Rune Svendsen til Nordre Aker Budstikke om Sps politikk for bydelen

nab.no

Senterpartiet håper på BU-debut: – Vil gi befolkningen en enklere hverdag, med kortere vei til makten

Karl Andreas Kjelstrup 06.09.2019


Rune Svendsen og Senterpartiet håper å gjøre BU-debut etter valget, og vil jobbe for at flere avgjørelser skal tas lokalt i bydelene.

Du som bor i Nordre Aker kan i år stemme i to valg – det er valget av nytt bystyre, og valget til bydelsutvalget (BU) i Bydel Nordre Aker. Fram til valgdagene 8. og 9. september presenterer vi alle partiene som stiller til bydelsutvalget i Nordre Aker, og deres toppkandidater. Vi snakker om hvilke saker de mener er viktige å jobbe for og med i neste periode. I dag møter vi toppkandidaten i Senterpartiet, et av partiene som ennå ikke har vært representert i BU.

Rune Svendsen (f. 1961)

Bosted: – Bor på Kjelsås med kone og to barn og en kinesisk nakenhund. Har bodd i Oslo siden 1986, og de siste 12 årene i Nordre Aker.

Yrke: Jeg har vært sjømann, og har bakgrunn fra det maritime. Er utdannet kokk og forpleiningssjef, i tillegg til utdanning som navigatør.

Fritidsinteresser: Er ungdomsleder i Solemskogen jeger- og fiskerforening. – VI driver et høstingsbasert friluftsliv, og er et tilbud ved siden av breddeidretten.

NORDRE AKER: Rune Svendsen er lokallagsleder i Vestre Aker Senterparti, som dekker bydelene Vestre Aker og Ullern, i tillegg til oss her i Nordre Aker. Som beboer i denne bydelen, stiller Svendsen derfor som listetopp til bydelsutvalget i Nordre Aker.

– Senterpartiet er ikke bystyret nå, og har heller ingen representanter i bydelsutvalget, partiet har heller aldri vært representert i BU. Hva er målene og ambisjonene for dette valget?

– Vi ønsker å sette vårt fotavtrykk på politikken og bidra til at befolkningen skal få en enklere hverdag, med kortere vei til makten, sier Svendsen.

Meningsmålinger i sommer har vist at partiet kan komme inn i bystyret, kanskje til og med med to representanter.

– Vi vil ha makten nærmere folk, sier Svendsen.

Mer makt til bydelene

Senterpartiet i Oslo ønsker et sterkere lokaldemokrati enn i dag, med overføring av mer beslutningsmyndighet til bydelene.

– Slik at innbyggerne i større grad kan bli hørt og få løst de problemene de har. Det bor én million mennesker i Stor-Oslo, samtidig ser vi at vi er den byen som har lengst vei til makten. Og det er et paradoks.

– Hvilke saker mener du bør kunne delegeres til bydelene?

– Det kan være fortetting. Vi har snakket mye med velforeninger, blant annet på Tåsen. Utbygging skal skje på innbyggenes, ikke utbyggernes, premisser. Vi ønsker blant annet tettere samarbeid mellom bydelene og Plan- og bygningsetaten.

– Det som skjer nå i utbyggingssaker er at lokalbefolkningen blir presenter for ferdige planer, gjerne fra kommersielle utbyggere, som de skal uttale seg om. Og da er det altfor sent med reell innflytelse, sier Svendsen.

Barn og ungdom

Andre hjertesaker for Senterpartiet er tryggere skoleveier, og en god barndom.

– Det starter med trygge nærområder. Vi sier ja til satsing på flere ungdomsklubber i våre bydeler, Vi ønsker å ta vare på ungdommene, og vi ser at breddeidretten begynner å koste ganske mye når barna kommer opp i tenårene. Det er stort press på utstyrsfronten. Vi ønsker at idretten, spesielt for barn, skal bli billigere og at den skal være mye mer tilgjengelig.

– Hvor bør ungdomstilbudet i Nordre Aker styrkes i dag?

– Blant annet her i Nydalen. Og ellers må vi gå gjennom idrettsarenaer i området og se om noe kan gjøres bedre, billigere og mer tilgjengelig for flere. Dette er langsiktige mål vi må jobbe for sammen, på tvers av partitilhørighet, sier Svendsen.

– Hva tror du blir den avgjørende saken i denne valgkampen?

– Vi ser at folk er veldig opptatt av enkeltsaker, enten det er bygging av Røatunnel eller løse den trafikale flaskehalsen på Lilleaker. Bevaring av friområder og kolonihager. Vi har jo kolonihager spesielt i vårt program. Det er noe som opptar folk mye, og som vi jobber med.

Ullevål sykehus

Det er likevel én sak Senterpartiet løfter som sin klare fanesak i dette valget.

– Vår toppsak i denne valgkampen er ja til utbygging av Aker og Ullevål sykehus, og nei til gigantsykehus på Gaustad. Bevare Ullevål tror vi er det beste for Oslos innbyggere og de som sokner til Ullevål sykehus i dag. En utbygging av Gaustad vil ta veldig lang tid, og koste anslagsvis 15-20 milliarder mer enn utbygging av Ullevål, sier Senterparti-politikeren.

– Når vi ser på utbygging av Gaustad, så er det også en for liten tomt til en slik utbygging. Og veldig mange som bor i området vil bli berørt av utbyggingen.

En annen av Senterpartiets viktigste saker i Oslo, er nei til gjengs leie.

– Vi sier ja til kutt i husleie i omsorgsboliger og kommunale boliger. Gjengs leie er et feilgrep, som går ut over eldre og funksjonshemmede, sier Svendsen.

Senterpartiet sier også ja til mer synlig politi som jobber forebyggende.

– Vi ser at nærpolitireformen slår ut også i Oslo fordi vi ikke får den tryggheten vi bør ha i en så stor by.

Senterpartiet på vippen

Svendsen trekker også frem mobilitet for innbyggerne, med bedre kollektivtilbud og lavere billettpriser.

– Spesielt er det viktig for oss som bor litt ute i randsonen. Det trengs hyppigere avganger og et bedre tilbud, slik at folk slipper å gå så langt til holdeplassene.

– Hvilke tre saker ser du på som de aller viktigste her i Nordre Aker?

– Det må bli Ja til Ullevål sykehus. Nei til fortetting på utbyggernes premisser. Og å bevare kolonihagene.

– Senterpartiet er et sentrumsparti, men satt i regjering med Ap og SV i åtte år, og har kanskje fått en fot inn på venstresiden? Hvor plasserer Senterpartiet seg i oslopolitikken, og i Nordre Aker?

– I utgangspunktet er Senterpartiet blokkuavhengig. Vi samarbeider på saker. Vi vil ikke sette oss verken til høyre eller venstre, men gjør det som er til befolkningens beste. Det er ikke så viktig å tilhøre på den ene eller andre siden, sier Svendsen.

– De borgerlige partiene har flertallet med én representant i BU denne perioden. Skulle du komme inn i en vippeposisjon i BU, hvilken vei ville du vippet?

– En vippeposisjon er en gullkantet posisjon. Det gir veldig mye mer makt enn om man ikke er i den posisjonen. Da vil sakene våre stå i høysetet: Vi vil samarbeide på tvers av partigrensene, så sant vi får gjennomslag for våre saker. Slik vil vi komme frem til de beste resultatene for bydelens innbyggere.

– Så i en slik situasjon må Høyres BU-lederkandidat Erik K. Normann og Arbeiderpartiets BU-lederkandidat Bente M. Larsen komme til deg og selge seg inn best mulig?

– De får komme med hatten i hånden, smiler Svendsen.

Folkelig engasjement

Han mener lokaldemokratiet gjennom BU er viktig, men også det engasjementet som er vist gjennom ulike aksjonsgrupper i bydelen de siste årene.

– Vi ser at det å stå på barrikadene nytter. Å få sin stemme hørt i de sakene man mener er viktig. I avstemminger vil Senterpartiet alltid være på bydelens side, og jobbe for gjennomslag for det beste resultatet for bydelen og de det gjelder, sier Svenden.

– Hvordan stiller Senterpartiet seg til planene som nå foreligger på Tåsen senter og områdene rundt? Bydelsutvalget har bedt om en helhetlig plan for Tåsen, men ikke fått gehør hos Plan- og bygningsetaten.

Han sier Senterpartiet i BU vil støtte kravet om en helhetlig planlegging og utvikling av Tåsen-området, slik bydelspolitikerne denne perioden har bedt om, men ikke fått gehør for hos Plan og bygningsetaten.

– Det er viktig at området planlegges på en helhetlig måte. Vi kan ikke godta fortetting bare for å fortette, og at utbyggerne skal få maksimere profitten. Derfor må vi lage en helhetlig plan som gjør at hele området tjener på det, ikke bare utbyggerne, sier han.

Maridalen

– Maridalen er et område som er brukt til et vell av fritidsinteresser, enten det er på eller ved siden av veien. Vi bør jobbe for å gjøre området trygt for syklende, gående og de på rulleski, og også de som må kjøre inn. Det er et veldig viktig rekreasjonsområde, et område for idrett og lek som vi må gjøre best mulig, sier Svendsen.

Langs Maridalsveien skal det komme gang- og sykkelskulder, men skal stå ferdig først om seks års tid. Asfalten er i dårlig stand, og noen ønsker at den skal asfalteres nå mens vi venter på permanent utbedring. Hva mener du om det?

– Slik veien er i dag er den trafikkfarlig med huller og sprekker i asfalten. Vi skal bruke penger på å gjøre veien farbar.

– Også veien til Sandermosen må sørges for at er bra og at innbyggerne som bor helt inne ved Movann stasjon har en trygg og god vei. Det er et yndet turområde, og stiene og turveiene er også kjempefine. Det er viktig å gjøre dette området tilgjengelig for sport, idrett og rekreasjon, sier Svendsen.

Senterpartiet var tidlig ute med å gi sin støtte til aksjonsgruppa for park i Nydalen.

– Ja, Bjørg Sandkjær (Sps 1. kandidat til bystyret) har sagt ja til forpliktelsen og spørsmålene som ble fra aksjonsgruppa, og vi stiller oss selvfølgelig 100 prosent bak det. Og selv om de har Akerselva som et godt rekreasjonsområde. Så trenger vi bedre parker for ballspill og liknende for de unge som bor her i området. Nydalen har vokst mye og skal vokse mer, så vi må sørge for gode lokale områder for sport, og fritidsaktiviteter og rekreasjon, sier Svendsen, og legger til at partiet ønsker å ta hele bydelen i bruk.

Senterpartiet og Oslo

– Senterpartiet er kanskje best kjent som et distriktsparti, og har ikke vært så stort i Oslo tidligere. Hvorfor er Oslo viktig for Senterpartiet, og hvorfor bør oslofolk få øyene opp for dere?

– Vi tror at en stemme til Senterpartiet vil kunne vise seg å være en veldig god investering for Oslos befolkning.

– Hvordan vil du selge inn til meg som velger i Nordre Aker, at Senterpartiet er det riktige valget?

– Jeg lover at vi skal jobbe for at det skal være kortere vei til makten. Vi skal jobber for at befolkning og innbyggere i bydelen blir hørt. Vi skal stå på kravene og stemme for det som er viktig for innbyggerne.

This entry was posted in Intervjuer i media, Ullevål, Valg 2019. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.