslått i Husebyskogen i forbindelse med bygging av vannbehandlingsanlegget bør unngås. Administrasjonsbygget bør heller bygges på Statnett-tomten på Montebello.

– Dagens byråd ønsker kommunal drift av private, kommersielt drevne sykehjem. Ditt synspunkt?

– Sykehjem bør primært drives av det offentlige, det er det offentliges ansvar i velferdsstaten, men det bør også være plass for private, ideelt drevne sykehjem.

– Mange skolebarn, også i Vestre Aker, er opptatt av klimasaken, og mange er også villig til å streike for å få større fokus på saken. Er skolestreik et godt virkemiddel?

– Den første skolestreiken var et flott signal til politikere om å ta klimaspørsmålet på alvor, men på lengre sikt er jeg usikker på hvor stor betydning skolestreik vil ha.

– Bør bydelsutvalget, som under den tidligere prøveordningen, ha vedtaksrett i utbyggingssaker?

– Ja, det bør det.

– Hva er ditt syn på dagens bompengepolitikk?

– Bompenger bør være et virkemiddel for å redusere bilbruken, men for at det skal virke må det også legges til rette for kollektivtransport, parkeringsplasser ved kollektivknutepunkt og sykkelveier. Når det gjelder de nye bomstasjonene i Oslo tror jeg de fleste nå har skjønt at de ble satt opp for å få en mer rettferdig bompengepolitikk.

– I hvilken grad mener du at vedtak i bydelsutvalget kan påvirke vedtak i byråd/bystyre i rådhuset. Blir bydelsutvalget hørt? 

– Vedtak i bydelsutvalget bør påvirke bystyret mer. Ett eksempel er bystyrets overkjøring av bydelene i spørsmål om sykehus. Ingen av bydelene som leverte høringssvar til bystyrets behandling av Oslo-sykehusene i oktober 2018 støttet bygging på Gaustad, likevel vedtok bystyret å legge ned Ullevål Sykehus og bygge opp på Gaustad.

– Hvilken sak som angår bydelen er for deg den viktigste kampsaken? 

– Lett spørsmål! Hindre nedlegging av Ullevål og bygging av nytt storsykehus på Gaustad. Dette er en komplisert sak, og en sak det dessverre har gått mye prestisje i. Men når så mange fagmiljøer roper varsku om planene som er lagt er det all god grunn til å lytte og ta innvendingene på alvor. Senterpartiet ønsker i stedet at Ullevål sykehus skal bygges ut som et stort akuttsykehus med traumesenter og kobles på Aker sykehus som nytt lokalsykehus for Groruddalen.

– Og så vil jeg gjerne nevne en sak til som er langt mer lokal, men som opptar mange på Røa/Hovseter. Det er planene om å åpne bekken i Hovseterdalen. Bekker og vannspeil er flotte innslag i et nærmiljø, men i Hovseterdalen kan jeg ikke se at det er en god idé. Dalen blir i dag brukt til mange aktiviteter, aking, fotball, ski, for ikke å snakke om alle barnehagene som bruker dalen som et lett tilgjengelig turområde. Jeg kan ikke se at en bekk er forenelig med slik dalen blir brukt i dag, blant annet til aking. Og skal barnehagene bruke dalen vil det kreve mer bemanning og altså gjøre det dyrere og vanskeligere å ta med barna dit. Dalen er flott som den er, bruk heller pengene på noe annet.

This entry was posted in Intervjuer i media, Ullevål, Valg 2019. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.