Espen Thygesen i Vårt Land om Sps program til stortingsvalget

Sp bør snu

Av Espen Thygesen, Politisk nestleder og 3.kandidat til Stortinget i Oslo Sp18/01/2021 11:25

I forbindelse med stortingsvalgsprogrammet for Senterpartiet for 2021, har det kommet opp en rekke forslag om avgifter og klimakutt, ofte i forbindelse med hverandre. Flate avgifter rammer sosialt og geografisk urettferdig, samtidig som kostnaden for klimagassutslipp er for lav til å endre atferd og reflektere de reelle skadene på miljø og klima. Hvordan man skal takle disse to utfordringene, klima og ulikhet, er vanskelige, men jeg vil råde mine partifeller til å gå inn for en ordning med karbonavgift til fordeling (KAF).

Espen Thygesen, Politisk nestleder og 3.kandidat til Stortinget i Oslo Sp
Espen Thygesen, Politisk nestleder og 3.kandidat til Stortinget i Oslo Sp (Privat)

Progressivt og rettferdig

Så hva er KAF? Det er et system der penger samlet inn for å vri atferd til å være mer klimavennlig blir betalt direkte tilbake til alle innbyggere. Det er også mulig å inkludere mekanismer i KAF som inkluderer en geografisk fordeling, som gjør ordningen mer rettferdig for dem som ikke har like muligheter til å velge klimabevisst.

Hvem kunne ikke trengt litt penger direkte fra staten? —  Espen Thygesen

En nesten lik utbetaling til alle er det mest rettferdige, progressive og ubyråkratiske systemet som tenkes kan. Og, hvem kunne ikke trengt litt penger direkte fra staten? En ytterligere fordel med et slikt system versus dagens, for Norge tar allerede inn store summer gjennom klimaavgifter og kvotesalg, er at systemet ikke er gjenstand for stadig hestehandel i Stortinget og nye klimaavgifter vil ikke øke ulikhet.

SV og MDG vil straffe rikes utslipp ]

Sp forkaster ideen

Dessverre har flertallet i programkomiteen gått inn for å forkaste ideen om KAF. De skriver «En slik avgift må settes svært høyt dersom den samtidig skal påvirke folks handlingsmønster og ha en omfordelende effekt. Faren er at systemet vil gi en urimelig stor byrde for alle som ikke har klimavennlige alternativer, for eksempel i form av godt kollektivtilbud.»

Kun en prosent av velgere mener KrF er best på klima ]

Det er definitivt farer for at avgifter ikke skal fungere som påtenkt og systemet bør utredes grundig, men de har allerede en stor effekt, som reflektert i store omstillinger som elektrifisering av sokkelen, elbilrevolusjonen eller verdens grønneste aluminium. Vi må fortsette å øke alle klimaavgifter, ikke bare CO2-avgiften for bensin og diesel til privatbiler.

Så er det den geografiske dimensjonen. Der må vi øke pendlerfradraget, styrke støtten til innenriks luftfart, bygge ut ladekapasiteten til nullutslippskjøretøy, bygge ut tognettet, samt styrke andre distriktstiltak og kutte teknologinøytrale avgifter. Dette i tillegg til å vri KAF-utbetalingene ved å kompensere for dårligere kollektivtilbud og ladekapasitet. Poenget er ikke å straffe reise eller andre handlinger som kan ha klimautslipp, men å gjøre det mer lukrativt å bytte til alternativer med mindre utslipp.

Poenget er ikke å straffe reise eller andre handlinger som kan ha klimautslipp — Espen Thygesen

Sp bør snu

Frankrike opplevde store opptøyer fra de såkalte «gule vestene» da president Macron innførte klimaavgifter samtidig som formuesskatten ble kutta. De gule vestene hadde rett – det er urettferdig. Sånn skal vi ikke ha det i Norge. Her skal vi kutte klimagassutslipp samtidig som vi bygger frem ny industri, har gode lønns- og arbeidsvilkår og reduserer sosiale og geografiske forskjeller. KAF tilrettelegger dette. Derfor bør Senterpartiet gå inn for å innføre KAF i Norge.

This entry was posted in Debattinnlegg, Valg 2021. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.