Stortingsrepresentant Kjersti Toppe i Aftenposten om OUS’ direktører sin kronikk om Aker sykehus med mer

Ikke hele sannheten om nytt Oslo-sykehus

I sin kronikk om Nye Oslo universitetssykehus (OUS) forteller administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth og viseadministrerende direktør Jan Frich ikke hele sannheten (Aftenposten 11. desember). Ifølge direktørene skal Aker sykehus overta behandlingsansvaret for pasienter i bydeler i Groruddalen som i dag sokner til Ahus.

Sannheten er at det med deres sykehusplan ikke blir plass på Aker sykehus til somatiske pasienter fra Stovner og Grorud i utbyggingens første etappe. Dermed er det uvisst når Aker kan bli lokalsykehus for hele Groruddalen. Direktørene argumenterer for at det nye sykehuset som planlegges på Gaustad, vil ha kapasitet nok til den økende befolkningen i Oslo.

Det direktørene ikke forteller, er at den nasjonale modellen som sykehuset planlegges etter, har feilet gang på gang andre steder. Som på Kalnes i Østfold, der det var korridorpasienter fra dag én. Planene for Nye OUS burde vurderes i lys av evalueringsrapporten om Kalnes sykehus for å hindre at man gjentar feilen fra Østfold, og at det planlegges med for liten fremtidig sykehuskapasitet også i Oslo.

Direktørene forteller heller ikke om at Nye OUS blir en svært kostbar sykehusutbygging, siden man blant annet skal rive 110.000 kvadratmeter gode sykehusarealer på Ullevål.

De omtaler ikke den store usikkerheten knyttet til både investeringskostnader og de driftsøkonomiske konsekvensene, og at det planlegges med svært høye krav til effektivisering og innsparing i årene før og etter et nybygg på Gaustad står ferdig. Direktørene skriver ikke om at deres sykehusplan ikke har støtte i Oslo bystyre, og at forprosjektfasen ble vedtatt mot de ansattes stemmer.

Bjørnbeth og Frich forteller heller ikke om at de planlegger for at Nye Oslo universitetssykehus skal redusere den fremskrevne sykehusaktiviteten i Oslo med rundt 140.000 somatiske liggedøgn i året. Dette vil gå aller mest utover den eldre skrøpelige pasient som trenger sykehustjenester aller mest. Direktøren og visedirektøren beskriver dette som «samarbeid og samhandling». Med fine ord dekker de over det faktum at de skal kutte sykehustilbudet for den eldre pasient og overføre pasientansvaret, tilsvarende 140.000 liggedøgn i året, til Oslo kommune. Direktørene skriver til slutt at dette er en ønsket politisk utvikling. Vel, da trengs en annen politikk. Den kan man få etter valget neste høst.

Kjersti Toppe, stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson (Sp)

This entry was posted in Debattinnlegg. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.